Rektor

Rektorn är skolans- och fritidshemmets pedagogiska ledare och är chef över lärararna. På en stor skola kan flera rektorer ansvara för exempelvis olika program på skolan.

En rektor kan också vara chef över flera mindre skolor. I förskolan kallas chefen förskolechef. 
Rektorn ansvarar för att undervisningen är av god kvalitet och klassrummet är en trygg miljö. Rektorn är även ansvarig för att följa upp resultat, leda jämställdhetsarbetet och leda utvecklingen av undervisningen.
Rektorn måste tillse att skollagen, skolförordningar, föreskrifter och läroplanen med kursplaner följs. Övriga ansvar är också personalens arbetsmiljö, tjänstefördelning, schemaläggningbudget, lönesamtal, arbetsplatsträffar, elevvårdskonferenser, fortbildning för lärare,  betygssättning samt godkänna eller avslå ledighetsansökningar.  
Hur skolan arbetar med sitt uppdrag bestämmer personal och ledning tillsammans lokalt på skolan. Det skiljer sig alltså från skola till skola.

Biträdande rektor

Skolans biträdande rektor har inte samma ansvar som skolans rektor. Den biträdande rektorns ansvar styrs inte av skollagen eller förordningarna så därför varierar uppgifterna som den biträdande rektorn gör från skola till skola. Vissa biträdande rektorer har de arbetsuppgifter en rektor har men utan att ha det yttersta ansvaret. Andra biträdande rektorer har mer administrativa uppgifter som tjänstefördelning, schemaläggning och planering.