Helsingborgs stad arbetar målstyrt utifrån frånvarostatistik

Ett av målen för Helsingborgs stad är att halvera den höga frånvaron på de kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna. Kommunen definierar hög frånvaro som all frånvaro över 15%.

 

Månadsvis statistik från Skola24

Håkan Bernhardsson är statistiker och arbetar på Skol- och fritidsförvaltningens Forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-enheten. Han är en av dem som analyserar och bearbetar den månatliga statistiken som plockas ut från Helsingborgs databas i Skola24.

FoU-enhetens syfte är att skapa relationer mellan forskning och skol- och fritidsförvaltningen genom att bland annat samla in material, följa upp och utvärdera gällande skolutvecklingsfrågor för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. FoU-enheten har bland annat två lektorer kopplade till sig som på heltid arbetar med skolutvecklingsfrågor i kommunen.

Håkan arbetar främst med att bearbeta skolornas kvantitativa data och därefter analysera den så att den blir lättillgänglig för verksamheten. Den verksamhetsdata FoU-enheten bearbetar är betyg, resultat från nationella prov samt frånvaro men även enkäter som elever och lärare svarat på samt diagnostiska tester i matematik och snart även svenska.

HakanBernhardssonHelsingborg.jpg

Gymnasiebehörighet i fokus

I de utvecklingsbetonade delarna på FoU-enheten används statistiken som underlag för vilka faktorer som bidrar till positiva skolresultat, framför allt för vilka faktorer som bidrar till att eleverna i årskurs 9 blir behöriga till gymnasiet. Det är huvudsakligen tre delar som tillsammans har störst betydelse för om eleverna klarar gymnasiebehörigheten och de är god skolnärvaro, goda socioekonomiska förutsättningar samt att eleverna tidigt får goda resultat i kärnämnena.

Håkan berättar också att statistiken visar att det finns elever med god närvaro som inte klarar gymnasiebehörigheten och att det finns elever med hög frånvaro som blir behöriga till gymnasiet. Förklaringen till detta är inte helt självklar och FoU-enheten tittar på andra faktorer som spelar stor roll, exempelvis samkör de den statistik de har för att se vilka samband det finns mellan olika faktorer.

Frånvarostatistik i verksamheten

I kommunen finns ett närvaroteam, bestående av två pedagoger, som arbetar riktat mot de skolor som har störst utmaning med den höga skolfrånvaron. Närvaroteamet arbetar direkt mot det uppsatta målet, att halvera den höga frånvaron. Runt närvaroteamet finns en större närvarogrupp som består av representanter från elevhälsan och skolledningen. Denna grupp arbetar med frånvarofrågorna på olika sätt i olika delar av kommunen.

Statistiken finns tillgänglig som beslutsstöd

Lärare och rektorer kan själva logga in i Skola24 och titta på rapporter för sin verksamhet men i Helsingborgs stad finns även statistiken som FoU-enheten tar fram i beslutsstödet i ett visualiserings- och presentationssystem. Förvaltningen kan enkelt se och följa upp hur frånvaron ser ut på både en övergripande nivå och på respektive skola. Statistik finns ända ner på grundskolans klassnivå eller gymnasieskolans kursnivå. Det är ett lättillgängligt sätt att se hur frånvaron förändras över tid och hur det ser ut i olika delar av Helsingborgs stad.

Machine learning med frånvarostatistik

Håkan berättar att Helsingborgs stad använder frånvarodata, tillsammans med annan tillgänglig data, i en machine learning-modell för att försöka förutsäga om en viss elevgrupp kommer att få gymnasiebehörighet. Målet med machine learning-modellen är, förutom att kunna hitta faktorer som gör att kommunen kan förutsäga olika elevgruppers förutsättningar till gymnasiebehörighet, även att kunna identifiera vilken typ av elev som behöver vilken insats eller stöd för att lyckas. Här spelar frånvarostatistiken en stor roll.

Vilka mål har ni med er skolfrånvaro?

"När jag möter kunder är vi ofta i dialog om hur viktig närvaro är för att ge alla elever möjlighet till en lyckad skolgång. Vi pratar om hur deras organisation arbetar med den höga frånvaron, vilken målbild de siktar mot och hur frånvarostatistik kan stötta i den processen."

Alexander Hultén, Key Account Manager för distrikt Syd

 

Vill ni vara i dialog med oss om hur ni kan vända frånvaro till närvaro? Tveka inte, ta kontakt.