Vad händer om mitt barn får ett F i betyg?

Betygsskalan har sex steg, A-F. Godkända resultat är A-E och icke godkänt resultat är F. Betygen mäts utifrån de kunskapsmål och det centrala innehållet som finns för grundskolans ämnen eller gymnasiets kurser, läs mer om betyg och betygssättning. Men vad händer om en elev får ett F i betyg? 

Vad händer om mitt barn får ett F i betyg.jpg

Eleven mäts kontinuerligt mot de kunskapsmål och det centrala innehåll som finns för grundskolans ämnen eller gymnasiets kurser. Läraren är skyldig att ständigt utvärdera elevens kunskapsutveckling och rapportera det till eleven och vårdnadshavaren muntligt eller skriftligt. Ofta görs detta i samband med utvecklingssamtalen som brukar ske en gång per termin. Läraren kommunicerar också däremellan kunskapsutvecklingen direkt med eleven kopplat till olika moment i ämnet eller kursen. 

Om en elev riskerar att få ett F i betyg måste skolan erbjuda hjälp, det kallas extra anpassningar. Det kan vara i form av anpassade uppgifter, förändring i klassrumssituationen eller mer tid för vissa moment. Behöver eleven särskilt stöd så måste läraren rapportera detta till rektorn som är ansvarig för dessa insatser. Läs mer om extra anpassningar och särskilt stöd i skolan

Att sätta betyg är en myndighetsutövning och därför behöver skolan informera elever och vårdnadshavare om eleven riskerar att inte minst nå ett E i betyg. Läraren måste också kunna förklara på vilka grunder ett betyg sätts men är inte skyldig att redogöra för hur varje enskild uppgift bedömts. 

Det går inte att överklaga ett betyg men om betyget satts på felaktiga grunder så kan läraren ändra betyget. 

En elev på gymnasiet som fått F på en kurs har rätt att gå om kursen eller göra en prövning. Det är rektorn som beslutar om eleven får gå om en kurs efter att eleven, vårdnadshavaren och läraren fått yttra sig. Den som inte längre är elev på en gymnasieskola men har F i betyg sedan tidigare, kan också göra en prövning. En prövning innebär att eleven, uifrån lärarens instruktioner, läser in kursen på egen hand och tentar av den hos läraren. Läraren utgår ifrån kursens centrala innehåll och kunskapsmål när detta planeras upp.