Skolkurator

För att alla elever ska nå kunskapsmålen, trivas och må bra behövs många olika roller i skolan. En skolkurator arbetar med att se eleven i hela sitt sammanhang som exempelvis miljön utanför skolan, på fritiden, familjesituationen, kompisar och andra relationer.

Skolkurator 500x334.jpg

Arbetet handlar om att arbeta förebyggande och med förändring så att problem inte ska uppstå eller förvärras. Skolkuratorn bidrar med ett psykosocialt perspektiv för att minimera alla hinder för elevers lärande, för att elever ska trivas, må bra och utvecklas positivt inom skolans mål.

Skolkuratorn deltar i elevvårdsarbetet med enskilda elever, grupper eller vårdnadshavare och är en del av elevhälsoteamet. Arbetet innebär ofta kontakter med andra myndigheter.
Skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor är också en del av skolkuratorns arbete.

Många skolkuratorer delar sin tjänst mellan flera olika skolor vilket kan göra att delar av uppdraget blir lidande och kan istället komma att handla om prioriteringar. Socionomexamen är den vanligaste grundutbildningen för skolkuratorer, men det ställs inga formella utbildningskrav på skolkuratorn.

Viktigast av allt är att ständigt bidra med barnperspektivet och vara en stark röst för barn och barnets bästa.

Läs mer om Elevhälsa