Elevhälsa

På en skola finns ofta ett helt elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet består av exempelvis skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare (SYV). Även andra liknande roller kan förekomma.

Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa med både medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk hjälp. Elevhälsan ska också arbeta förebyggande med exempelvis vaccination, hälsokontroller, arbete mot kränkande behandling och god arbetsmiljö för eleverna.   

 

Elevhälsa ska finnas för elever i

  • förskoleklassen
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elevhälsan ska enligt skollagen vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Pedagogerna och elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team.

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen.