Borås stad arbetar förvaltningsövergripande för ökad skolnärvaro

Genom att samarbeta över förvaltningsgränserna kan man minska frånvaron och öka elevernas chanser att komma in på gymnasiet. I Borås stad har Grundskoleförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen drivit ett framgångsrikt arbete, bland annat genom att byta till Skola24 Frånvaro. Här delar Team Domino med sig av sina bästa tips!

Annica Elf och Marie Nilsson

Projektet Team Domino skapar en positiv rörelse med eleven i centrum. Målet är bättre närvaro i grundskolan för ökad gymnasiebehörighet. Grundskoleförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar förvaltningsövergripande och projektet ingår i den stora satsningen ”Socialt hållbart Borås” som svarar direkt mot kommunstyrelsen. Projektet finansieras av Borås stad med stöttning av statliga medel.

Annica Elf är verksamhetsutvecklare och anställd inom individ- och familjeomsorgen men är stationerad på grundskoleförvaltningen för att jobba med projektet. Verksamhetsutvecklarna Marie Nilsson och Sara Åqvist arbetar på grundskoleförvaltningen och ingår också i samarbetet. Genom samverkan vill man fånga upp utsatta elever i tid och sätta in åtgärder som kan säkra närvaro, fortsatt skolgång och – helt enkelt – en bra start i livet. Sammanlagt ingår 49 grundskolor i projektet.

Närvaronätverk som driver och stöttar

Bakgrunden till närvaroprojektet är att Borås stad under en längre tid har upplevt att kontrollen över närvaro och frånvaro kunde bli bättre. Eftersom närvaron i grundskolan är biljetten till gymnasieskolan sågs den som strategiskt viktig för att lyckas med målet att ge fler en bättre start i livet, berättar Annica Elf:

–Huruvida frånvaron har varit större i Borås än i andra kommuner vet vi inte riktigt eftersom vi kände att den statistik som fanns inte var pålitlig.

En av åtgärderna blev att starta ett närvaronätverk som inkluderar personal från grundskolan och socialtjänsten. Deltagarna träffas två gånger per termin. Dessutom har man kopplat utbildningstillsatser som utgår från respektive skolas behov. Man har också inventerat hur man arbetar med frånvaroutredningar och metodik.

Allt hänger på rapporteringsgraden

Samtidigt beslutade man att investera i ett nytt rapporteringssystem i form av Skola24 Frånvaro. Övergången gjordes i samband med implementeringen av en ny lärplattform och valet grundades både på själva funktionaliteten och det faktum att Borås stad sedan tidigare arbetar med Skola24 Schema.

Arbetet med frånvarostatistiken utgår från de fyra olika områden som de 49 skolorna är uppdelade i. Varje område har en verksamhetschef för rektorerna samt en verksamhetsutvecklare. De båda funktionerna servas nu regelbundet med information om läget och vilka insatser som behöver göras i respektive område.  Statistiken från Skola24 Frånvaro ger en klar bild av läget samtidigt som både chefer och lärare får en tydlig koppling till rapporteringen och hur viktigt det är med rapporteringsgrad.

–Annica har varit ute i verksamheterna och informerat och vi känner att förståelsen för de olika sambanden har ökat, förklarar Marie Nilsson.

Målet är att få upp rapporteringsgraden till över 95 procent.

–Vi har lärt oss mycket om frånvaron och hur man analyserar den. Det finns också en funktion i form av en tidig varning, vi har veckoavstämning och kan se över frånvaron på veckonivå, säger Sara Åqvist.

Tidig varning

Rutinen som har tagits fram innebär att en skola omedelbart reagerar om en elev har en frånvaro på 20 procent under en månad. Då ska läraren direkt ta kontakt med eleven och hemmet.

–Vi analyserar all statisk övergripande och går sedan in på individnivå. Med hjälp av Skola24 Frånvaro kan vi ta fram statistik över en längre period och bryta ner frånvaro på veckodagar och lektioner och överlämna den analysen till skolorna, fortsätter Sara och får medhåll av Marie:

–Den grafiska översikten är jättebra, den är lätt att ta ut och tolka. Den ger en god bild av vilken typ av frånvaro det handlar om och är ett bra underlag i diskussionen med socialtjänsten om den socialt problematiska frånvaron, säger Marie.

Just den grafiska översikten är också ovärderlig i samtalet med föräldrar och elever, betonar Sara:

–Det blir visuellt väldigt tydligt för alla inblandade. När man har grafiken framför sig är det också pedagogiskt enkelt att förklara sambandet mellan 90 procents närvaro och chanserna att komma in på gymnasiet.

Grafisk översikt.jpg

Exempel på grafisk översikt i Skola24 Frånvaro. Bilden är fiktiv och har ingen koppling till Borås kommun.

”Skolan en viktig allierad”

Samsynen mellan de olika förvaltningarna har varit en framgångsfaktor, anser Marie:

–Vi har upplevt att vi har haft förtroendet och stöttningen att göra det här. Om man drar igång ett projekt så måste man också ha mandatet att göra förändringar. Nu känner vi att vi har fått verktygen som vi behöver för att identifiera frånvaropucklarna och arbeta förebyggande.

Hon vill också lyfta vikten av att man, när man jobbar med närvaro måste tänka utanför skolans väggar:

–Vi kan göra mycket för att anpassa undervisningen och hjälpa eleverna att känna sig trygga. Men det finns en tradition att skolan skyller på hemmet och hemmet skyller på skolan. Tack vare vårt samarbete med socialtjänster och våra nya verktyg kan vi skapa förståelse hos alla inblandade och göra rätt insatser. Orsakerna bakom problematisk frånvaro kan finnas både i skolan och i hemmet och tillsammans kan vi; skola, socialtjänst, föräldrar och eleven själv vända på utvecklingen.

En syn som delas helt och fullt av kollegorna inom socialtjänsten säger Annica:

Skolan är en viktig allierad i vårt arbete. Det handlar om att anlägga en helhetssyn för att skapa synergieffekter, säger Annica.

”Det blir visuellt väldigt tydligt för alla inblandade. När man har grafiken framför sig är det också pedagogiskt enkelt att förklara sambandet mellan 90 procents närvaro och chanserna att komma in på gymnasiet.”

 

Annica Elf, Marie Nilsson och Sara Åqvist

Team Domino, Borås stad