Hjälp! Skolan funkar inte för mitt barn

Så lyder titeln på en av föreningen Prestationsprinsens regelbundna föräldrakvällar. Har du ett barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet? Som hellre stannar hemma än att går till skolan? Som ofta kommer för sent och har svårt med tidsuppfattningen? Du kanske har pratat med skolan men får inte den respons du önskar och undrar nu hur du ska hjälpa ditt barn. Prestationsprinsen beskriver föräldrakvällarna ungefär så här och det är en bra beskrivning för vad man som förälder ska vara vaksam på.

Aggie Öhman 700px1.jpg

Aggie Öhman, Prestationsprinsen

Problematisk frånvaro

I media används begreppet hemmasittare flitigt vilket är missvisande dels eftersom det inte finns någon definition av begreppet och dels att skolfrånvaro blir problematiskt långt innan barnet blir hemmasittande med total frånvaro. Vad som är problematisk frånvaro definieras olika av olika forskare och utredare men alla är överens om att frånvaron ska vara i sådan omfattning att den riskerar att ha negativ påverkan på elevens skolresultat. Ofta talas det om att frånvaron har varit hög under en tvåveckorsperiod för att innefattas i begreppet problematisk frånvaro.

Prestationsprinsen

Vi vill gärna tipsa om Aggie Öhman som under tio år har drivit Prestationsprinsen. Det började som en blogg och är nu en ideell förening och verksamhet som riktar sig till oss vuxna och hur vi bättre kan bemöta barn och unga som tänker annorlunda och ofta hamnar i svåra situationer, inte minst i skolan. Den riktar sig till föräldrar, anhöriga, skolpersonal och alla andra som möter barn och unga.

Aggie och Prestationsprinsen har förutom föräldrastöd också fokus på problematisk frånvaro och skolproblem. Aggie är ofta ute och föreläser, utbildar, men framförallt som konsult till skolor och huvudmän som vill utveckla sin verksamhet inom dessa områden.

Föreningens blogg och föräldrakvällar är populära, de ger handfasta tips till vem man ska vända sig och hur föräldrar kan agera för att hjälpa sitt barn. Förutom Hjälp! Skolan funkar inte för mitt barn har de regelbundet kvällar om "Att nå barn och unga som tänker annorlunda" och om "Dataspel, e-sport och gamingkultur".

Mer om problematisk frånvaro

  • Prestationsprinsens webbplats och i deras sociala kanaler kan du läsa mer om deras föräldrakvällar.
  • Boken Prestationsprinsen om barn som tänker annorlunda. Boken består av ett 40-tal små fiktiva berättelser, hämtade ur verkligheten, som kan ge aha-upplevelser till föräldrar och yrkesverksamma. 
  • Rapporten Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan av Aggie Öhman genom Prestationsprinsen med stöd av Skandias Stiftelse Idéer för livet.
  • Utredningen Saknad - uppmärksamma elevers frånvaro och agera, SOU skriven av Malin Green Landell.
  • Rapporten Skolfrånvaro och vägen tillbaka, Skolverket.
  • Titta på paneldebatten Skolfrånvaro - till vilket pris som arrangerades av Skola24 under Almedalsveckan. Under debatten diskuterades handfasta tips till föräldrar som ibland känner att de stångas med skola och myndigheter för sina barns skull. 

Vad säger läroplanen?

I läroplanen för grundskola, förskola och fritidshem, Lgr11, och i läroplanen för gymnasieskolan, GY11, står det ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”. Detta är något att tänka på tillsammans med ditt barns skola. 

Resurser i skolan

Det är kommunen som är ansvarig för skolan och beslutar om skolpengen som ligger till grund för den enskilda skolans budget. Kommunen är alltså ansvarig för att tillse att det finns tillräckligt med resurser för att möta upp läroplanens grundläggande värden. Denna ersättning kan betalas ut till exempelvis en friskola i kommunen. Läs mer om skolans organisation här.

På skolan är det rektorn som har ansvar att fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn är ansvarig för att det finns ett team som kan möta upp elever med behov av särskilt stöd. Exempel är studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Läs mer om rektorns ansvar här.