Schemavisning

Skriv ut

Ställ in schemat för Schemavisaren och länka till Schemavisaren på er webbplats. 

fill-color Created with Sketch.

För att schemat ska kunna visas måste det vara publicerat. Publicering görs genom att schemaläggaren väljer Arkiv – Publicera aktuellt schema i Skola24 Schema. Schemavisaren uppdateras direkt vid publicering, men lektionerna för dagens datum och passerade dagar uppdateras ej. Observera att publicering endast är möjlig för scheman som har alternativet ”Får publiceras till Skola24” markerat i tabellen Administration – Scheman. Två scheman med denna markering får inte ha överlappande giltighetstid.

Efter publicering kan lektioner visas för olika användare på flera olika sätt. Visning av lektioner i Skola24 eller i Skola24 MobilApp kräver ett aktiverat inloggningskonto.

  • Skola24 MobilApp – Visning av personligt schema för rollerna Förälder, Elev och Lärare i Skola24 MobilApp. Appar finns för iOS och Android. Åtkomst till appen aktiveras separat för varje roll genom inställning i Skola24 under Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola (fliken Allmänt).

  • Appen Skola24 – Elever och föräldrar ser sitt grafiska schema. Samma inloggningsförfarande som till Skola24 på webben. Om skolan valt att visa elevscheman publikt kan elever även logga in via Schema-ID för schemavisaren (se mer om detta ID längre ned).

  • Schemavisaren – visar ett grafiskt schema och kan användas på olika sätt. En länk till skolans schema kan placeras t.ex. på skolans webbplats eller användas som favorit i webbläsaren. Möjlighet finns att endast tillåta åtkomst till Schemavisaren för inloggad användare, se nedan. 
  • Schemavisaren aktiveras för integrerad visning i Skola24 genom inställning under Administration - Inställningar -Grundinställningar för skola (fliken Schema). 

Schemavisaren

 

Schemavisaren, inställningar i Skola24

Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola(flik Schema)

Det finns två typer av schemavisare som kan aktiveras var för sig, eller båda samtidigt. För att helt avaktivera schemavisaren ska båda typerna av schemavisare vara avaktiverade.

Schemavisare utan inloggning

  • Om åtkomst utan inloggning är aktiverad visas ett publikt schema på webbadressen schema.skola24.se/[Domän] där domänen är kommunens eller friskoleorganisationens namn i Skola24.

Schemavisare för inloggad användare

  • Om åtkomst med inloggning är aktiverad ser inloggade användare schema enligt en behörighetsmatris. Alla som har ett personligt schema för sig själv eller som vårdnadshavare till en elev, dirigeras direkt till det schemat. Har man lektioner på olika skolor (i samma domän) med olika scheman visas dessa som ett komplett schema i inloggat läge.  Genom att klicka på Visa mer kommer användaren åt övriga scheman som användaren har tillgång till. Här syns även andra skolor i databasen som visar sina scheman publikt. Vårdnadshavare och elev som ser elevens schema kan även se klassens schema. Lärare ser sina elevers schema. De kopplas till elev via lektion eller genom att vara ansvarig lärare för en klass eller grupp. Lärare ser även alla klass- och gruppscheman, samt sina kollegors scheman. Alla roller ser salsscheman. Kanslist, schemaläggare, skoladministratör och kommunadministratör ser samtliga scheman.

Övriga inställningar

  • Vilka schematyper som ska kunna visas i publikt läge avgörs av vilka rutor som är markerade under Åtkomst av schema i lista resp. Åtkomst av schema i fritextfält, se bild. Åtkomst i lista innebär att det går att välja det enskilda schemat i en urvalslista, medan åtkomst i fritextfält innebär att användaren själv måste skriva in schemats ID (lärarsignatur, klassbeteckning, elev-ID etc.) i ett fritextfält. Urvalslista för elev går inte aktivera. Om åtkomst för schema utan inloggning är aktiverad och åtkomst till elev via fritextfält är aktiv, möjliggörs även inloggning i appen Skola24 via ID för schemavisaren (se mer om detta ID längre ned).

image0n2ww.png


Inställningar för enskilda scheman

Under Administration - Administration – Elever finns två kolumner, Dölj individuellt elevschema resp. Elev-Id för schemavisare. Klicka på knappen Inställningar för att välja kolumnerna om de inte är synliga.
Elev-Id genereras av Skola24 Schema efter något av ett antal valbara mönster, se nedan. Om elevscheman inte är valbara i lista behöver detta elev-Id kommuniceras till eleven eller elevens föräldrar för att de ska kunna se elevens personliga schema i schemavisaren.
Det går att ställa in att vissa elevers personliga scheman inte ska vara synliga i schemavisaren. Inställningen har endast effekt på schemavisning utan inloggning. Sök rätt på eleven vars schema ska döljas under Administration – Administration - Elever och markera rutan i kolumnen Dölj individuellt elevschema. Om rutan inte är markerad är elevschemat tillgängligt för alla som har tillgång till elevens Id för schemavisaren.
Under Administration – Administration - Lärare och Administration –  Administration - Grupper/klasser (fliken Schema/Lokal) finns på motsvarande sätt kolumnerna Dölj individuellt lärarschema resp. Dölj schema för klass/grupp. Inloggade lärare och elever själv ser dock alltid sina egna scheman om schema bakom inloggning är aktiverad.

Inställningar i Skola24 Schema

I den publika schemavisaren kan elevsheman visas genom att ett ID för schemavisaren matas in som fritext i ID-rutan. Samma Schema-ID kan användas för inloggning i appen Skola24.

