Skolans styrning

Skolans huvudman är kommunen, regionen, landstinget, staten eller styrelsen för en eller flera friskolor. 

Skolans-organisation.png

Utbildningsdepartementet
Skolverket, vem gör vad

Myndigheter
Statens skolverk
Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Statens skolinspektion
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt.
Sameskolstyrelsen
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Skolchefen leder kansliet och ledningsgruppen som består av rektorer för varje skola.
Skolforskningsinstitutet
Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.
Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt för vi dialog med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.