Användarroller i Skola24

Skriv ut

I Skola24 finns följande roller: kommunadministratör, skoladministratör, rektor, schemaläggare, kanslist, lärare, f-personal, förälder och elev. Vilken roll, och därmed vilka rättigheter, en person får bestäms av vilken användartabell hen registreras i. Lärare och elever registreras automatiskt vid publicering av schemat. F-personal läggs till via CSV-importen "Importera personal förskola". Vårdnadshavare läggs till via CSV-importen "Importera föräldrar". Övriga användare registreras manuellt i Skola24. En person kan få flera roller genom att läggas till i flera tabeller. En lärare kan t.ex. också vara skoladministratör och förälder.

fill-color Created with Sketch.

För samtliga personer som registreras i Skola24 skapas en aktiveringskod för aktivering av användarkontot. Aktiveringskoderna finns i tabellen Personer. Om e-postadress finns registrerad kan aktiveringskoden skickas från persontabellen till varje ny användare. Det finns även en möjlighet att skriva ut aktiveringskod och aktiveringsinstruktioner till elever och föräldrar via en rapport under Sammanställningar. Användaren väljer själv användarnamn och lösenord och kan också registrera sin e-postadress under kontoaktiveringen. I persontabellen finns en kolumn som visar om användaren har aktiverat sitt konto. Samtliga användare kan ändra sina lösenord. Användarnamn, och även lösenord, kan ändras  i persontabellen av en administratör.
 

Kommunadministratör

Rollen har rätt att se och ändra all information i databasen på samtliga skolor.
Disponerar ensam:
• Tabellen Skoladministratörer.
• Tabellen Skolor.
• Nya anledningar, borttagning av anledningar och ändring av befintliga anledningar i tabellen Frånvaroanledningar. 
• Inställningar angående fritextinmatning under Grundinställningar för skola.
• Inställningar angående om rollen förälder och elev ska vara aktiva, samt vilka
roller som ska ha tillgång till omdöme och/eller frånvaro.


Skoladministratör

Rollen har rätt att se och ändra all information på den egna skolan med undantag för de delar av programmet som kommunadministratören ensam disponerar. 
Disponerar ensam:
• I tabellen Frånvaroanledningar kan skoladministratören välja vilka anledningar
som skall vara synliga på den egna skolan.
• Samtliga övriga tabeller under menyn Administration.
• Grundinställningar för skola där anpassningar av programmet kan göras för att
passa den egna skolan.
Skoladministratören har rätt att skriva ut rapporter för samtliga elever och grupper och att skapa standardrapporter för andra användargrupper och egna personliga rapporter.


Schemaläggare

De användare som ska kunna hantera schema i Skola24 Schema registreras i tabell Schemaläggare. Rättigheter till schema görs i tabell Schemarättigheter. En schemarättighet är en koppling mellan en schemaläggare och ett schema.


Kanslist

Kanslisten har rätt att rapportera frånvaro för samtliga elever och grupper på den egna skolan via samtliga frånvaroformulär som finns i programmet. Kanslister kan även ändra lektioner, t.ex. byta lärare eller ändra tid.
Kanslisten kan också skriva ut frånvarorapporter för samtliga elever och grupper samt skapa egna personliga rapporter. Beroende på skolans inställningar kan kanslisten också ha tillgång till omdömesmodulen, dvs. skriva ut omdömen för alla elever och förhandsgranska undersökningar. Kanslister kan läggas till av skoladministratören i tabellen Kanslister.


Lärare

Rollen tilldelas automatiskt de personer som är registrerade som lärare i schemat. De har rätt att rapportera frånvaro på sina lektioner. De kan också mata in frånvaroanmälan för elever, som de antingen undervisar eller är ansvariga för.
Grupp- och klasslistor kan skrivas ut för samtliga grupper som läraren är ansvarig för eller undervisar i. Skoladministratören kan ställa in att lärare har rätt att ta ut grupp- och klasslistor för samtliga grupper och klasser. Läraren i Skola24 kan skapa egna personliga rapporter om skoladministratören tillåter detta. Detsamma gäller rätten att skapa nya lektioner eller att ändra och ta bort lektioner. Läraren kan även ges rättighet att ändra elever i sina undervisningsgrupper.


F-personal

Rollen F-personal innefattar personal på förskola eller fritidshem och tilldelas personer som importeras via Inställningar – Importera personal förskola. Det finns ingen synlig tabell för rollen i gränssnittet, men det går att filtrera fram användare med rollen i persontabellen. F-personal kan hantera närvaron för barnen på samtliga avdelningar på förskolan/fritidshemmet och har tillgång till veckoöversikter över barnens planerade vistelsetider samt en sammanställning över barnens faktiska närvarotider på förskolan/fritidshemmet. F-personal kan även bistå föräldrar med att registrera vistelsetider, lovschema samt tillåtna hämtare för barnen på förskolan/fritidshemmet. En användare som både är lärare på skolan och arbetar på fritids får två roller i Skola24: lärare och F-personal. 

 

Förälder

Om rollen ”Förälder” är aktiverad i Skola24 är det möjligt att registrera elevernas
föräldrar. Som förälder kan man frånvaroanmäla sitt barn och ta del av barnets frånvaro. Föräldrar kan skriva ut en rapport med en grafisk översikt och summering av barnens frånvaro, en rapport med kontaktuppgifter till barnens lärare och en klasslista om administratören tillåtit det. Det finns även möjlighet för föräldern att ta del av resultaten av omdömesundersökningar. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha valt att aktivera omdömesmodulen och en administratör ha aktiverat möjligheten för föräldrar att del av omdöme.
Föräldern förlorar automatiskt sin behörighet att se elevinformation när eleven blir 18 år. Behörigheten kan aktiveras igen av en administratör eller ansvarig lärare efter elevens godkännande. Detta kan även göras före 18-årsdagen. Hur behörighetsfunktionen ska fungera i varje enskilt fall är möjligt att ställa in i tabellen Föräldrar/elever.


Elev

Rollen tilldelas de personer som är registrerade som elever i schemat. Om rollen ”Elever” är aktiverad i Skola24 är det möjligt att ge eleverna en egen inloggning.
Som elev kan man ta del av sin frånvaro och se en översikt över dagens lektioner. Man kan också frånvaroanmäla sig om skoladministratören tillåtit detta. 
Elever kan se en rapport med en grafisk översikt och summering av sin frånvaro. Det finns även möjlighet att ta del av resultaten av omdömesundersökningar. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha valt att aktivera omdömesmodulen och en administratör ha aktiverat möjligheten för elever att del av omdöme

Uppdaterad 10 augusti 2020

Skriv ut