Förskollärare

Förskolläraren arbetar med de yngre barnens lärande och utveckling från de första åren fram tills de börjar förskoleklass.

I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även kontakt med föräldrar och dokumentation av det pedagogiska arbetet.
Arbetet utförs ofta i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar förskolläraren med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Det sker genom att skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där barnens inflytande ges utrymme.
Arbetet planeras utifrån Läroplan för förskolan.

Barnskötare
Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen.