Administrera roller och användare

Skriv ut

Administrera roller och användare i Skola24. 

fill-color Created with Sketch.

Kommunadministratör

Administreras av redan registrerade kommunadministratörer under Administration - Administration (fliken Användare) – Systemansvarig centralt (Kommunadministratör).


Skoladministratör

Administreras av Kommunadministratörer, kontakta din kommunadministratör eller support@skola24.com. Skoladministratörer läggs till och tas bort i Administration - Administration (fliken Användare) – Systemansvarig skola (Skoladministratör).


Kanslist

Administreras av Skoladministratörer. Kanslister läggs till och tas bort i Administration – Administration (fliken Användare) - Kanslister.


Lärare

Administreras Skola24 Schema. Lärare skall endast tas bort eller läggas till i schemaprogrammet och aldrig i Skola24. När en lärare tas bort i schemaprogrammet arkiveras läraren i Skola24 och läraren tappar sin åtkomst till funktioner för aktuell skola. Åtkomst till andra roller eller skolor som läraren eventuellt är kopplad till kvarstår. Läraren syns alltid i tabellen Administration – Administration (fliken Användare) - Personer även om den är arkiverad. Arkiverade lärare kan också visas i tabellen Administration - Administration (fliken Användare) - Lärare.
Undantag: I Grundinställningar för skola finns inställningar för publicering. Bl.a. är det valbart om man vill arkivera poster som är borttagna ur schemaprogrammet. Är det inte valt att borttagna poster skall arkiveras kommer lärare som tagits bort i schemat att ligga kvar som aktiva på skolan i Skola24 fram till nästa läsårsskifte, då arkivering sker oavsett skolans inställning i Skola24.


Föräldrar

Administreras av Skoladministratören. Föräldrakopplingen arkiveras då eleven arkiveras. Om eleven byter skola inom samma kommun/Skola24-domän följer föräldrakopplingen med till den nya skolan.


Elever

Administreras via Skola24 Schema. Elever skall endast tas bort eller läggas till i schemaprogrammet och aldrig i Skola24. När en elev tas bort i schemaprogrammet arkiveras eleven i Skola24 och eleven kan inte längre logga in som elev på den aktuella skolan. Om eleven byter skola inom samma kommun/Skola24-domän kan eleven fortsätta använda samma inloggning för den nya skolan. Åtkomst till andra roller som eleven eventuellt är kopplad till kvarstår. Eleven syns i tabellen Administration – Administration (fliken Användare) - Personer även om den är arkiverad, dock inte om den byter skola, då eleven istället flyttas över till tabellen för den nya skolan. Arkiverade elever kan också visas i tabellen Administration - Administration (fliken Användare) - Elever.

Undantag I Grundinställningar för skola finns inställningar för publicering. Bl.a. är det valbart om man vill arkivera poster som är borttagna ur schemaprogrammet. Är det inte valt att borttagna poster skall arkiveras kommer elever som tagits bort i schemat att ligga kvar som aktiva på skolan i Skola24 fram till nästa läsårsskifte, då arkivering sker oavsett skolans inställning i Skola24.

OBS 1!  I tabellen Administration – Administration (fliken Användare) - Personer  visas samtliga roller som är kopplade till varje person, såväl aktiva som arkiverade. En roll som visas i tabellen kan höra till en annan skola än den som tabellen tillhör.
OBS 2! Ta inte bort personer från Administration – Administration (fliken Användare) - Personer . Detta ska göras i samband med gallring enligt en plan som huvudmannen ansvarar för. En person som raderas i Administration – Administration (fliken Användare) - Personer  raderas även från eventuella andra skolor som den är kopplad till, inte bara den som visas i tabellen. All historik kopplad till personen försvinner.

Uppdaterad 2 januari 2023

Skriv ut