Schemaadministration

Skriv ut

Här beskrivs de administrationstabeller i Skola24 som berör Skola24 Schema. De tre administrationstabellerna beskrivs under var sin rubrik. En lämplig arbetsgång följer samma ordningsföljd.

 

Tabellen Schemaläggare

Tabellen Scheman

Tabellen Schemarättigheter

squiqqly Created with Sketch.

Licens för schemaprogrammet

Under Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola (fliken allmänt) i Skola24 ska Licens Schema vara markerat för skolan. Detta görs av Skola24 vid leverans. 

I Skola24 finns en roll Schemaläggare och tre administrationstabeller, Schemaläggare, Scheman och Schemarättigheter. Tabellen Schemaläggare är åtkomlig för skol- och kommunadministra­törer, tabellerna Scheman och Schemarättigheter även för rollen Schemaläggare.

På Schemaläggning visas de scheman som schemaläggaren har markerat som Favoritschema. Under Visa alla scheman ser man alla scheman som skapats för enheten. Genom att klicka på raden för ett schema kan man lägga till det som favorit genom att markera rutan uppe till vänster. Skapa schema öppnar Skola24 Schema, där inställningar för ett nytt schema görs.

imageppp88.png

I tabellen under Administration - Administration-Schema och lokal-Scheman visas om någon schemaläggare för tillfället är aktiv i schemat eller om schemat är låst, och i så fall vem som låst schemat.

Tabellen Schemaläggare

Under Administration - Administration -Schemaläggare (fliken användare) ska de personer registreras, som ska ha rollen schemaläggare. Tabellen är åtkomlig för skol- och kommunadministratörer. Om en skoladministratör bara har åtkomst till en skola döljs kolumnen Skola.

image256bn.png

Samma person kan ha rollen schemaläggare på flera skolor i databasen. De registreras då på en rad för varje skola som de ska ha rättigheter till. Markera kolumnen Får skapa schema om personen ska ha rätt att skapa nya scheman på skolan.

Schemaläggaren kan ha olika nivå på sina rättigheter på olika skolor och för olika schema inom en och samma skola. Detta styrs i tabellen Administration –  Administration -Schemarättigheter(fliken Schema/lokal)

Tabellen Scheman

I tabellen Administration - Administration -  Scheman(fliken Schema/lokal) i Skola24 registreras de scheman som finns för varje skola.

För en skol- eller kommunadministratör ser tabellen ut enligt nedan:

imageq9brs.png

Om administratören bara har koppling till en skola döljs kolumnen Skola.

I kolumnen Namn anges en beteckning för schemat. Namnet ska vara unikt inom en skola, men scheman för olika skolor i databasen kan ha samma namn.

Kolumnerna Giltig fr.o.m. och Giltig t.o.m. anger schemats giltighetstid, normalt ett läsår. Giltighetstiden får inte överstiga 12 månader.

Kolumnen Får publiceras till Skola24 anger om schemats innehåll får läsas över till Skola24 för t.ex. schemavisning eller frånvaroregistrering. Två olika scheman med denna markering får inte ha överlappande giltighetstid. Med detta undantag är det inget som hindrar att man har två scheman med samma eller överlappande giltighetstid, t.ex. för teständamål. Se exemplet ovan och schemat Test1819, som har samma giltighetstid som1819, men som inte får publiceras.

I kolumnen Låst kan administratören låsa och låsa upp ett schema. Om ett schema är låst, har bara en användare tillgång till det. Av kolumnen Låst av framgår vem som har låst schemat. Om ett schema har lämnats låst av misstag, och den som låst schemat inte finns tillgänglig, kan administra­tören på detta sätt låsa upp schemat och åter göra det tillgängligt för andra schemaläggare.

Skapad av anger vem som har skapat schemat. Kopplad schemaläggare anger vilka schemaläggare som har åtkomst till schemat. Uppgifterna hämtas från tabellen Schemarättigheter. Aktiv schemaläggare anger vilken eller vilka schemaläggare som för tillfället har öppnat schemat. Dessa fält, liksom Låst av, är beräknade och inte skrivbara.

För Schemaläggaren ser tabellen ut så här:

imagehts6k.png

Inga fält är skrivbara. Schemaläggaren kan öppna ett schema som den har rättigheter till och skapa ett nytt schema genom länken längst ner till höger. Om ett nytt schema skapas på detta sätt öppnar Skola24 Schema och vidare inställningar för schemat görs där.

Tabellen Schemarättigheter

I tabellen Administration – Administration -Schemarättigheter (fliken Schema/lokal) kopplas schemaläggarna till de scheman som de ska ha tillgång till. Här styrs också vilka rättigheter som en schemaläggare ska ha för varje aktuellt schema.

För en skol- eller kommunadministratör ser tabellen ut enligt nedan:

image6nitq.png

Kolumnen Skrivrättigheter är tills vidare låst. Alla användare har skrivrättigheter.

  • Får publicera Användaren har rätt att publicera schemat, dvs föra över information från schemat till Skola24-plattformen.
  • Får importera Användaren har rätt att importera data från elevregister. Rättigheten avser även export till elevregister.
  • Får låsa Användaren har rätt att låsa schemat för andra användare.
  • Får hantera bokmärken Användaren har rätt att skapa eller ta bort bokmärken samt att navigera mellan bokmärken. Med ett bokmärke markerar man en viss punkt i schemaprocessen, för att ha möjlighet att vid ett senare tillfälle återvända dit.  Att gå till ett visst bokmärke påverkar hela schemat, dvs. även andra användare.
  • Får fylla Användaren har rätt att fylla ett schema med nytt innehåll, t.ex. från ett annat schema eller en Novaschem 2013-fil, eller att tömma det på allt innehåll.
  • Åtkomst till Analys och planering Användaren kommer åt de rapporter och de fält i tabeller och formulär som ingår verktyget Analys och planering.

Nya rader i tabellen läggs till med länken Ny schemarättighet. En guide öppnas:

imagerkt1a.png

Fyll i de önskade uppgifterna och tryck Spara. En ny rad i tabellen skapas.

För schemaläggare ser tabellen Administration - Administration-Schemarättigheter (fliken Schema/lokal) ut så här:

image0bs3.png

Schemaläggaren ser bara vilka som har rättigheter till de schaman som man själv har rättighet till. Kolumnerna som beskrivs tidigare är inte skrivbara för rollen Schemaläggare. En schemaläggare kan inte heller registrera nya schemarättigheter. De scheman som är markerade i kolumnen Favoritschema syns i tabellen på startsidan i Skola24 och kan öppnas därifrån.

Uppdaterad 31 maj 2021

Skriv ut