Skolans IT-system

En viktig del inom förskolans och skolans digitalisering är användningen av så kallade IT-system. Dessa kan vara system som installeras lokalt eller användas som molntjänster. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras via internet, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. 

I dessa IT-system hanteras till stor del all skolverksamhet. Från schemaläggning, frånvarohantering, tillgänglighet i skolarbete, uppföljning, omdöme, betyg och mycket mer. Lärare, administration, elever och föräldrar använder sig dagligen av dessa system.
Systemen görs ofta tillgängliga via internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

gymnasie.jpg
Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen som sätter de riktlinjer som ska följas.
Inom skolan har man identifierat 36 olika verksamhetsprocesser och i dessa hittas IT-systemen.

Se en samlad bild av alla IT-system inom skolan.

Lärplattform

Lärplattform är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter/elever. Lärplattformar var ursprungligen avsedda för nätbaserade distanskurser, exempelvis moocar, men används idag i allt högre grad som komplement till traditionell undervisning, för e-lärande och flexibelt lärande. Flera kommuner i Sverige har idag en lärplattform för de kommunala grundskolorna och gymnasierna. I det sammanhanget förekommer att lärplattformen även används för kommunikation med föräldrar, och för viss utbildningsadministration.

Elevregister 

Elevregistret är ett centralt register över alla elever i kommunen och innehåller mycket information. Exempelvis uppgifter om elevens adress, klasstillhörighet, grupper, valbara kurser och vilken skola eleven tillhör. Elevregistret sköter också placeringar och köer till olika förskolor och skolor.

Läs mer om Elevregister här

Analysera verksamhetsdata

Sammanställa och visualisera verksamhetsdata för att utvärdera och utveckla verksamheten och för att användas som beslutsunderlag.

Betygshanteringssystem 

Ett system som hanterar betygskatalog och betygsstatistik i enlighet med myndighetsutövning och rapportering. Kommunerna och/eller skolorna väljer vilket system de vill arbeta med.