Ändra lektionstext

Skriv ut

I Skola24 Schema finns en grundinställning som anger vilka uppgifter som syns i lektionsrutorna på olika typer av scheman. I vissa fall vill man ändra den text som visas och programmet erbjuder flera möjligheter till detta.

fill-color Created with Sketch.

Utskrift av Delgrupp

Gruppnamnet anges vanligen inte på ett klasschema annat än när det är fråga om en delgrupp. Om du vill ange delgruppsbeteckning gör du detta i grupptabellen.

• Välj Tabell – Grupp. Klicka på Egenskaper och markera fältet Delgrupp på fliken Utseende.

• Mata in för varje grupp den beteckning som du vill ha på klasschemat. För de grupper som saknar inmatning i fältet Delgrupp kommer inget gruppnamn att synas.

imageol1ik.png

Inställning per schematyp

Om du vill att hela gruppnamnet ska skrivas ut även på klasschemat går du till Format – Lektionsruta – Per schematyp och fliken Klass. Under rubriken Text i lektionsruta ser du vilka fält som visas i lektionsrutan för respektive schematyp. På ett klasschema är grundinställningen att det visas ämne/kurs, lärare, sal samt i förekommande fall delgrupp och period/vecka/anmärkning. Tecknet # är en referens till ett fält i lektionstabellen och imagez9d37.png hänvisar till en inställning som påverkar vad som faktiskt visas. Det finns fler fält som kan läggas till, t.ex. Kurskod och Kategori.
I fältet Text i lektionsruta ändrar du #Delgrupp till #Grupp. Om du vill göra samma sak på scheman för enskilda elever gör du motsvarande ändring på fliken Elev.
imageffmf.png

Generell inställning för ämne/kurs och grupp

• Välj Format – Lektionsruta – Generellt och fliken Utseende.

Under rubriken Text i lektionsruta (i stället för ämne) finns en inställning för vad som ska visas när det gäller lektionens ämne. Grundskolor kan välja att visa Ämnets klartext i stället för Ämne. Gymnasieskolor kan välja en prioritetsordning för Ämne, Ämnets klartext, Kursens ID (kurskoden), Kursnamn och Kursnamn kort. Markera det som ska visas i första hand med en etta och så vidare. Uppgifterna hämtas från tabellerna Ämne respektive Kurs. (Det är inmatningen #imageunso.pngÄmne under Format – Lektionsruta – Per schematyp, fältet Text i lektionsruta, som gör att det som skrivs ut påverkas av inställningen. Enbart #Ämne – utan imagej7voj.png – gör att det alltid är ämnesbeteckningen utan modifieringar som skrivs ut.)

imagee9qdw.png

Under rubriken Text i lektionsruta (i stället för grupp) kan man välja att ingående klasser ska visas i stället för gruppnamnet. Detta gäller de schematyper där hela gruppnamnet skrivs ut, främst lärar- och salsschema. (Det är inmatningen #imageveezq.pngGrupp under Format – Lektionsruta – Per schematyp, fältet Text i lektionsruta, som gör att det som skrivs ut påverkas av inställningen. Enbart #Grupp – utan imageiu9nl.png – gör att det alltid är gruppbeteckningen utan modifieringar som skrivs ut, eller klassbeteckningen för helklasslektioner.)

Utskrift av period

Om period används på lektionen kan det vara praktiskt att även ge information om vilka veckor perioden omfattar.

• Ta fram Formulär – Period och välj en period.

• Ersättningstext för ID används för att visa klartext i stället för periodens beteckning, som vanligen är en förkortning, i lektionsrutan, schemahuvudet och schemafoten.

Text under schemat kan utnyttjas om man vill ange periodens omfattning. Observera att detta är ett fritextfält utan koppling till fältet Datum/veckor. Om detta fält ändras måste även fritexten justeras!

image7x92f.png

Anmärkning

Texten i lektionsrutan kan kompletteras med hjälp av en anmärkning. Den valda anmärkningen visas på alla schematyper. Anmärkningar registreras i förväg och passar därför när en viss notering förekommer på många lektioner.

• Ta fram Tabell – Anmärkning. I fältet ID anges det som ska visas i lektionsrutan och i fältet Text under schemat skrivs den utförligare text som ska synas i schemafoten.

• Ta fram Egenskaper för den lektion som ska få en anmärkning. På fliken Allmänt (övr) i lektionsformuläret finns ett fält där en anmärkning kan väljas.

Kommentar för inmatning av fri text

Ibland vill man ange ytterligare upplysningar på en lektion, till exempel vilket kursmoment som behandlas eller utrustning som ska tas med. Detta kan lösas genom inmatning av en kommentar. Först måste en inställning ändras så att programmet visar kommentaren i lektionsrutan.

• Välj Format – Lektionsruta – per schematyp.

• Välj fliken för den schematyp det gäller, till exempel Lärare eller Klass.

• Sätt markören sist i rutan Text i lektionsruta. Skriv ett mellanslag (OBS! Inte semikolon) och därefter texten #Kommentar. Välj OK.

• Ta fram schemat med den lektion där kommentar ska visas.

• Högerklicka på lektionen och välj Lektion – Kommentar. Skriv valfri kommentar i textrutan.

• Samma kommentar kan matas in på flera lektioner samtidigt om mer än en lektion markeras i schemat.

TIPS! Om du skriver in en lång kommentar kan det vara bra att själv kunna styra radhanteringen. Mata in \n på den plats i texten där du vill ha en radbrytning.

Utseende för enstaka lektion

Det finns ytterligare en metod för att mata in avvikande text på en lektion. Denna metod passar bäst när man vill ha avvikande text på enstaka lektioner.

  • Ta fram Egenskaper för den lektion som ska ändras. Välj fliken Utseende.
  • Under Text i lektionsruta kan utseendet för olika schematyper ändras.
  • För att helt ersätta den vanliga skriver är det möjligt att skriva in en alternativ text direkt i den ruta det gäller. För block används fältet Ersättningstext för block, som finns på fliken Block i formuläret.
  • För att få med den vanliga texten, helt eller delvis, klickar man först på den lilla knappen märkt <<. Förändra sen den sträng som fyllts på i fältet, t.ex. genom att komplettera med egen text i slutet.
    imagezu1q9.png
    Observera att om man ändrar lektionstexten på detta sätt följer ändringen med om lektionen flyttas , exempelvis till en position där texten inte längre är relevant.

Uppdaterad 2 januari 2024

Skriv ut