Fritidshemmet

Många yngre elever går på fritidshemmet före och efter skoldagen. Fritidshemmet, precis som skolan, styrs av en läroplan. På fritidshemmet används läroplanen utifrån den situation eleverna befinner sig i. Alla elever som har föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshemmet. 

Fritidshemmet 700.jpg

 

Läroplanen, Lgr11

Fritidshemmet styrs av samma läroplan som grundskolan, Lgr11. Läroplanen är uppbyggd i fem delar där fritidshemmet styrs av den första delen som handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt delen som handlar om just fritidshemmet. Fritidshemmet styrs också av läroplanens andra del, som handlar om normer och värden, men endast i de delar som går att tillämpa i fritidshemmets dagliga arbete.

Skolans värdegrund och uppdrag innebär i korthet att fritidshemmet, precis som skolan, vilar på demokrati, mänskliga rättigheter, alla elevers lika värde och att främja lusten till ett livslångt lärande.

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Läroplanens del som beskriver fritidshemmets syfte och centrala innehåll berättar att undervisningen i högre grad ska vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad än vad undervisningen i skolan är. Begreppet "undervisning" innefattar för fritidshemmet utveckling och lärande men även omsorg om eleven.

Lek, rörelse, skapande, kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, mångfald och kamratskap är några ord som är centrala i beskrivningen av fritidshemmets uppdrag. Det centrala innehållet för fritidshemmet delas upp i följande delar:

·       Språk och kommunikation

·       Skapande och estetiska uttrycksformer

·       Natur och samhälle

·       Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Läs mer i läroplanen för fritidshemmet på Skolverkets webbplats

Huvudmannens ansvar

Kommunen som är huvudman för skolan måste erbjuda alla barn som går i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år plats på ett fritidshem. Kommunen behöver inte erbjuda fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller storhelger. Ofta samarbetar kommunens fritidshem med varandra vid sommarlov och jullov så att något eller några fritidshem alltid är öppna.

Öppettider och avgifter

Tiden som eleven vistas på fritidshemmet styrs av förälderns arbete eller studier. Men en elev kan även erbjudas fritidshem vid behov om familjens situation kräver det eller om eleven har behov av särskilt stöd och utveckling. Kommunen får ta ut en skälig avgift för fritidshemmet och i denna ska alla måltider ingå. Alla kommuner i Sverige använder sig av maxtaxan i dag.

Fritidshemmets lokaler ligger oftast i direkt anslutning till skolan och fritidspedagogerna arbetar tätt med skolans lärare. Föräldrar som har yngre barn på fritidshemmet har ofta den dagliga vuxenkontakten med fritidshemmets personal eftersom barnet både lämnas och hämtas där.

Läs också om vad en fritidspedagog arbetar med