Individanpassad studiegång

Skolan har i uppgift att ge förutsättningar för alla elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och att studiemiljön är god. Alla elever har olika förutsättningar och vissa elever har behov av anpassningar, särskilt stöd, utredningar och åtgärdsprogram. Detta är reglerat i Skollagen. 

Anpassad studiegång 700.jpg

Extra anpassningar och särskilt stöd

Alla elever som har behov av stöd från skolan har rätt att få det. Ibland kan det räcka med mindre åtgärder som beslutas av läraren och då kallas det extra anpassningar. Det kan vara att eleven får extra tydliga instruktioner, hjälp att förstå texter, anpassade läromedel eller enstaka specialpedagogiska insatser. Har eleven större behov än så ska skolan erbjuda eleven särskilt stöd. Detta utreds av skolans rektor tillsammans med skolans andra resurser. Ett åtgärdsprogram ska upprättas och beslutas av rektorn. Särskilt stöd skiljer sig från extra anpassningar på det sättet att insatserna är större och sträcker sig över längre tid. Exempel på särskilt stöd kan vara att läsa ett ämne eller kurs hos en specialpedagog, enskild undervisning eller anpassad studiegång.

Dokumentation och uppföljning

Det är mycket viktigt att alla insatser dokumenteras av skolan regelbundet och att alla insatser följs upp för att se om det har effekt för elevens kunskapsutveckling. 

Utredningar, åtgärdsprogram

Om de extra anpassningarna inte ger någon effekt för eleven ska en utredning göras som resulterar i ett åtgärdsprogram. Det är rektorn på skolan som är ansvarig för att utredning och åtgärdsprogram skapas. Ofta är skolan organiserad så att de regelbundet har elevvårdskonferenser där rektor, lärare och elevvårdsteam samlas och diskuterar vilka stödinsatser som är lämpliga för eleven. Utredningarna och åtgärdsprogrammen är individanpassade och ser olika ut för elevernas olika behov. Ibland gäller det något enskilt ämne och ibland behöver elevens hela skolsituation ses över. I utredningen kartläggs elevens svårigheter och vad som behöver åtgärdas. I åtgärdsprogrammet finns de konkreta insatserna skolan behöver göra för eleven. Det är mycket viktigt att detta sker i samråd med elevens föräldrar eller vårdnadshavare. 

Särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning 

Rektorn kan besluta att en elev får undervisas med en annan grupp än den ordinarie grupptillhörigheten. Anledningen till det kan vara social problematik eller olika funktionsvariationer. Rektorn kan också besluta om enskild undervisning som inte ska blandas ihop med att eleven då och då får sitta enskilt under några enstaka lektioner. Enskild undervisning är en omfattande och långvarig placering. 

Anpassad studiegång

Om inte särskilt stöd eller andra individanpassade åtgärder ger resultat för eleven kan rektorn besluta om anpassad studiegång. Detta innebär att skolan gör avvikelser från timplanen genom att exempelvis välja bort något eller några ämnen så att eleven har färre ämnen eller kurser att nå kunskapsmålen i. Anpassad studiegång görs endast i undantagsfall eftersom det innebär att eleven lämnar grundskolan eller gymnasieskolan utan fullständig utbildning. 

Särskilt stöd i förskolan

Om ett barn på förskolan behöver särskilt stöd kan förskolechefen besluta om stödinsatser. I förskolan finns dock inte rätten till åtgärdsprogram utan rektorn dokumenterar detta på annat vis. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare är med när stödinsatserna utformas. 

Vem är ansvarig? 

Det är huvudmannen och rektorn som är ansvarig för att Skollagen följs. Rektorn kan delegera vissa uppgifter men är ändå ansvarig för att det genomförs så bra som möjligt för eleven. 

Individanpassade scheman och korrekt frånvaro

De flesta scheman är i någon mån individanpassade då eleverna börjar välja spåk och få flera val av ämnen. Men det finns också scheman som är mer individanpassade eftersom eleven har behov av en individanpassad studiegång.  Det är viktigt att alla individanpassningar som frångår ordinarie schema förs in så att frånvarostatistiken blir korrekt. Exempelvis beslutas det att en elev ska läsa svenska hos en specialpedagog. Om schemaläggaren inte byter grupp för denna elev får eleven frånvaro från den ordinarie lektionen och ingen närvaro från den anpassade lektionen. Korrekt frånvarostatistik är mycket viktig i arbetet med att kartlägga en elevs behov.