Elevregister - klasser och grupper

Elevregistret är ett centralt register över alla elever i kommunen och innehåller mycket information. Exempelvis uppgifter om elevens adress, klasstillhörighet, grupper, valbara kurser och vilken skola eleven tillhör. Elevregistret sköter också placeringar och köer till olika förskolor och skolor. 

Elevregister 700.jpg

Placeringar och köer

Det är den centrala adminstrationen genom elevregistret som sköter köer och placering av elever i olika skolor och förskolor. Hemkommunen är skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. På skolan skapas klasser och grupper av skolans administratörer. När eleven gör olika val, exempelvis språkval, förs det in i elevregistret för uppföljning och rapporter. Elevregistret sköts alltså både centralt hos huvudmannen och på skolan av en administratör. I elevregistret finns alla uppgifter som behövs om en elev som exempelvis adress, vårdnadshavare, behov av skolskjuts, klasstillhörighet och grupptillhörighet. 

Integration och import

Genom integration eller import föder elevregistret schemat med dessa uppgifter. Schemaläggaren behöver veta vilken elev som ska gå i vilken klass och vilka valbara kurser eller ämnen eleverna ska ha. 

Klasser och grupper

En klass är en samling av elever som har samma ansvariga lärare och läser efter samma grundschema. En grupp däremot kan bestå av elever som valt vissa ämnen, läser sitt modersmål, har specialundervisning tillsammans eller är indelade i grupp efter vilket slöjdämne som läses höst- respektive vårtermin. Alla elever på skolan måste vara uppdelade i klasser och grupper så att rektor och schemaläggare kan avgöra hur många salar och lärare som behövs inför varje läsår.