Releaser - Skola24 Frånvaro

Skriv ut

Listan med versionshistorik nedan visar genomförda felrättningar och andra uppdateringar av Skola24 Frånvaro.

fill-color Created with Sketch.

Prenumerera på releaser

Är du intresserad av att få löpande information kring våra releaser av Skola24 Frånvaro. Du kan du prenumerera på notiser här. Dessa kommer till din mailadress så fort något händer. Du har möjlighet att när som hels avbryta din prenumeration.

Nyhet 2024-06-19

Ändringar och felrättningar har gjorts i den befintliga funktionen för att skicka meddelanden när en frånvaroanmälan görs.  En felrättning har gjorts gällande visning av den grafiska översikten för myndiga elever.

 • Ändring: När en frånvaroanmälan görs ska vårdnadshavare och myndig elev få ett meddelande om registreringen. Meddelandet skickas via sms eller e-post beroende på skolans inställning för utskick. Utskick görs för alla metoder som skapar en frånvaroanmälan i Skola24 och oavsett vem som har gjort registreringen. Ändring av en frånvaroanmälan kan leda till att ett nytt meddelande skickas. Elevens förnamn, frånvaroanledning, datum och ev. tid anges i meddelandet.
 • Felrättning: I vyn Elev/Klassbild ska elever kunna se en grafisk översikt som visar lektioner och frånvaro under en vald tidsperiod. Denna översikt har ibland inte kunnat visas för myndiga elever. Felet är nu rättat.

Nyhet 2024-01-09

En ändring har gjorts av den befintliga funktionen för att anmäla frånvaro del av dag.  

 • Ändring: I vyn Anmäla frånvaro kan användare med rollerna elev eller vårdnadshavare inte längre anmäla frånvaro "del av dag" för en tidpunkt bakåt i tiden, och frånvarotiden måste vara minst 30 minuter. Även mobilappen Skola24 kommer inom kort att få samma ändring. Det är fortfarande möjligt att göra anmälan för hela dagen även efter att skoldagen har startat. 

Nyhet 2023-11-22

Nya funktioner har tillkommit som gäller Ledighetsansökan. 

 • Det finns nu en ruta för att skriva in motivering till beslut.
 • Det är möjligt att spara en ansökan som pdf-fil, t.ex. för diariehantering.
 • I mobilappen Skola24 finns en länk till Ledighetsansökan vilket, underlättar för vårdnadshavare och elever.

 

Nyhet 2023-04-14

En ny version av mobilappen Skola24 finns:

 •  En uppdaterad version av mobilappen Skola24 är nu tillgänglig för vårdnadshavare och elever. Uppdateringen kan hämtas där appar finns att ladda ned.
 • Det går nu att byta språk till engelska i mobilappen.

Nyheter 2023-03-24

En ny tillvalsfunktion till Skola24 Frånvaro, med namnet Frånvarostatistik, ger möjlighet för en huvudman att se översiktlig statistik för alla skolor i en samlad vy. Det är  enkelt att följa trender inom frånvaro och rapporteringsgrad på skolnivå. Läs mer om tillvalet Frånvarostatistik.

 • Statistik visas grafiskt och i tabellform för en eller flera valda skolor.  

 • Frånvaro redovisas som total, giltig och ogiltig frånvaro.

 • Frånvaron kan delas upp på kön.

Övriga ändringar och förbättringar:

 • Menyn Sammanställningar har fått ett nytt utseende, med syftet att det ska bli enklare att hitta önskad sammanställning.

 

Nyhet 2022-06-03

Förbättringar har gjorts gällande hantering av användarroller och e-postadresser :

 • Alla tabeller för personalroller har en kolumn för E-post arbete.

 • Kolumn med e-postadress har tydlig rubrik: "E-post arbete" eller "E-post (person)". E-post (person) är den som finns i persontabellen och används för återställning av konto.
 • E-postutskick till personal ska i första hand skickas till E-post arbete.
 • Tabellen "Administration – Kommunadministratörer" blir synlig och redigeringsbar för användare med rollen Kommunadministratör.
 • Ny inställning finns i tabellen Kommunadministratörer: ”Mottagare av systeminformation”. Inställningen är tänkt att användas när leverantören vill skicka systeminformation till utvalda personer som väljs av huvudmannen.

