I Karlsborgs kommun får eleverna på individuellt program närvarouppföljning på individnivå

Med hjälp av Skola24 Frånvaro får eleverna på gymnasiets individuella program i Karlsborgs kommun chansen att förstå sina egna frånvaromönster och nå sina mål. Med hjälp av de grafiska rapporterna, som är lätta att läsa av, har lärarna möjlighet att följa upp närvaron på individnivå – något som uppskattas av både elever och vårdnadshavare!

Små grupper och fokus på kvalitet

Karlsborgs kommun erbjuder inte egna platser till de nationella programmen utan köper gymnasieplatser i andra kommuner. Tillsammans med tolv andra kommuner bildar man samverkansområdet ”Utbildning Skaraborg” som gör det möjligt att fritt söka program och inriktningar. Karlsborgs gymnasieskola fokuserar istället på att erbjuda individuellt val och språkintroduktion på hemmaplan. I anslutning till verksamheten erbjuds även vuxenutbildning.

–Sammanlagt har verksamheten cirka 80 elever med IM, SFI och Vux inkluderat. Vi är alltså en väldigt liten enhet, vilket också gör det möjligt att arbeta aktivt och kvalitativt med materialet som vi får fram i Skola24 Frånvaro, berättar Maria Bring.

Starkt individfokus

Maria Bring ansvarar för IM-programmet, för de två versioner som finns på enheten, och lägger även schemat för dessa. Hon undervisar dessutom i matematik på grundläggande nivå och gymnasienivå. 

–IM är ju ett gymnasieprogram som vänder sig till den som inte har lyckats bli antagen till ett nationellt program. Många av eleverna som vi möter har kanske ett misslyckande bakom sig i form av att man inte har klarat ett ämne. Det kan finnas många anledningar till att man inte har tagit sig igenom grundskolan och under en period hade vi också en hel del nyanlända elever, konstaterar Maria Bring.

Med tanke på omständigheterna har organisationen därför ett extra fokus på frånvaro och arbetar aktivt med rapportering och statistik för att skapa riktigt bra förutsättningar för eleverna att lyckas med sin utbildning.

–Vardagen är händelseintensiv med ett starkt individfokus, vilket naturligtvis påverkar alla rutiner runtomkring. Vi arbetar mycket aktivt i schemat samt med rapportering av frånvaro så att vi har ett bra underlag att jobba med.

Automatiska meddelanden

Vid frånvaro skickar Skola24 Frånvaro automatiskt ut sms och mejl till vårdhandshavaren. Sms-avisering är ett tillval till Skola24 Frånvaro.

–Det är väldigt skönt att den funktionen är automatisk. Vi behöver aldrig ens fundera över huruvida informationen har gått fram och vi slipper att lägga tid på att ringa runt. 

Grafisk översikt.jpg

Grafisk översikt i Skola24 Frånvaro

Grafisk översikt som alla förstår

I Skola24 Frånvaro går det att ta fram en grafiskt utformad översikt över frånvaron, och det har blivit Marias favoritsredskap i dialogen med eleverna. Varje vecka när hon träffar sina elever tar hon fram den aktuella grafiska översikten över elevens frånvaro.

–Den grafiska översikten är visuell med olika färger och är därmed lätt att förstå och ta till sig. Tillsammans går vi igenom frånvaron och diskuterar vad det var som hände. Varför har du kommit tio minuter för sent till alla dina lektioner den här veckan? Hur kommer det sig att du har så hög frånvaro just på engelskan på tisdagar? Olika tendenser och samband blir väldigt tydliga både för mig och för eleven. Det brukar bli en aha-upplevelse när eleven inser hur mycket frånvarotid de där tio minuterna per lektion gör på en vecka. Den visuella grafiken är också jättebra i dialogen med vårdnadshavaren.

Det blir även enkelt och pedagogiskt att följa upp frånvarostatistiken över en längre tid, även om Maria brukar undvika mer än 20 veckor av det enkla skälet att det lätt blir plottrigt. Hon föredrar veckovis eller fyra veckor i taget. 

