Närvaro börjar med ett fantastiskt schema

Flexibilitet, snabbhet och precision i arbetet med att anpassa schemaläggningen efter din verksamhet. 

Med Skola24 Schema är det enkelt att lägga schema för alla skolformer. Tjänstefördelning, schemaläggning och rapporter kan anpassas efter verksamhetens behov - från enklare till avancerad schemaläggning. Nyckeln är flexibilitet. Skola24 Schema tar hänsyn till olika villkor, både på detalj- och individnivå. 

Det är individens verklighet som styr

Verksamhetsplanering

Uppstarten av ett nytt läsår startar i tjänstefördelningen. Registrera den direkt i Skola24 Schema eller importera rätt underlag. Denna data kan återanvändas läsår efter läsår. Detta underlag kompletteras exempelvis med läsårsdata, timplaner, schemaramar och individuella anpassningar. Och när schemaläggningen är klar kontrollerar du att alla elever får ut sin garanterade undervisningstid. 

Schemaläggning för alla

Skola24 Schema tar hänsyn till olika villkor så som lärares arbetstider, specialutrustade salar, längre rast efter idrotten eller som att styra om salar till nedre plan för att underlätta för rörelsehindrade elever. 

Med utgångspunkt i villkoren effektiviserar systemet schemaläggningen samtidigt som risken för misstag minskar. 

Skola24 Schema kan användas ända från Förskoleklass till Vuxenutbildning. Med alla sina bra funktioner kan schemat verkligen individanpassas. 

Rapporter som ger överblick

Under schemaläggningens gång finns ett antal olika rapporter som ger en god inblick i hur upplevelsen av schemat blir. Det kan handla om antal elever som samtidigt finns i skolmatsalen, beläggning av salar, tidssammanställning av lektioner eller rastschema. 

Kommunicera schema

I Schemavisaren visas det publicerade schemat där elever och lärare snabbt tar del av förändringar som sker i den dagliga verksamheten. Scheman för exempelvis läsår, perioder, klasser, salar eller kombinationer av dem kan sparas som filer eller skrivas ut. 

Konkurrera med bra schemaläggning

 

Samhället förändras. I dag är konkurrensen stenhård, inte bara om eleverna utan också om lärarna. 

Ladda ner guiden Så möter du ökade krav från lärare och elever för att ta del av våra schemaläggningstips. 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

Tillval

Till Skola24 Schema finns två tillval som sparar tid och pengar åt din verksamhet.

Analys och planering

Tillvalet Analys och planering ger dig möjlighet att analysera, planera  och följa upp din verksamhet. Med hjälp av data ur schemat skapar du lätt en överblick över skolans resurser.

Rapport pedagogisk personal (SCB)

Med vårt tillval Rapport pedagogisk personal (SCB) kan du snabbt få fram en sammanställning över lärarnas tjänstgöring på ett korrekt sätt för att rapportera statistik till SCB.

Mer nytta med tillval

Med tillvalen till Skola24 Schema spar din verksamhet både tid och pengar. Planera, följ upp, rapportera eller få en snabb överblick över resurser och kostnadsfördelning.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

Vi kan skolan

Skola24 Schema stödjer och hjälper din skola i arbetet med att anpassa schemaläggningen efter just din verksamhet. Det sparar inte bara tid och pengar, det ger också dina elever goda förutsättningar för närvaro och en lyckad skolgång.

Anpassad för din verksamhet

Planera skolverksamheten

Planering av skolans verksamhet startar i att kartlägga resurserna genom att göra en tjänstefördelning. Registrera tjänstefördelningen direkt i Skola24 Schema eller importera rätt underlag. Denna data kan återanvändas läsår efter läsår. Underlaget kompletteras därefter med bland annat läsårsdata, timplaner, schemaramar och individuella anpassningar.

Möjligheterna till ekonomistyrning är många; bland annat kan du ta till vara på lärarnas kompetens, minska antalet håltimmar eller säkerställa kostnaden per elev. 

Individuella scheman

Skola24 Schema tar hänsyn till olika villkor och konflikter på detaljnivå för att skapa individanpassade scheman, både för lärare och elever. Det kan handla om anpassad studiegång, olika klass- och grupptillhörigheter, lärares arbetstider eller specialutrustade salar. 

För alla årskurser och skolformer

Vi har under mer än 30 år arbetat för att tillgodose behovet av schemaläggning för alla årskurser och skolformer. Detta gör att du kan anpassa tjänstefördelning, schemaläggning och rapporter  efter de behov just din skola har, från enklare till mer avancerad schemaläggning. 

Schemat speglar verkligheten

I Skola24 Schema kan du individanpassa schemaläggningen bland annat för ämnen, kurser, grupper och klasser. Detta möjliggör en korrekt frånvarohantering där elevens verkliga frånvaro återspeglas korrekt för varje minut av skoldagen. 

Ur en förälders perspektiv är en enkel och tydlig hantering av frånvaro ett viktigt inslag i livspusslet. 

Lifehacks för schemaläggare

Det finns inget som slår ett riktigt snyggt utlagt schema, eller hur? Ett sådant kräver hårt arbete, men det finns också en del riktigt bra knep att ta till.

Vi bjuder på några riktigt smarta tips i guiden Lifehacks för schemaläggare

Kontakta oss