Vanliga frågor och svar

Skriv ut

Här har vi har sammanställt frågor kring Skola24 Omdöme som ni användare ställt till oss i supporten.

squiqqly Created with Sketch.

Hur länge ska en undersökning vara öppen?

Vissa skolor väljer att öppna upp en undersökning i början av läsåret eller terminen och låta den vara skrivbar fram tills det är dags för utvecklingssamtal. Fördelen är att lärarna kan fylla i efterhand och arbetsbelastningen blir jämnare fördelad. Andra skolor väljer att öppna upp ca 3 veckor före det är dags för utvecklingssamtal.

En elev saknas i en grupp?

Öppna schemat och kontrollera att eleven finns med i rätt grupp. Om inte lägg till eleven, publicera schemat och uppdatera elevinnehållet dagen därpå.

Det finns inga elever i gruppen?

Öppna schemat och kontrollera att det finns elever i gruppen. Om inte lägg till elever och publicera schemat till Skola24.
Används Novaschem kan exportera ej vara aktiverat för den aktuella gruppen. Kontrollera att gruppen exporteras till Skola24 enligt följande:

 • Öppna Schemat.
 • Klicka på knappen Egenskaper.
 • Gå till fliken Övrigt. 
 • Markera rutan vid Exportera ej.
 • Klicka OK.
 • Kontrollera vid gruppens namn att det INTE i fältet Exportera ej står Skola24.

 Om gruppen har elevinnehåll, exporteras till Skola24 och ändå inte uppdateras gör enligt följande:

 • Gå in i Skola24 under Inställningar – Grundinställningar för skola, fliken Publicering.
 • Kontrollera att elevinnehåll i grupper läses över som standard vid publicering.
 • Gå vidare till Administration – Grupper.
 • Klicka på knappen Inställningar.
 • Byt till fliken Övrigt och markera fältet Uppdatera elevinnehåll.
 • Klicka OK
 • Leta upp aktuell grupp och kontrollera att det vid gruppens namn i fältet ”Uppdatera Elevinnehåll” står Följ standard.

Hur uppdaterar jag elevinnehållet i gruppen?Varför görs det inte automatiskt vid en publicering av schemat till Skola24?

När en schemat med redigerat elevinnehåll publiceras till Skola24 uppdateras grupper för frånvaron. Detta sker inte med grupperna i en påbörjad undersökning utan en uppdatering måste göras manuellt av skoladministratören. Vid byte mellan två grupper bör skolan ställa sig frågan vem som ska skriva om eleven. Den gamla eller nya läraren?

Uppdatering av gruppens elevinnehåll i en påbörjad undersökning görs enligt följande:

 • Gå in i Skola24 under Omdöme – Skapa undersökning.
  Klicka på Undersökning och välj aktuell undersökning.
  Gå till flik 3. Underlag.
  Klicka på rubriken Aktuellt elevinnehåll två gånger. 
  Nej visar att gruppinnehållet inte stämmer mot schemat. Markera alla eller önskade grupper med nej.
  Klicka på Uppdatera elevinnehåll för markerade grupper.
  Spara.

Hur gör jag när en elev slutar under året?

Dokumentation om eleven följer eleven. När en elev slutar tas den bort ur schemat och vid nästa export till Skola24 arkiveras eleven. Skoladministratören kan ta fram omdömen även för arkiverade elever via Rapport – Omdöme.

Hur gör jag när en klass/grupp byter lärare under året?

Om en klass/grupp byter lärare under pågående undersökning kan skolan låta den gamla läraren vara kvar i underlaget och samtidigt lägga till den nya lärare manuellt i underlaget för aktuell undersökning. Det innebär att både den nya och den gamla läraren kan dokumentera och läsa vad som skrivits.

Eleven har bytt grupp, till exempel språkval. Vilken lärare ska skriva omdömet?

Vanligtvis är det läraren för gruppen eleven slutat i som skriver omdömet. Eleven kanske ska ges en sammanfattning av kunskapsutvecklingen i ämnet. Då behöver skoladministratören inte göra någonting.
Vill skolan däremot att den mottagande läraren ska skriva omdömet måste elevinnehållet i gruppen uppdateras i underlaget.
Uppdatering av gruppens elevinnehåll i en påbörjad undersökning görs enligt följande:

 • Gå in i Skola24 under Omdöme – Skapa undersökning. 
  Klicka på Undersökning och välj aktuell undersökning.
  Gå till flik 3. Underlag. 
  Klicka på rubriken Aktuellt elevinnehåll två gånger.
  Nej visar att gruppinnehållet inte stämmer mot schemat. Markera alla eller önskade grupper med nej.
  Klicka på Uppdatera elevinnehåll för markerade grupper.
  Spara.

Skriftlig bedömning av elev som ej nått kunskapskrav E inom ämnet när han/hon lämnar grundskolan. Hur gör jag?

I skollagen (2010:800) 10 kap. 22 § finns bestämmelser om skriftlig bedömning för de elever som lämnar grundskolan med betyget F:

22 § I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Bedömningen ska undertecknas av läraren.
Om det enligt 18 § inte kan sättas betyg i ett avslutat ämne, får de stödåtgärder som har vidtagits framgå av beslutet.

Du finner skollagen i sin helhet på: http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10
Underlag för skriftlig bedömning kan göras i funktionspaket Omdöme. Underlaget skapas precis som en vanlig undersökning. Läraren ger berörda elever en skriftlig bedömning som skickas vidare till elevens gymnasieskola.
Underlaget läggs enklast upp på gruppen/klassen, men det är inte alla elever som är berörda. För de elever som ej behöver en skriftlig bedömning i ämnet låter läraren bli att besvara och elevens namn förblir fetmarkerat. Det går även att i schemat skapa speciella grupper med de elever som behöver en skriftlig bedömning. Detta genererar merarbete för schemaläggaren.

