Salar, lokaler och klassrum

På en skola finns det många salar, lokaler och klassrum. Olika typer av undervisning sker i olika typer av salar och detta är något schemaläggaren måste ta hänsyn till vid schemaläggning. 

Gymnastiksal 700.jpg

För en skola med de lägre åldrarna behövs exempelvis hemklassrum, idrottssal, bibliotek, lokaler för fritidshemmet och en matsal. För en skola med äldre elever behövs många olika typer av specialsalar och salar med olika typer av undervisningsmaterial i. Exempel på ämnen som måste vara i en speciell sal är kemi, musik, teater, idrott eller hemkunskap. Gäller det för elever på gymnasiet måste salarna vara anpassade efter det program eleverna läser. 

En salsförteckning behövs innan schemat kan läggas. I salsförteckningen måste det framgå vilka specialsalar som finns för exempelvis kemi, musik, teater eller idrott och hälsa. På en gymnasieskola som har naturbruksprogram behövs även en förteckning över lantbruksmaskiner, tider för sådd och mjölkning av kor. För en gymnasieskola med yrkesförberedande program som Transportprogrammet eller Vård- och omsorg behövs lokler som är lämpliga för detta. På många skolor finns det salar som är vikta för en viss ämneskategori och i dessa salar finns ofta material så att lärarna slipper bära det fram och tillbaka från sitt arbetsrum.

Vissa salar är ofta fullbokade, exempelvis idrottshallen som även behöver tid för att ventileras ur efter ett idrottspass. Schemaläggaren börjar ofta att planera schemat uifrån dessa salar. Ibland kan en sal vara så fullbokad att skolan måste låna en sal från en annan skola. Även matsalen schemaläggs i klassens schema så att inte för många elever kommer till matsalen samtidigt. Vissa lokaler är kommungemensamma som exempelvis ishallen, badhuset eller skidbacken.