Grundskola - Tips på användning

Skriv ut

Skola24 Omdöme kan användas till många olika syften: Skriftliga omdömen, dokumentation av kunskapskrav, insamling av statistik m.m. Hur en undersökning bör utformas beror på syftet. För att få ett önskvärt resultat är det ett antal frågor skolan bör ställa sig innan undersökning påbörjas.
Frågeställningarna nedan ska inte ses som heltäckande utan som en hjälp på vägen.

fill-color Created with Sketch.

1. Vem är mottagaren?
2. Fritext?
3. Svarsperiod?
4. Läsrättigheter för föräldrar och elever?
5. Implementering av omdömde?

 

1. Vem är mottagaren

Det är viktigt att analysera vem mottagaren är. Elev? Förälder? Skolpersonal? Tjänstemän på kommunen? Politiker?

Elev/föräldrar

Elevens kunskapsutveckling ska dokumenteras och skriftliga omdömen är en del i elevens individuella utvecklingsplan.
Skola24 erbjuder färdiga frågepaket utifrån Skolverkets råd (2013), se mer information i dokumentet ”Råd skriftliga omdömen 2013” på vår webbplats Skola24. com och  Tipsdokument Skola24 - Omdöme.

Skolpersonal

Verktyget Omdöme kan användas till att dokumentera elevens kunskapsutveckling utifrån kunskapskraven för respektive ämne. Kunskapskraven är formulerade med ett fackmässigt språk och informationen blir svåråtkomlig för elev och föräldrar. Vi rekommenderar därför att kunskapskraven läggs upp som en intern undersökning för personalen på skolan. Önskar föräldrar ta del av den ska de givetvis få detta.
Frågepaket med kunskapskrav för grundskolans ämnen finns att beställa kostnadsfritt hos Skola24.

Tjänstemän på kommunen/koncernen

Tjänstemän på kommunen eller koncernen vill ha in underlag för sina beslut. Utifrån en undersökning baserad på Skolverkets råd kan ledningen få fram statistik över elevens kunskapsprognos.

Vilket syfte har den statistiska undersökningen?

Innan frågor formuleras tänk noga igenom syftet med undersökningen. Vem ska ta del av statistiken?
Utifrån vem mottagaren är formuleras frågor/frågetyp.
Det är enbart frågetyperna: Ja/Nej, Enkelval och Flerval som det går att ta fram statistik på.

Jämförelse mellan olika grupper, kön?

Om det önskas göras jämförelse mellan olika grupper eller kön utifrån undersökningen är det lättast att skapa dessa grupper som basgrupper i Skola24 schema, till exempel ”Alla flickor åk 4-6”, se mer på vår webbplats Skola24.com.

Frånvaromedelvärde för grupp av elever. Fördelen med basgrupp är att den uppdateras automatiskt när det börjar eller slutar en elev som bör tillhöra/tillhör aktuell grupp.
När schemat publiceras till Skola24 läses gruppen över dit. Det går även att skapa en grupp direkt i Skola24, men dess elevinnehåll uppdateras inte till exempel om en elev börjar/slutar på skolan.

2. Fritext

Kommunadministratören kan aktivera funktionen ”Fritext” i omdöme. Skolan får då rättighet att använda frågetypen fritext samt att komplettera andra frågetyper med en kommentar.

Hur uttrycker vi oss?

Med möjligheten till fritext ökar ansvaret på läraren att uttrycka sig korrekt. Lärarens skriftspråk måste följa regler. Det skrivna får inte kränka individen eller anspela på etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning eller hälsotillstånd. 

3. Svarsperiod

Skoladministratören bestämmer när en undersökning ska öppnas respektive stängas.

Ska vi ha en eller två undersökningar per år?

Oftast fungerar undersökningen som ett underlag inför utvecklingssamtalet mellan elev, förälder och mentor. Antalet undersökningar beror därför på frekvensen av utvecklingssamtalen.

Ska undersökningen vara öppen hela terminen/läsåret?

En undersökning kan med fördel öppnas upp i början av terminen/läsåret. Läraren kan då allt eftersom fylla i elevens kunskapsutveckling och på så sätt jämna ut arbetsbelastningen.

4. Läsrättigheter för föräldrar och elever

Ska föräldrar och elev ha tillgång till de skriftliga omdömena via en egen inloggning?

Ja, det är att föredra. Skolan måste registrera koppling mellan elev och förälder och skicka ut aktiveringskoder så att föräldrar och elever kan skapa användarkonto i systemet. Mer utförlig information om hur skolan skapar användarkonton finns inne i www.skola24.com

När ska föräldrar och elev kunna ta del av de skriftliga omdömena?

Det går att låta föräldrar och elever vara delaktiga i hela processen, men också styra åtkomst till de skriftliga omdömena till ett visst datum då lärarna ska vara färdiga. Det är skoladministratören som matar in aktuella rättigheter och datum.

Ska föräldrar och elev få ta del av alla undersökningar?

Skolan bestämmer via skoladministratören om föräldern ska kunna via sin inloggning ta del av en undersökning. Vi rekommendera inte att föräldern via inloggning till exempel ska kunna ta del av interna undersökningar eller statistiska undersökningar inför kommunala beslut, se ovan.
En förälder har dock alltid rätt att få ta del av all information om sitt barn. Önskar föräldern till exempel information om barnets kunskaper utifrån kunskapskraven kan skolan dela ut dessa manuellt.

5. Implementering av Skola24 Omdöme?

Kan vi få hjälp med förslag på frågor?

Skola24 tillhandahåller färdiga frågepaket som kostnadsfritt kan kopieras till kundens databas.
Väljer skolan att formulera egna frågor rekommenderar vi att man utgår från ett enkelt exempel, utvärderar omgången och satsar på att förbättra och utveckla till omgång nummer två.

Behöver jag som skoladministratör någon utbildning?

Vi erbjuder utbildning i Omdöme för skoladministratörer. Kursen hålls i våra lokaler i Falköping. För aktuella datum och priser se vår webbplats Skola24.com. Vi kan även erbjuda konsulttjänst på plats hos kund.

Behöver lärarna utbildas av konsult från Skola24?

Det är skoladministratören på skolan som ansvarar för det tekniska kring Omdöme. Lärarnas uppgift är att delta vid formulering av frågor samt att dokumentera sina elevers kunskapsutveckling.
Nej, vi tycker inte att lärarna behöver fortbildas av konsult från Skola24. Skoladministratören kan efter att ha genomgått utbildning leda fortbildningen av sina kollegor.

Uppdaterad 4 juni 2021

Skriv ut