Närvaro börjar i schemat

Under dag två på Schemadagarna var det fullt fokus på hur schemat lägger grunden för närvaro i skolan. 

Elever måste få den undervisning de har rätt till och den garanterade undervisningstiden är en miniminivå. Därefter gäller det att eleverna bör vara närvarande på så många av dessa lektioner som möjligt. Schemat ska uppmuntra till detta. 

Timplanen beskriver hur undervisningstiden ska fördelas och därefter ska schemaläggaren klara av att få ut denna tid i schemat. Detta behöver följas upp när schemat är färdigt.

När detta är gjort och läsåret har startat inträffar olika händelser vilket gör att undervisningstiden minskas och därför måste det finnas marginaltid utlagd.

En fråga som schemaläggaren ställer sig är 'Vad ska inte räknas in i undervisningstiden?'. Här finns det riktlinjer från skolinspektionen att följa. 

Ett schema som korrekt avspeglar verkligheten skapar ett bra frånvarounderlag för läraren och eleven. Och att kartlägga frånvaro är ett viktigt steg mot att skapa förutsättningar för närvaro i skolan. 

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningsens mål på ett negativt sätt.

Läs mer om #närvaroeffekten och hur er skola kan arbeta strukturerat med skolnärvaro.