I Skola24 Frånvaro finns också möjligheten att göra utskick till elev och vårdnadshavare med statistik över frånvaron, vilket Maria tycker är ett bra sätt att medvetandegöra eleverna om läget.

Inom Vuxenutbildningen jobbar man inte lika aktivt med frånvaron av den enkla anledningen att eleverna är äldre och ofta har andra förutsättningar. Men också här går Maria in och kontrollerar närvaron och kör ut en rapport till ansvarig lärare.

–Om vi har saknat eleven en längre period så tar vi ut den grafiska översikten och skickar ett brev hem.

I samma funktion är det också möjlighet att generera en rapport med en sammanställning över alla elevers frånvaro till skolledningen.

Bidrar till måluppfyllelsen

Det roligaste av allt, tycker Maria, är att grafiken från Skola24 Frånvaro är en bra drivkraft för eleven. Ofta blir det en vändpunkt.

–När eleven går in för att lägga om sitt beteendemönster så kommer ju återkopplingen väldigt snabbt i grafiken. Eleven får ett kvitto direkt på att hen har gjort något bra.

Möjligheten att göra den veckovisa frånvarouppföljningen med eleverna bygger på att det är en relativt liten enhet med upp till 30 elever på IM-programmet.

Är det en större mängd elever ser jag möjligheten att plocka ut de intressanta värdena och bygga rapporter för till exempel rektor eller skolledning. Det går också att skapa rapporter som sträcker sig över flera år för att visa statistik och tendenser. Eftersom man lätt kan avidentifiera personnummer så kan rapporterna skickas vidare.

Rapportering till CSN

I det egna arbetet tar Maria ibland även ut mer övergripande statistik i procent för att kunna följa flödet under olika perioder, något som har varit användbart under pandemin. Procenttalen använder hon också i dialogen med eleverna därför att det helt enkelt är lättare att ta till sig frånvarostatistiken i procent än antal timmar.

–Rapporteringen till CSN sker också genom Skola24 Frånvaro där jag kan ta ut både den grafiska delen och datadelen för att sedan bifoga dessa till myndigheten. Det sparar mycket tid!

–Som lärare vet jag själv hur lätt det är att veckorna bara rullar på, då är det skönt att kunna gå tillbaka och kika på hur det har sett ut för varje grupp. Men möjligheten finns naturligtvis att jobba på samma sätt här med individuppföljning och rapporter till bland annat CSN.

Läs mer om Skola24 Frånvaro

”I en händelserik vardag med ett starkt individfokus är bra underlag om frånvaron jätteviktigt för att eleverna ska kunna uppfylla sina mål. ”

 

Maria Bring

IM-ansvarig

Karlsborgs kommun

Läs mer om Skola24 Frånvaro

Kontakta oss

Har du frågor om Skola24 Frånvaro och hur ni kan använda den grafiska översikten i er verksamhet, kontakta oss!

Skola24 Webinar

Använd frånvarodata för att bygga skolnärvaro

Tisdag 28 mars 2023 kl 13.00-13.50

 

Möt Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut, forskare och författare med fokus på skolan. Malin ger en bild av olika närvaroarbeten och hur man som kommun kan använda närvarodata för att bygga skolnärvaro.

 

Möt också Pernilla Jernold, Planeringschef på Stagneliusskolan. Stagneliusskolan arbetar aktivt med att hitta mönster i elevernas frånvaro med hjälp av den grafiska rapporten i Skola24 Frånvaro. För att tidigt kunna sätta in stöd arbetar Stagneliusskolan med en åtgärdstrappa.

 

Vår Produktchef, Tommy Mossberg, berättar om ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro – Frånvarostatistik. Han berättar också hur Skola24 arbetar med integrationer och öppna data.

NYHET | Frånvarostatistik

fill-color Created with Sketch.

I mars releasades ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro - som heter Frånvarostatistik. 

Med hjälp av Frånvarostatistik kan huvudmannen utgå ifrån rapporter för att exempelvis fördela resurser eller planera i organisationen. 

 

Följ upp skillnaderna mellan skolor, flickor och pojkar, giltig och ogiltig frånvaro eller mellan månader och år.