 

Nyhet 2022-05-17

Ny version av mobilapp finns:

 •  En uppdaterad version av mobilappen Skola24 är nu tillgänglig för vårdnadshavare och elever. Uppdateringen kan hämtas där appar finns att ladda ned.

Release 2022-02-03

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Felrättning: Den föregående rättningen löste inte hela problematiken kring vikariefunktionen. Nu är en ytterligare åtgärd genomförd, vilken bör leda till att alla lärare kan rapportera som vikarie, enligt skolans inställningar.

Release 2022-01-21

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Felrättning: Den nya funktionen som ger lärare rätt att ändra elever i grupper hade ett fel, som nu är åtgärdat.
 • Felrättning: Ett fel gjorde att lärare med åtkomst till mer än en skola inte kunde rapportera frånvaro som vikarie. Felet är nu åtgärdat.
 • Felrättning: Elev kunde frånvaroanmäla sig själv trots att möjligheten stängts av för eleven. Felet är nu åtgärdat.

Release 2021-12-17

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Felrättning: Inställningen som styr lärares rättighet att skapa, ändra eller ta bort lektionstillfällen fungerade inte.
 • Felrättning: I vyn Rapportera lektion - Skapa/Ändra lektion var listorna för att välja ämnen, kurser och grupper felaktigt sorterade.
 • Felrättning: Tidigaste tidpunkt för rapportering av lektioner var felaktig. Tidsgränsen är nu satt till 1 minut före lektionens starttid.
 • Ändring: Lärarsignatur är tillagd i vyn Rapportera lektion och kan användas för filter både i listan för att se lärares lektioner och i listan under Skapa/Ändra lektion.
 • Ändring: Lärare har nu möjlighet att ändra gruppinnehåll om rättighetsinställningen för skolan medger detta. En länk till funktionen visas under symbolen med tre prickar i vyn Rapportera lektion.
 • Ändring: Lärare som undervisar på mer än en skola behöver inte längre välja skola vid rapportering av lektioner. Lektionerna visas i den ordning de inträffar. Skolans namn visas i första hand enligt inmatningen Kortnamn som finns under Administration - Inställningar - Skolor. Rollen Kommunadministratör kan registrera kortnamn för skolorna.

Release 2021-11-05

Ett antal felrättningar och andra förbättringar har gjorts gällande ​nya mobilappen. Versionen finns tillgänglig både för iphone/ios och android. Versionen heter 1.0.641 på telefonerna.

Release 2021-10-06

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Felrättning: Ledighetsansökan kunde felaktigt summera dagar under olika läsår vid beräkning av antalet beviljade dagar. Detta fel är nu åtgärdat så att läsåren hålls isär.

Release 2021-06-18

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Ändring: Den tid då man kan vara inaktiv utan att bli utloggad förlängs till 60 minuter i alla vyer. Liksom tidigare visas en varning strax innan automatisk utloggning sker. Användaren kan då välja att vara fortsatt aktiv.

Release 2021-05-21

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Felrättning: Ledighetsansökan beräknade antalet beviljade dagar felaktigt för ansökningar gällande nästa läsår. Även nuvarande läsårs beviljade dagar inkluderades.
 • Felrättning: Rollbyte i Sammanställningar uppdaterade inte behörigheten korrekt för användare med mer än en roll.
 • Ändring: Vid csv-import av vårdnadshavare ska inte behörighet stängas av för kopplingar där status i Skola24 är satt till "Aktiverad". Detta underlättar exempelvis hantering av "Föräldrar" i familjehem.

Release 2021-05-12

Två felrättningar är gjorda: 

 • Frånvarobevakning - Frånvaro i sträck: Tidigare kunde lovdagar och andra schemafria dagar räknas in vid beräkning av antalet sammanhängande frånvarodagar för en elev. Nu räknas endast de dagar då eleven har schemalagda lektioner som frånvarodagar, under förutsättning att eleven har rapporterad frånvaro och ingen rapporterad närvaro under dagen. Orapporterade lektioner räknas inte som vare sig närvaro eller frånvaro vid beräkningen.
 • E-post för Skoladministratör: Den e-post som fanns under Administration - Skoladministratör var felaktigt den privata. Nu kommer det i stället att vara den som gäller E-post arbete och som fungerar för utskick till rollen Skoladministratör.

