Utvecklingssamtal

Elever och deras vårdnadshavare ska få fortlöpande information om elevens utveckling i alla skolformer, även förskolan, utom kommunal vuxenutbildning. Ett tillfälle för informationsutbyte som är specifikt reglerat i skollagen är utvecklingssamtalet.

I förskolan och förskoleklassen ska personalen och barnets vårdnadshavare ha utvecklingssamtal minst en gång per år. I grundskolan och på gymnasiet ska det erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per termin. 

Samtalet ska grunda sig på elevens utveckling. I grundskolan och på gymnasiet grundar sig samtalet på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i. I utvärderingen kan det framgå att eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Eleven och vårdnadshavaren ska då få information om vad som behöver förbättras och vilka åtgärder skolan planerar att vidta. I vissa fall kan det resultera i ett åtgärdsprogram.

I skollagen finns det inget krav på att själva utvecklingssamtalet ska dokumenteras. I de årskurser där man inte sätter betyg ska skolan upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår i samband med ett av utvecklingssamtalen. I de årskurser där man sätter betyg avgör läraren vilken dokumentation som behövs för att stödja elevernas kunskapsutveckling och för att säkerställa ett brett och varierat underlag inför betygssättningen. Men det finns inget krav på att läraren ska ha med sig delar av detta underlag eller annan specifik dokumentation till utvecklingssamtalet.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) ska innehålla

  • omdömen om elevens kunskapsutveckling och
  • en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Rektorn är ytterst ansvarig för att organisera verksamheten och se till att utvecklingssamtal genomförs.  Oftast är det läraren som bjuder in till samtalet och ska hålla i det.

Omdömesblankett - 300 px.png

 

Skolverket - om utvecklingssamtal