Onboarding

Nya kunder på Skola24 får en trygg start där kunden, tillsammans med oss, går igenom en onboardingsprocess. Onboarding hos oss på Skola24 står för trygghet, dialog och kundanpassning. För oss är det viktigt att våra kunder känner ett stort förtroende för oss som leverantör. 

Onboardingprocessen startar redan vid första mötet med kunden och pågår under hela avtalsprocessen för de kunder som väljer att komplettera sina avtal med våra olika tillval. Vi ser det som att ett långsiktigt partnerskap startas mellan kunden och Skola24.

Dialogen mellan Skola24 och kunden är en stor framgångsfaktor för hur användarna upplever de nya produkterna. På kontinuerliga avstämningsmöten beslutas det om kundanpassade insatser som därefter följs upp.  Hos Skola24 är nyckelpersonerna i denna process Key Account Manager (KAM) eller Account Manager (AM) som håller samman hela genomförandet.

En del av onboardingprocessen är en tidsbestämd implementeringsfas. Det är den period som vi tillsammans lägger grunden för hur tjänsterna ska användas i verksamheten och det är också ofta i denna del som utbildningsinsatser äger rum. För detta arbete tillsätts hos oss en implementeringsansvarig som tillsammans med kunden tar fram en implementeringsplan. Det är viktigt att planen är anpassad efter verksamhetens alla skolor.

Syftet med implementeringsfasen är att:

  • Kunden ska komma igång med samtliga produkter utifrån överenskommen tidsplan.
  • Kunden ska känna en trygghet med Skola24 som leverantör som kommer att finnas med under hela processen.
  • Avtalade produkter används som ett naturligt verktyg i verksamheten.
  • Hinder och utmaningar identifieras och kunden får stöttning att komma vidare.

En framgångsfaktor för skolor och användare är att de använder Skola24 på mest effektivt sätt så därför är utbildning en naturlig del av implementeringen. Utbildningstillfällena planeras tillsammans med implementeringsansvarig och finns med i den plan som tas fram.

Origo.jpg