Release 2021-02-26

För lärare tillkommer två nya funktioner som gör att de direkt på startsidan kan se översikter för de elever som är frånvarande under dagen.

 • Översikten Mina elever visar dagens frånvaro för de elever läraren är ansvarig för. Läs mer HÄR.
 • Översikten Mina lektioner visar frånvarande elever på lärarens lektioner under dagen. Läs mer HÄR.

Release 2021-02-03

Funktionen att meddelande går till före detta vårdnadshavare när behörigheten stängts av är borttagen.

Release 2021-01-07

En helt ny version släpps av funktionen Rapportera Lektion.  Ändringen gäller enbart för Skola24 NXT.

 • Förändringar i gränssnittet har som övergripande mål att förenkla för läraren i följande fall.
  • Lärare ska registrera att en eller flera elever saknas på en lektion.
  • Lärare ska registrera att en eller flera elever kommer sent till lektionen. Anledning och tid anges. 
 • En tydligare vy har skapats för att visa status för lärarens lektioner under olika dagar och veckor. En symbol visar vilka lektioner, dagar och veckor som är rapporterade.
 • Automatiskt val av lektion har förbättrats så att fokus skiftar mellan olika lektioner på ett mer logiskt sätt.
 • Antalet elever på lektionen och antalet frånvarande elever visas.
 • För varje registrerad frånvaro på lektionen visas vem som registrerade den och vid vilken tidpunkt det skedde. Även information om den senaste ändringen visas.
 • Viss information om lektionen är dold från början och kan tas fram vid behov.
 • Lektionen kan inte rapporteras innan den har startat, vilket minskar risken för att felaktiga uppgifter registreras.
 • Möjlighet finns att markera en lektion som orapporterad.
 • Elevernas namn visas som "Efternamn, Förnamn" och sorteras på efternamn. Om två elever har samma namn visas födelsedatum inom parentes.

Release 2020-10-12

Ändringen nedan gäller enbart för Skola24 NXT.

 • Funktionen för att skicka frånvaromeddelande direkt vid rapportering av varje lektion fungerar nu för skolor som använder frånvaron i Skola24 NXT.

Release 2020-09-29

Ändringarna nedan gäller enbart för Skola24 NXT.

 • Rättningar har gjorts av några brister i vyn "Anmäla frånvaro" för Skola24 NXT.
 • Inställning finns nu för att stänga av vårdnadshavares möjlighet att ändra sina egna kontaktuppgifter: e-postadress och mobilnummer. Kontakta supporten för att få inställningen ändrad.

Release 2020-08-24


Den nya appen med namnet Skola24 ger nu vårdnadshavare och elever möjlighet att anmäla frånvaro för hel dag och del av dag. Dessutom finns en vy som visar aktuella, kommande och föregående frånvaroanmälningar. Appen visar även elevers scheman. Som inloggad vårdnadshavare ser du scheman för alla elever du är vårdnadshavare för. Som inloggad elev ser du ditt eget schema.

Inloggning i appen sker på samma sätt som i Skola24 på webben, d.v.s. med samma användarnamn och lösenord, eller genom SSO-inloggning. Om kommunen/friskolan har en SSO-lösning och vill ansluta appen kontaktas kundansvarig på Skola24.
Om skolan har valt att visa elevscheman i schemavisaren utan inloggning, finns ytterligare ett sätt att logga in i appen för elever. Samma Schema-ID som används för schemavisaren fungerar då även som inloggningsuppgift för appen.

 

Release 2020-08-04

Ny inställning som gör det möjligt att stänga av vårdnadshavares möjlighet att redigera sina kontaktuppgifter i Skola24. Kontakta supporten för att aktivera denna inställning.

Release 2020-05-19


Räknare för "Antalet unika elever" i rapport för frånvaroanmälan

 • Grundrapporterna "Frånvaroanmälan för elev" och "Frånvaroanmälan för skola" har försetts med en räknare i rapporthuvudet, som visar antalet unika elever med minst en frånvaroanmälan under den valda tidsperioden.

Release 2020-04-07


Skola24 NXT blir tillgänglig för kunder

 • Via en inställning kan gränssnittet för en kund växlas över till den nya versionen. Växlingen sker i samråd mellan varje kund och kundansvarig på Skola24.

 

Uppdaterad 20 juni 2024

Skriv ut