Jag vill skriva omdöme i varje enskilt SO/NO ämne, men har bara SO och NO på schemat. Hur gör jag?

Enklast är att lägga upp underlaget manuellt för respektive SO- och NO-ämne.
Kontrollera i Skola24 under Administration – Ämnen att alla ämnesbeteckningar finns med. Bäst är att lägga till dem om de saknas i ämnestabellen i schemat. Schemat publiceras till Skola24 och ämnesbeteckningarna finns där dagen därpå. Det går även att lägga till ämnesbeteckningar direkt i Skola24.(Vid nästa uppdatering av schemat kommer ämnesbeteckningarna att arkiveras).
När ämnesbeteckningarna är på plats lägger man till rader manuellt i underlaget enligt följande:

 • Gå in i Skola24 under Omdöme – Skapa undersökning.
 •  Klicka på aktuell undersökning och välj flik 3. Underlag. 
 • Ta fram rätt frågepaket och lägg till Lärare, Grupp och Ämne.
 • Klicka på Visa ny rad.
 • Klicka på Spara.

Upprepa proceduren med nästa lärare, grupp och ämne.

Jag vill skriva omdöme för respektive kurs inom blocket för yrkesämnen, men dessa är lagda med ersättningsrad i schemat. Hur gör jag?

På till exempel hotell- och restaurang väljer skolorna att slå samman flera kurser inom ämnet. I schemat presenteras dessa kurser som ett stort block. I nuläget är det enbart lektioner som läses över till Skola24 och inte tjänstefördelningsraderna. Det betyder att enbart blocket kommer över och alla inblandade kurser/lärare får en gemensam position.
För att skriva omdömen på respektive kurs behöver man antingen ändra i schemat så att inte yrkesämnena blockas eller lägga till kurserna manuellt i underlaget.  

Specialpedagogen ska skriva omdöme för vissa elever. Hur lägger jag lättast till honom/henne?

Lättast är att lägga till specialpedagogen i underlaget för aktuell undersökning. Ska specialpedagogen skriva i samtliga ämnen/kurser skapas en underlagsrad per klass/grupp och per kurs/ämne. Det betyder att specialpedagogen ser alla elever i klassen men dokumenterar bara för berörda elever. Fördelen är att även den undervisande läraren kan se vad specialpedagogen skriver.
Det går även att i schemat skapa en undervisningsgrupp med berörda elever och specialpedagogen. Nackdelen är att gruppen behöver hållas uppdaterad i schemat och underlaget för omdömet samt att undervisande lärare i klassen inte ser vad specialpedagogen skriver.

Hur gör jag med elever med skyddad identitet när jag skriver omdöme digitalt?

Elever med skyddad identitet ska inte finnas med i ett digitalt system som Skola24. Vi rekommenderar att en alias-identitet används, där eleven får ett fingerat namn och TF-personnummer.

Går det att ändra texten i en fråga i en påbörjad undersökning?

Frågans formulering går att ändra även om frågan är besvarad. Se upp med att ändra frågan så att betydelsen blir en helt annan. Även frågeformuleringen för avgivna svar ändras.
Svarsalternativen i frågan går inte att redigera.

Går det att ändra ordningen på frågor i en påbörjad undersökning?

Nej.

Hur skapar jag bäst en enkelvalsfråga?

Om skolan väljer att använda sig av frågetypen enkelval måste minst två svarsalternativ ingå i frågan, se exempel nedan.

Fråga: Elevens kunskaper i ämnet?
Frågealternativ:
• Eleven når målen för ämnet/kursen
• Eleven når inte målen i ämnet/kursen

Läraren har vid besvarandet av undersökningen då minst två olika alternativ att välja mellan.

Hur många tecken kan man ange max för en fritextfråga?

5000 tecken. Skoladministratören styr antalet tecken när frågan skapas.

Hur många tecken kan man maximalt mata in i kommentarfältet?

256 tecken.

Går det att ta bort svarsalternativet Underlag saknas?

Ja, det går att välja per fråga om Underlag saknas ska vara valbart. Standardinställningen är att svarsalternativet visas, men inställningen går att ändra även efter det att svar har avgivits för frågan.

Jag har glömt att inkludera en klass i filtret. Går det att uppdatera i efterhand fastän lärarna redan har börjat svara på undersökningen?

Ja, generellt är det ingen fara. Dock bör man vara medveten om att alla grupper uppdateras och om en elev har slutat i en grupp blir svaren enbart synliga för skoladministratören.
Lägg till klassen i filterdefinitionen. Gå in på undersökningen, fliken Underlag och hämta underlag igen. Om man inte vill hämta nytt underlag går det att lägga till rader med den glömda klassen manuellt.

Läraren får upp elevernas namn dubbelt i svaravyn i en undervisningsgrupp.

Kontrollera att det under givet datumurval som underlaget hämtats för bara finns lektioner i ämnet eller ämnet och tillhörande kurskod. Finns det i båda formerna kommer underlagsraderna att dubbleras.
Kontrollera också att kurskoden är knuten till rätt ämne i schemat.

När man försöker klistra in ett svar på en undersökning, bara försvinner det.

Läraren kopierade med högermusmenyerna Kopiera/Klistra in, vilka inte tycks fungera vid kopiering av fritextfråga. Vi rekommendera tillsvidare kortkommandona Ctrl-C/Ctrl-V.
Det kan också vara så att i texten som ska kopieras in finns ett otillåtet tecken.

Var visas den förklarande texten till ett undersökningstillfälle?Går den att dölja?

I Rapport – Omdöme för elev. Den kan inte döljas.

Uppdaterad 31 januari 2020

Skriv ut