Korrekt frånvarostatistik

Att frånvarostatistiken är så felfri som möjligt är mycket viktigt för att kunna ge eleven det behovsanpassade stöd som kan behövas. Vid korrekt frånvarostatistik syns mönster i frånvaron som är till hjälp vid samtal och utredningar. 

Frånvaro 1400.jpg

Korrekt schema ger möjlighet till korrekt frånvarostatistik. Korrekt frånvarostatistik är när frånvaron rapporterats för rätt tid och på rätt ämne. Det är schemat som föder frånvarosystemet med lektionsinformation som tid, klass, grupp, ämne, kurs och ansvarig lärare. För att detta ska ske måste schemat vara korrekt, visa dagens lektioner på rätt tid och schemat måste vara individanpassat.

Exempelvis om en elev inte var på lektionen i svenska utan på svenska som andraspråk istället och då får frånvaro från svenskan är det inte korrekt frånvaro. I schemat skulle eleven placerats i gruppen som läser Svenska som andrasrpåk och tagit bort från gruppen som läser svenska.

Ett annat exempel är om klasschemat i åk.2 på lågstadiet inte har ämneslektioner utlagda utan endast långa arbetspass som läraren själv fyller med olika lektionsinnehåll så blir inte frånvaron korrekt. Ingen kan kontrollera att eleven fått sin garanterande undervisningstid i de olika ämnena. Läs mer om garanterad undervisningstid här

Ett tredje exempel är om en elev är frånvarande från en friluftsdag men schemat innehåller inte information om att det är friluftsdag, då får eleven frånvaro för dagens ordinarie lektioner och detta är inte heller korrekt frånvaro. Schemat måste alltså spegla verkligheten för att frånvarostatistiken ska bli felfri.

Det är viktigt med korrekt frånvarostatistik eftersom det skapar ett underlag för skolpersonal att stödja en elev med problematisk frånvaro. Det går då att utläsa mönster som att en elev uteblir från samma lektion varje vecka eller att en annan elev alltid kommer sent vid samma tidpunkt. Detta skapar rättssäkerhet för eleven.