Grundskola - Råd skriftliga omdömen

Skriv ut

Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut för grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan.
Stödmaterialet är utformat utifrån en lagändring som trädde i kraft den 19 november 2013. (Reviderat 2017). Lagändringen innebär att det inte finns krav på att skriva IUP och omdömen i de årskurser där det sätts betyg.
Blanketterna är framtagna för de årskurser och skolformer där betyg inte sätts. Det finns inget som hindrar att rektorn ändå fattar beslut om att omdömen och IUP ska skrivas även i årskurs 6-9.

Stödmaterialet bygger på tre delar:

• Omdömesblankett, en summativ bedömning som utgör ett underlag för den framåtsyftande planeringen.

• Blankett för den framåtsyftande planeringen.

• Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt. (Det är enligt skollagen rektorn på varje skola som beslutar om skolan ska ge omdömen om elevens utveckling i övrigt och utformningen av dessa).


Skola24 har utarbetat ett förslag som bygger på de tre ovanstående delarna. Vår rekommendation är att skolan använder den summativa bedömningen och den framåtsyftande planeringen. Skolan bör vara försiktig med att utvärdera elevens utveckling i övrigt i ett digitalt system, då det är stor risk att man uttrycker sig på ett sätt som strider mot GDPR. 

Skola24 kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Kunden kan sedan själv koppla frågepaketen till aktuella lärare och klasser. 

 

fill-color Created with Sketch.

Skriftliga omdömen

Skriftliga omdömen är en summativ bedömning som utgör ett underlag för den framåtsyftande planeringen i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Undervisande lärare i respektive ämne markerar elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven:

• Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.

• Når en godtagbar kunskapsnivå.

• Når mer än en godtagbar kunskapsnivå.

• Har ej haft undervisning i ämnet.

nr1.PNG

Undervisande lärare kan dessutom ge en ämnesspecifik kommentar. Här är det lämpligt att undervisande lärare beskriver skolans insats för att eleven ska nå så långt som möjligt.
Vi har valt att lägga till alternativet ”Har ej haft undervisning i ämnet”. Detta alternativ kan till exempel användas om eleven har HKK först nästa termin.

Skolans insatser

Skolans insatser är en beskrivning av vad skolan gör för att elevens ska utvecklas så långt som möjligt. Denna fråga besvaras lämpligen av mentor/klassansvarig. Skolan kan också välja att enbart beskriva skolans insatser i Skola24 – Framåtsyftande planering. Observera att om frågepaketet Skolans insatser utelämnas kan inte rapporten Omdömesöversikt genereras.

nr2.PNG

Elevens utveckling i övrigt

Ur Skolverkets stödmaterial ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen”:
”Det är enligt skollagen rektorn på varje skola som beslutar om skolan ska ge omdömen om elevens utveckling i övrigt och utformning av dessa. Utgångspunkten för omdömen av elevens utveckling i övrigt handlar om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses.
En skola som ger omdömen om elevens sociala utveckling behöver ge tydlig information till eleven och vårdnadshavaren om vilka mål som bedöms och skolans lärare behöver ha en samsyn om detta.”
Mentorn/klassansvarig anger de av läroplanens mål som skolan bedömer, ger respektive elev ett omdöme och beskriver också skolans insatser.

nr3.PNG

Framåtsyftande planering

Processen bygger på frågorna:
Hur har det gått sedan förra samtalet?
Vart ska vi?
Hur gör vi?
Hur gör vi-frågan kan skolans insatser för att eleven ska nå så långt som möjligt sammanfattas om skolan valt bort frågepaketet Skola24 – Skolans insatser.

nr4.PNG

Instruktion

Efter kopiering finns i er databas ett antal färdiga frågepaket som alla börjar med ordet Skola24.
Ni behöver:

1. Skapa en alternativt två undersökningar. Det är lämpligt att ha en undersökning inför utvecklingssamtalet och en för den framåtsyftande planeringen. Koppla underlaget manuellt (Alternativ 1A) eller hämta från schemat (Alternativ 1B).

2. Förhandsgranska undersökning.

image89ol9.png

Alternativ 1A - Koppla underlaget manuellt till undervisande lärare

För skolor som inte har ett ämnesschema är det lättast att lägga upp underlaget manuellt.

Logga in. Det är Skoladministratören som har möjlighet att skapa undersökningar.

• Gå till Omdöme.

• Välj Skapa undersökning.

• Välj Undersökningar – klicka på Ny undersökning och ge den ett passande namn, t.ex. HT20XX eller Läsåret XX-YY.

 

image09vng.png

Flik 1. Allmänt

Under fliken ”Allmänt” bestäms tidpunkten för Undersökningsperiod, Svarsperiod, eventuell åtkomst för föräldrar och/eller elever under Tillgänglig för föräldrar respektive Tillgänglig för elever. Svarsperioden bör sättas en bit fram i tiden så att ingen lärare råkar svara på undersökningen innan den är korrekturläst och klar. Om rapporten omdömesöversikt ska användas markeras detta.

imagebrihj.png

Flik 2. Frågepaket

Under fliken ”Frågepaket” väljs vilka frågepaket som ska ingå in undersökningen.

imagemlya.png

Flik 3. Underlag

Under den här fliken ska rätt undervisande lärare kopplas till rätt klass/grupp och ämne.
De ämnen som ska följas upp för åk 1-3 är:

nr9.PNG

Skriftliga omdömen

• Vi börjar med ämnet BL (Bild).

• Klicka på Visa ny rad och fortsätt med ämnet bild för nästa klass.

Upprepa proceduren med övriga ämnen. Tänk på att spara då och då. 
Speciallärare/resurslärare

Det är vanligt att speciallärare eller resurslärare undervisar enstaka elever. Om man vill att specialläraren/resursläraren ska bedöma en elev behöver även denna lärare kopplas till hela gruppen. Detta sker på en separat rad i tabellen. Specialläraren/resursläraren får tillgång till alla elever, men svarar enbart för de elever som läraren undervisar.

Skolans insatser

Växla frågepaket och byt till Skola24 – Skolans insatser. Frågorna i detta paket besvaras lämpligast av mentorn/klassansvarig lärare.

imagev72ee.png

Skapa motsvarande rader för övriga klasser.

Elevens utveckling i övrigt

Om rektorn beslutat att övergripande mål från läroplanens kapitel ska ingå i dokumentationen över elevens kunskapsutveckling måste en separat undersökning skapas om man vill använda rapportmallen omdömesöversikt. Frågorna i detta paket besvaras lämpligast av mentorn/klassansvarig lärare. Undersökningen skapas på liknande sätt som ovan.

Alternativ 1B - Hämta underlaget från schemat

På skolor där Ämne, Lärare och Klass/grupp finns i schemat går det allra snabbast att hämta underlaget från schemat.

nr11.PNG

Du behöver ett filter till paketet Skola24 – Skriftliga omdömen. Detta filter ska innehålla de ämnen som det ska skrivas omdöme i. Ytterligare ett filter behövs till paketet Skola24 – Skolans insatser. Detta filter ska innehålla ett ämne som Mentorstid, Klassråd eller liknande. Utöver dessa filter kan du behöva ett filter för klasser om du inte ska ha med alla skolans klasser i undersökningen.

Filter för ämne

• Välj Omdöme och Skapa undersökning.

• Välj Filterdefinitioner och Nytt datafilter.

• Mata in ett namn på filtret i fältet ID.

• Välj filtertyp Ämne.

• Välj ämnen under Filter.

• Klicka på Spara.

imagec5344.png

Filter för klasser/grupper

• Välj Filterdefinitioner och Nytt datafilter.

• Mata in Åk 1-5 i fältet ID.

• Välj filtertyp Klass/grupp.

• Klicka på Flera längst ned i listen.

• Klicka på önskade helklasser, t.ex. 1A, 3B, 4A och 5B

• Klicka på Spara.

nr13.PNG

nr14.PNG

nr15.PNG

Koppla filter till frågepaket

• Klicka på mappen Frågepaket.

• Välj frågepaketet ”Skola24 – Skolans insatser

• Klicka på pilen till höger om ”Generellt filter” och välj filtret ”Mentorstid/klassråd

Vilka gäller frågorna? Välj filter ” åk 1-5”.

• Klicka på Spara.

nr16.PNG

När filtren är kopplade till frågepaketet går vi tillbaka till vår undersökning för att hämta ämnesspecifikt underlag.

• Gå till Undersökningar – ”HT20XX eller Läsåret XX-YY”.

• Gå till fliken 3. Underlag, Frågepaket Skola24 – Skolans insatser.

• Välj tidsperiod. Denna tid används för att hitta koppling mellan klass, lärare och ämne i schemat. Använd en period på minst ett par veckor.

• Markera rutan Inkludera alla grupper.

• Klicka på Hämta underlag för vald period.

• Kontrollera att grupperna/klasserna och ämnen stämmer i tabellen.

• Klicka på Spara.

Rapport Omdömesöversikt

Rapport Omdömesöversikt är en förutbestämd mall som enbart visas om skoladministratören har markerat att mallen ska användas för aktuell undersökning. Denna rapport fungerar endast för undersökningar som har den struktur som fås med frågepaketen Skola24 – Skriftliga omdömen och Skola24 – Skolans insatser.
Rapporten nås via Sammanställningar-Sammanställningar-fliken Omdöme – Omdömesöversikt för elev.

 

image10gf2.png

 

Mentor/klassansvarig kan ta fram en samlad bild över sina mentorselever.
Välj klass, undersökning och klicka sedan på Visa.

imageqep3s.png

Framåtsyftande planering

Under utvecklingssamtalet diskuterar mentorn med elev och förälder frågorna:

• Hur har det gått sedan förra samtalet?

• Vart ska vi?

• Hur gör vi?

Efter eller under samtalet dokumenterar läraren vad som sagts. Skolan bör lägga upp en separat undersökning för detta.

• Logga in som skoladministratör.

• Gå till Omdöme.

• Välj Skapa undersökning.

• Välj Undersökningar – klicka på Ny undersökning och ge den ett passande namn, till exempel HT21XX Framåtsyftande planering.

imageujtos.png

Flik 1. Allmänt

Under fliken ”Allmänt” bestäms tidpunkten för Undersökningsperiod, Svarsperiod, eventuell åtkomst för föräldrar och/eller elever under Tillgänglig för föräldrar respektive Tillgänglig för elever.

nr20.PNG

Flik 2. Frågepaket

Under fliken ”Frågepaket” väljs frågepaketet Skola24 – Framåtsyftande planering.

image3x2k4.png

Flik 3. Underlag

Under den här fliken ska rätt lärare kopplas till rätt klass/grupp och ämne.

Förhandsgranska undersökningen

Skoladministratören kan förhandsgranska undersökningen för att se hur det ser ut för de svarande lärarna.
Förhandsgranska den nyss skapade undersökningen för några lärare på skolan. Kontrollera att frågorna finns med och att lärarna har fått rätt ämne och klasser/grupper. 

1. Välj Omdöme – Förhandsgranska undersökning. Kontrollera att rollen Skoladmin. är vald.

2. Välj en lärare.

3. Välj undersökning ”HTXX Läsåret XX-YY”.

4. Öppna frågepaketet ”Skola24 – Skriftliga omdömen” och titta hur det ser ut.

5. Texten är gråmarkerad, vilket innebär läsrättigheter. Inga ändringar i lärarens svar kan utföras av skoladministratören. Gör likdant med övriga frågepaket.

nr23.PNGimagerqtbhd.png

Läraren kan också förhandsgranska en framtida undersökning.

1. Läraren loggar in i Skola24.

2. Gå till Omdöme – Visa undersökningar.

3. Välj undersökning ”HTXX Läsåret XX-YY”.

4. Öppna frågepaketen och titta hur det ser ut.

5. Om texten är gråmarkerad är undersökningen inte påbörjad och läraren har enbart läsrättigheter.

Tillåt lärarna att börja svara

När undersökningen är korrekturläst och underlaget granskat ska skoladministratören flytta fram svarsperioden till dagens datum eller den dag då lärarna tillåts börja svara.

Flera råd

För ytterligare råd och tips se vår webbplats Skola24.com – Skola24 Omdöme.

Bilaga 1

De ämnen som ska följas upp för Grundsärskolan åk 1-6 är:

nr24.PNG

För Specialskolan åk 1-4, Specialskolan åk 5-6 och Träningsskolans ämnesområden hänvisar vi till Skolverkets webbplats:

https://www.skolverket.se/bedomning/den-skriftliga-individuella-utvecklingsplanen

 

Uppdaterad 3 november 2021

Skriv ut