Vad menas med frånvaro?

Lagen säger inte tydligt vad begreppet frånvaro betyder.

Det är upp till skolan och läraren som undervisar att avgöra om en elev anses ha varit frånvarande eller närvarande.

Ogiltig frånvaro är sådan som vårdnadshavaren inte har meddelat eller bekräftat till skolan. Det kan vara exempelvis sena ankomster eller så kallad ströfrånvaro från olika lektioner.

Giltiga skäl för en elevs frånvaro kan exempelvis vara sjukdom eller vårdbesök.

Om rektorn beviljar ledighet eller befrielse från delar av undervisningen räknas inte detta som ogiltig frånvaro. Befrielse från undervisning måste grundas på synnerligen starka skäl och bara handla om enstaka tillfällen under ett läsår.

En elev kan få vara ledig från skolan en kortare period för enskilda intressen. Rektorn beslutar om ledighet men kan ge någon annan i uppdrag att fatta beslut om ledighet som inte varar mer än 10 dagar. Beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på bedömning av elevens situation.

Rektors ansvar är att snabbt utreda orsaker till frånvaro oavsett om den är giltig eller ogiltig. Om en elev är borta mycket från skolan är det en varningssignal om att eleven riskerar att inte klara av sin utbildning. Beroende på vilket frånvarosystem skolan använder kan man på olika sätt bevaka elevernas frånvaro och snabbt bilda sig en uppfattning vilka elever som har hög frånvaro.

På terminsbetyget (i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola) ska elevens ogiltiga frånvaro för terminen registreras. Underlaget hämtas från det frånvarosystem skolan använder. Det är viktig att lärare rapporterar frånvaro från lektioner och att föräldrar anmäler frånvaro med giltiga skäl.

Läs mer om Betyg och betygssättning