Kommunen med närvaro i fokus

I Sveriges kommuner kan det idag finnas så många som ca 5000 elever som har ogiltig frånvaro i mer än en månad på en termin. Ett år av utanförskap kostar samhället ca en halv miljon kronor per person som drabbas förutom det lidande och den utsatthet som personen upplever. Skövde kommun har inlett ett arbete med företaget Skola24 för att hitta en framgångsrik väg framåt i att vända problematisk frånvaro till närvaro samt med en målbild att bli Sveriges bästa närvarokommun.

- Skollagen har förtydligats de sista åren vad gäller skolans uppdrag kring elever som har en upprepad eller längre frånvaro. Skövde kommun har genom ESF-projektet ”En skola för alla” intention om att öka kunskapen hos personalen kring elever med frånvaro för att på sikt kunna öka skolnärvaron. Vi som skola behöver hitta strategier i hur det främjande och förebyggande arbetet kan ske mer systematiskt så vi agerar så tidigt som möjligt kring elever med skolfrånvaro, säger Linda Jonsson, projektledare ”En skola för alla”, Skövde kommun. 

Agera tidigt 

Stor skolfrånvaro kan leda till ekonomiskt och socialt utanförskap. Att uppmärksamma elever och att agera i tid utifrån rutiner och med rätt insatser är skolans skyldighet.
- För oss som företag med fokus på värdeskapande insatser inom skolan så är arbetet som nu inletts med Skövde kommun en fantastisk möjlighet. Vi sitter på mycket kompetens kopplat till de tidsstyrda processerna och har ett kraftfullt system i botten där vi kan underlätta för skolorna att tidigt se mönster och hitta de elever som kan behöva stöttning. Att en kommun som Skövde vill vara med och arbeta fram en ny standard kring närvaroarbete för skolor i Sverige mycket bra säger Magnus Elmshorn, Marknads- och kommunikationschef på Skola24.
Vid en uppstart av arbetet har 250 rektorer, pedagoger, elevhälsa och annan skolpersonal från Skövde kommuns skolor bjudits in för att delta. Regeringens utredare och specialist inom problematisk frånvaro samt författaren till rapporten ”Saknad”, Malin Gren Landell, kommer vara på plats och hålla en föreläsning.
- För att stärka skolnärvaro krävs att fler än skolan engageras och därför är det så bra att Skola24 jobbar nära kommunen, berättar Malin Gren Landell. 

Orsaker till frånvaro 

Att en elev inte närvarar i skolan kan bero på ett stort antal orsaker. Utredningar och rapporter pekar på att agera i god tid är en av de största friskfaktorerna för att vända en spiral där ströfrånvaron kan leda till problematisk frånvaro på sikt.
- Frånvarosystemet ger stöd för att se eleverna i tid och ta fram ett bra underlag inför samtal med föräldrarna och vidare utredningar. När alla på skolan följer samma tydliga rutiner har man helt andra förutsättningar för att komma till rätta med problematisk frånvaro än om lärare och elevhälsa arbetar enligt egna idéer, förklarar Ingrid Martens, verksamhetsspecialist på Skola24.
 
Samarbetet mellan Skövde kommun och Skola24 pågår under läsåret 19/20. Projektet kommer att utvärdera vilka insatser som ger positiv effekt för skolnärvaron.
 
Föreläsare under eftermiddagen är psykolog Malin Gren Landell (Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94) och Ingrid Martens från Skola24.
Inbjudna är 250 rektorer, pedagoger, elevhälsa och annan skolpersonal från Skövde kommuns skolor.
 

Media hälsas välkomna till pressträff i samband med uppstartsmötet!

När: 10 oktober, kl. 12.30 (eventet pågår mellan kl. 13 och 16.30)

Plats: Skövde Kulturfabrik

Medverkande: Representanter från Skövde kommun, Skola24 och regeringens utredare och specialist inom problematisk frånvaro, Malin Gren Landell