Skolbiblioteket

Skolbiblioteket ska användas i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Det är rektorns som har ansvaret att detta efterföljs. Skolbiblioteket ska i samverkan med lärare se till att verksamheten möter alla elevers behov. Eleverna ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Verksamheten ska vara till för alla elever oavsett vilka behov de har eller vilka ämnen de läser för tillfället.

Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever.

Skollagen säger att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Biblioteken bör vara bemannade och det ska strävas efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Detta för att kunna ge elever allra bästa stöd.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien kan fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan också vara delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning och källkritik.

Forskning

Enligt den samlade forskning som finns om skolbibliotek gynnas elevernas läsutveckling och källkritiska förmåga av ett regelbundet och strukturerat samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Det finns olika sätt för skolledare att stärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier, men det behöver givetvis anpassas utifrån de lokala förutsättningarna, exempelvis efter hur skolbiblioteksverksamheten är organiserad på skolan och i kommunen