Gymnasium - Tips på användning

Skriv ut

Skola24 Omdöme kan användas till många olika syften: Dokumentation av elevens kunskapsutveckling, uppföljning mot ämnesplaner, insamling av statistik med mera. Hur en undersökning bör utformas beror på syftet. För att få ett önskvärt resultat är det ett antal frågor skolan bör ställa sig innan undersökningen påbörjas.
Frågeställningarna nedan ska inte ses som heltäckande utan som en hjälp på vägen.

fill-color Created with Sketch.

1.Vem är mottagaren?
2. Statistik?
3. Fritext?
4. Svarspersiod?
5. Läsrättigheter för föräldrar och elever?
6. Implementering Skola24 Omdöme?

1. Vem är mottagaren

Det är viktigt att analysera vem mottagaren är. Elev? Förälder? Skolledning?

Elev/föräldrar

Elevens kunskapsutveckling ska dokumenteras och redovisas för elev (och förälder) inför bl.a. utvecklingssamtalen.

Vid utformningen av undersökningen bör språket vara anpassat så att elev och föräldrar förstår. Vad vill elev/förälder veta?

1. Hur går det för mig/mitt barn (summativ bedömning)?

2.Eventuella restuppgifter?

3. Hur kan jag/mitt barn utvecklas (formativ bedömning)?

Skola24 erbjuder färdiga frågepaket där punkt 1 motsvaras av en fråga om elevens studieresultat inom kursen. (A, B, C, D, E, F eller -).
Om eleven har någon form av restuppgift bör information om detta finnas med (punkt 2).
Punkt 3, vad eleven kan utveckla kan antingen vara en fritextfråga eller punktlista med kursgemensamma förslag. Skolan kan ta fram några gemensamma riktlinjer för utveckling och presentera dessa som en punktlista. Fördelen är att denna kan användas för alla kurser och arbetsinsats med uppdatering och underhåll minskar för skoladministratören.

Åtgärdsprogram

I utvärderingen kan det framgå om eleven har åtgärdsprogram inom kursen. Bäst är en enkel Ja/Nej/Kommer att upprättas-fråga som en ren upplysning. I denna typ av digitalt system ska inga känsliga uppgifter förekomma, se ytterligare information på vår webbplats Skola24.com.

Gemensamma frågor eller kursbaserade?

Fördelen med gemensamma frågor för alla kurser är att omdömesundersökningen blir enklare att bygga upp och underhålla. Det är också lättare att ta fram statistiskt underlag för att jämföra olika kurser/klasser. Det är egentligen bara om man vill utvärdera eleven mot ämnesplanerna som frågeställningarna skiljer sig åt mellan kurserna.

2. Statistik

Vilket syfte har den statistiska undersökningen?

Innan frågor formuleras tänk noga igenom syftet med undersökningen. Vem ska ta del av statistiken? Utifrån vem mottagaren är formuleras frågor/frågetyp.
Det är enbart frågetyperna: Ja/Nej, Enkelval och Flerval som det går att ta fram statistik på.

Jämförelse mellan olika grupper, kön?

Om det önskas göras jämförelse mellan olika grupper eller kön utifrån undersökningen är det lättast att skapa dessa grupper som basgrupper i Skola24 schema, till exempel ”Alla flickor åk 1”. Läs mer om Frånvaromedelvärde för grupp av elev. Fördelen med basgrupp är att den uppdateras automatiskt när det börjar eller slutar en elev som bör tillhöra/tillhör aktuell grupp.
När schemat publiceras till Skola24 läses gruppen över dit. Det går även att skapa en grupp direkt i Skola24, men dess elevinnehåll uppdateras inte vid en eventuell start/flytt.

3. Fritext

Kommunadministratören kan aktivera funktionen ”Fritext” i omdöme. Skolan får då rättighet att använda frågetypen fritext samt att komplettera andra frågetyper med en kommentar.

Hur uttrycker vi oss?

Med möjligheten till fritext ökar ansvaret på läraren att uttrycka sig korrekt. Lärarens skriftspråk måste följa reglerna enligt PUL. Det skrivna får inte kränka individen eller anspela på etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning eller hälsotillstånd. För mer information se vår webbplats Skola24.com

4. Svarsperiod

Skoladministratören bestämmer när en undersökning ska öppnas respektive stängas.

Ska vi ha en eller två undersökningar per år?

Oftast fungerar undersökningen som ett underlag inför utvecklingssamtalet mellan elev, (förälder) och mentor. Antalet undersökningar beror därför på frekvensen av utvecklingssamtalen.

Ska undersökningen vara öppen hela terminen/läsåret?

En undersökning kan med fördel öppnas upp i början av terminen/läsåret. Läraren kan då allt eftersom fylla i elevens kunskapsutveckling och på så sätt jämna ut arbetsbelastningen.

5. Läsrättigheter för föräldrar och elever

När ska föräldrar och elev kunna ta del av dokumentationen?

Det går att låta föräldrar och elever vara delaktiga i hela processen, men också styra åtkomsten till ett visst datum då lärarna ska vara färdiga. Det är skoladministratören som matar in aktuella rättigheter och datum.

Ska föräldrar och elev få ta del av alla undersökningar?

Skolan bestämmer via skoladministratören om föräldern ska kunna via sin inloggning ta del av en undersökning. Vi rekommendera inte att föräldern via inloggning t.ex. ska kunna ta del av interna undersökningar eller statistiska undersökningar inför t.ex. kommunala beslut.
En förälder har dock alltid rätt att få ta del av all information om sitt barn. Önskar föräldern t.ex. information om barnets kunskaper utifrån kunskapskraven i ämnesplanen kan skolan dela ut dessa manuellt.

6. Implementering Skola24 Omdöme?

Kan vi få hjälp med förslag på frågor?

Skola24 tillhandahåller ett färdigt frågepaket för gymnasiet som kostnadsfritt kan kopieras till kundens databas.
Väljer skolan att formulera egna frågor rekommenderar vi att man utgår från ett enkelt exempel, utvärderar omgången och satsar på att förbättra och utveckla till omgång nummer två.

Behöver jag som skoladministratör någon utbildning?

Vi erbjuder utbildning i Omdöme för skoladministratörer. Kursen hålls i våra lokaler i Falköping.  Vi kan även erbjuda konsulttjänst på plats hos kund. Läs mer om Utbildning och konsultation här.

Behöver lärarna utbildas av konsult från Skola24?

Det är skoladministratören på skolan som ansvarar för det tekniska kring funktionspaket Omdöme. Lärarnas uppgift är att delta vid formulering av frågor samt att dokumentera sina elevers kunskapsutveckling.
Nej, vi tycker inte att lärarna behöver fortbildas av konsult från Skola24. Skoladministratören kan efter att ha genomgått utbildning leda fortbildningen av sina kollegor.

Uppdaterad 4 juni 2021

Skriv ut