Det elev-ID som genereras av Skola24 Schema följer något av ett antal valbara mönster. Man kan välja mellan Elevens ID (vanligen personnummer), Klass och signatur, enbart Signatur eller ett slumpmässigt genererat Lösenord. Signaturen består av ett valbart antal tecken (2 – 6) som inleder elevens för- och efternamn. Om antalet tecken är jämnt ingår lika många tecken ur för- och efternamnen, om antalet tecken är udda ingår ett tecken mer ur efternamnet. För elever med dubbla för- eller efternamn (med eller utan bindestreck) väljs de inledande tecknen ur båda namnen. Det går att välja om tecknen från förnamnet eller efternamnet ska komma först. 

I Tabell – Elev finns fyra fält, Signatur(ber.), Signatur, Lösenord och ID för schemavisare. I fältet Signatur kan man manuellt lägga in en annan signatur för en elev, t.ex. om den automatiskt genererade skulle ge en olämplig bokstavskombination.
Om man väljer att ID för schemavisaren ska bestå av klass och signatur kommer ID för schemavisare att inledas med elevens klassbeteckning, direkt följd av signaturen.
Om man inte använder Lösenord kan det ibland inträffa att flera elever i schemat skulle få identiska ID för schemavisare. Skola24 lägger då till ett löpnummer på slutet för att skilja de två eleverna åt, t.ex. NA1JoAn1 och NA1JoAn2.
OBS! Detta löpnummer läggs till automatiskt vid behov, vilket t.ex. kan innebära att en nytillkommen elev ger upphov till dubbletten. Eftersom ett löpnummer då läggs till på båda eleverna innebär det att den ursprungliga eleven får ett annat ID för schemavisare än tidigare. För att undvika detta kan man

• antingen använda de automatgenererade lösenorden, eller

• inkludera klassbeteckningen i ID för schemavisare, för att minska antalet potentiella dubbletter, och

• där de ändå uppstår, för den nya eleven välja en manuell signatur som inte ger konflikt.


I Skola24 Schema Tabell - Samlingsschema finns fältet Valbar i Schemavisare. Samlingsscheman med en etta i det fältet blir tillgängliga i Schemavisaren efter publicering. För att visa samlingsschemat i Schemavisaren matas samlingsschemats ID in i ID-rutan.

Gruppscheman kan antingen visa alla lektioner som eleverna i gruppen har, eller så visas endast de lektioner då gruppen är schemalagd. Inställningen görs i Tabell - Grupp i fältet Visa komplett schema. En etta i det fältet gör att det kompletta schemat visas både i Skola24 Schema och i Schemavisaren.


Länk till Schemavisaren

Om användaren inte är inloggad i Skola24 i aktuell webbläsare, eller om schemavisare bakom inloggning är avaktiverad, når man den publika schemavisaren (om den är aktiverad). Annars kommer man till schemavisaren bakom inloggning oavsett om man går via Skola24 eller via en webbadress.

Schemavisaren kan nås via startsidan i Skola24 eller i en webbläsare genom en webbadress som är uppbyggd enligt mönstret nedan.
schema.skola24.se/domän/skola (OBS! Inget www!)
Domän- och skolnamn skrivs som det är benämnt i Skola24. Om skolnamnet innehåller å, ä eller ö ska dessa användas. Även eventuella mellanslag ska skrivas ut.
Skolans namn kan utelämnas. Användaren får då själv välja skola ur en urvalslista.

Exempel:

Om domänen är Storkommunen och skolan heter Västra skolan blir länken följande:
schema.skola24.se/storkommunen/västra skolan

Schemavisaren

Länken leder till en bild av nedanstående utseende. Välj skola om inte länken innehöll skolnamnet.

När en skola är vald blir övriga fält aktiva om det finns ett publicerat schema från Skola24 Schema.
Det visas bara urvalslistor för de schematyper som är inställda på att vara åtkomliga.

För de schematyper som är inställda att vara åtkomliga via fritextfält kan det enskilda schemats ID anges i rutan Ange ID. Samlingsscheman som i Skola24 Schema är inställda på att visas i Schemavisaren kan också visas genom att samlingsschemats ID skrivs in i rutan. Man kan också göra ett tillfälligt samlingsschema genom att ange flera ID i rutan Ange ID, separerade med kommatecken. Det behöver inte vara ID av samma typ, utan man kan t.ex. ange en klassbeteckning en lärarsignatur och en sal.

Klicka på de tre prickarna uppe till höger för att komma till utskriftsvyn.

Då visas ett förhandsgranskningsfönster. Där kan man också välja mellan olika alternativ för utskrift:

 

För bästa utskriftskvalitet, tryck på knappen Hämta PDF. En PDF-fil hämtas då och läggs bland nedladdade filer. Öppna filen och skriv ut. Fönstret för förhandsgranskning stängs när du trycker på knappen Avbryt eller Skriv ut.

 

Visning av schema i inloggat läge

I inloggat läge kommer man direkt till sitt eget, eller sina barns, schema och aktuell vecka. Tryck på Visa mer för att se övriga scheman du har rätt att se. Förutom de scheman du har tillgång till i inloggat läge, är också alla scheman i databasen som tillåter publik visning valbara.

Schemavisarenr7.PNG

 

Visning av lektioner och block

Om ett block innehåller så många lektioner att texten inte får plats i lektionsrutan visas informationen i schemafoten istället. Om blocket har ett block-ID ersätter det texten i lektionsrutan. Saknas block-ID visas ett generiskt namn istället (Block 1, Block 2...).

Schemavisarenr8.png

Det går också att få en tydligare bild av innehållet i lektionsrutan genom att klicka på den:

Schemavisarenr9.png

En ruta med skrollbar text visas då. Texten visar samma information som de enskilda lektionsrutorna skulle gjort.

Uppdaterad 27 december 2021

Skriv ut