Förskolan

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen där skollagen reglerar rättigheter och skyldigheter och läroplanen styr innehållet i verksamheten. I förskolan börjar det livslånga lärandet. 

Förskolan 1200.jpg

Huvudmannen

Huvudmannen för en förskola är i de flesta fall kommunen men förskolor kan även vara fristående där huvudmannen är en ekonomisk förening med en styrelse. En del av de fristående förskolorna är så kallade föräldrakooperativ och drivs av föräldrarna själva. Dessa föräldrakooperativ följer givetvis skollagen och läroplanen men kräver mycket engagerade föräldrar som ordnar allt från gräsklippning, till matsedel eller utflykter.

Skollagen

Ett barn får tidigast börja förskolan vid ett års ålder om föräldrarna arbetar eller studerar. Är en förälder arbetslös eller föräldraledig ska barnet erbjudas förskola minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Avgift får endast tas ut för den tid som överstiger detta. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola minst 525 timmar om året och avgift får endast tas ut för den tid som överstiger dessa timmar.

Det är huvudmannen som ska se till att barngrupperna är lagom stora och att arbetsmiljön för barnen är god. Hemkommunens ansvar är att erbjuda alla barn en förskoleplats inom fyra månader efter ansökan. Platsen som erbjuds kan finnas på en kommunal förskola eller en fristående förskola.

Förskolans personal ska minst en gång per år erbjuda vårdnadshavarna ett samtal om barnets utveckling och lärande. På förskolan är det viktigt att ha en daglig kontakt med föräldrarna vid exempelvis hämtning eller lämning.

Läs skollagens åttånde kapitel om förskolan

Läroplanen Lpfö 18

Läroplanen för förskolan innehåller två delar: Förskolans värdegrund och uppdrag samt Mål och riktlinjer. Dessa två delar förklarar hur innehållet i verksamheten ska bedrivas och samverka med förskoleklass, skolan och fritidshemmet.

Läs läroplanen för förskolan

Förskolans verksamhet är starten på ett livslångt lärande och vilar på värden som demokrati, barnkonventionen och en likvärdig utbildning.

Barnet på förskolan ska ges möjlighet att utveckla sin medmänsklighet och förståelse för andra. Alla människors lika värde, solidaritet och jämställdhet är ledord i läroplanen för förskolan. Barnet har rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet det bor. Resurserna till förskolan ska fördelas så att alla barns behov och förutsättningar kan tillgodoses. Detta innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt. Alla barn har rätt att få utbildningen utformad så att de gör nya upptäckter, får nya kunskaper och utvecklas så långt som möjligt.

Förskolans verksamhet ska ge lust att lära och vara en trygg plats för barnet. Förskolelärarna ska erbjuda varierande aktiviteter och många valmöjligheter till barnen. En del av förskolans arbete är att förbereda barnet inför förskoleklass, skola och fritidshem. Detta arbete trappas naturligt upp under barnets sista år på förskolan och syftet är att få en fin övergång från förskola till skola.

Förskolan arbetar med att barnet ska skapa en förståelse för sin omvärld, utbilda barnet och skapa lust att lära. Mål med detta arbete finns inom många områden men bland annat kommunikation (ordförråd, talspråk och intresse för skriftspråk), kulturer och samhällsfunktioner, naturen och hållbar utveckling samt användning av matematik för att undersöka och pröva olika lösningar.

Förskolan2.jpg

Skola in - introduktion på förskolan

Att skola in sitt barn på förskolan är ett stort steg för barnet, men ofta även för föräldrarna. Förskolans rektor är ansvarig för att tillsammans med förskolelärarna se till att inskolningen blir så bra som möjligt för barnet. Ofta pågår inskolning mellan tre till tio dagar anpassat efter övrig verksamhet och barnets behov. Föräldrarna är oftast med de första dagarna för att sedan endast finnas till hands vid behov.