Se eleven med hjälp av ditt frånvarosystem

Upptäck i tid om en elev inte verkar må bra eller har svårt av någon anledning att känna tillhörighet, att vara närvarande. Det ska vara enkelt för föräldrar och lärare att anmäla frånvaro. Att ha en bred förståelse för att ha koll på närvaron och anmäla frånvaro, kan vara ett av de finaste sätten att visa att du bryr dig om våra barn och ungdomar.

Så här frånvaroanmäler du i Skola24

Klicka på knappen nedan och se en film där vi går igenom hur du som förälder kan aktiverka konto i Skola 24, hur du ser schemat och hur du anmäler frånvaro för dina barn. 

Tre enkla tips för att öka skolnärvaro

  • Rapportera all frånvaro

    Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad – vilja, förståelse, möjlighet och rätt system Syftet med att rapportera och anmäla frånvaro är att säkerställa elevernas rätt till utbildning
  • Se elevens frånvaromönster

    Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad – vilja, förståelse, möjlighet och rätt system.
  • Korrekt och bra schema

    Vikten av ett bra, individuellt och exakt schema Schemat har en avgörande betydelse för närvaroarbetet. Upplevelsen av schemat och hur den slutgiltiga statistiken från frånvarosystemet faller ut beror på schemaläggningen.

Tillval Telefonanmälan

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Skola24 Frånvaro i kombination med Skola24 Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar som underlättar uppföljningen på såväl individnivå som för hela klasser.

 

ENKELT OCH EFFEKTIVT
Telefonanmälan gör det möjligt att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola24 Frånvaro via telefon. Skolan delar ut ett telefonnummer och vid uppringning startar röstinstruktioner. När samtalet är avslutat är frånvaron synlig i Skola24 Frånvaro för förälder, undervisande lärare och skoladministratör.

 

FLERSPRÅKSSTÖD
Telefonanmälan har röstinstruktioner på fem olika språk som tillval. Utöver svenska finns albanska, arabiska, engelska, pashto och somaliska. Efter överenskommelse kan vi utveckla Telefonanmälan med ytterligare språk.


UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Alla samtal via Telefonanmälan loggas och frånvarouppgifterna samt telefonnummer från anmälarens telefon registreras i Skola24 Frånvaro. Det innebär att skolpersonalen har möjlighet att ta fram både övergripande statistik för skolan och detaljerad information om enskilda elever. Statistiken kan presenteras både som färdiga rapporter och som skräddarsydda
sammanställningar.


SKOLA24 MOBILAPP
När Telefonanmälan är aktiverad för skolan ingår även möjligheten för förälder och myndiga elever att frånvaroanmäla i Skola24 MobilApp. Frånvaroanmälan kan göras upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

 

Tillval SMS-avisering

TJÄNST SOM SPAR TID
Skolan behöver ingen personal som måste vara tillgänglig för att meddela föräldrar om elevfrånvaro. Förälder får snabbt och enkelt sms-meddelande utan att behöva logga in i något system. I Skola24 finns också en sammanställning för ansvarig lärare, kanslist och administratör över vilka elever som har frånvaro och till vilken förälder som det har skickats ett meddelande.

 

SMS-AVISERING VID FRÅNVARO
Om en elev under 18 år utan giltig anledning uteblir från skolarbetet ska skolan se till att elevens vårdnadshavare informeras samma dag eller så snart som möjligt enligt Skollagen. Tillval Sms-avisering skickar meddelande automatiskt via sms till förälder vars barn har registrerats som frånvarande i Skola24 Frånvaro. Meddelandet skickas till det mobilnumret som är registrerat på föräldern.

INSTÄLLNINGAR
Funktionen går att sätta på per skola och det går att välja om meddelande ska skickasefter dagens första lektion med frånvaro, efter dagens sista lektion eller vid en valfri tidpunkt. Vidare kan skolan också ta ställning till vilken informationsmängd ett meddelande till förälder ska innehålla samt vilka frånvaroanledningar som ska generera ett meddelande.

Tillval Ledighetsansökan

1. Ny ledighetsansökan för elev registreras i Skola24
2. Alla tidigare ansökningar finns sparade och syns för den de berör i Skola24
3. Ansvarig personal beviljar/avslår ansökan
4. Mentor kan tillstyrka/avstyrka en ansökan med en kommentar till rektor
5. Email/sms skickas automatiskt till förälder
6. Ledigheten registreras automatiskt på rätt lektioner i Skola24


Förälder och myndiga elever har möjlighet göra en pappersfri ledighetsansökan för valfri period direkt i Skola24.
Ledighetsansökan sker digitalt genom hela behörighetskedjan från förälder/myndig elev – lärare – rektor. Behörigheter sätts utifrån vem som ska kunna godkänna ledighetsansökan.
En ansökan registreras som beviljad ledighet efter att ansvarig lärare och/eller rektor har beviljat ledigheten. Ledigheten registreras direkt på elevens lektioner för berörda dagar i Skola24 Frånvaro. När beslutet är taget aviseras förälder eller myndig elev via e-post eller sms.
På ansökan syns hur många tidigare ledighetsdagar eleven fått beviljade, dessutom visas skolans regelverk gällande ledigheter.
Lärare eller rektor kan även avslå en ledighetsansökan, vilket leder till att ansökan för eleven stängs.
All historik finns kvar i Skola24 och finns tillgänglig för de den berör.

Tillval Måltidskollen

Minimera onödigt matsvinn
Reducera växthusgaser
Effektivisera nyttjandet av skattemedel
Frigör arbetstid vid avbeställd specialkost
Kassera färre portioner med specialkost
Förkorta tiden för varmhållning av mat och behåll näringsinnehållet

NÄRVARO - FRÅNVARO = MÅLTIDSKOLLEN
Svaret på det exakta antalet portioner som skolköken ska tillaga finns i skolornasfrånvarosystem.Skolor kan göra betydande ekonomiska och miljömässiga vinster genom effektiviserad användning av sina frånvarosytem i beräkningen av antalet skolluncher. En minskad överproduktion innebär ett minskat miljöavtryck motsvarande 850 ton CO2-utsläpp årligen.Utöver ekonomiska och miljömässiga vinster innebär Måltidskollen många andra fördelar; kostnader i en förutbestämd budget kan fördelas om, mat av en bättre kvalitet kan köpas in och skolan kan erbjuda eleverna frukt eller frukost.


RÄTT INFORMATION I RÄTT TID
Genom att skolan bestämmer en tid på dagen när frånvaroanmälan senast måste vara gjord, kan skolkökspersonalen påverka antalet portioner som skall tilllagas. Ett automatiskt e-postutskick skickas från Skola24 till berörd personal efter valda tidpunkter (t.ex. klockan 06.00 och 09.00).

Utskicket informerar skolkökspersonalen om det totala antalet elever med heldagsfrånvaro alternativt om exakt vilka elever som har heldagsfrånvaro.