Frånvarostatistik och rapporter

Det frånvarosystem som skolan använder innehåller ett antal olika frånvarorapporter som går att ställa in i olika tidsintervall och vyer. Skolan använder rapporterna för att få fram statistik över frånvaro för en enskild elev, ett ämne eller en klass. Statistiken ligger till grund för samtal, utredningar och beslut men även som underlag till huvudmannen. 

Frånvarorapporter 1400.jpg

Olika frånvarosystem har olika rapporter men exempelvis finns rapporter för frånvaro per elev och ämne eller frånvaro för klass, rapport till skolbespisningen över antalet som ska äta lunch eller en grafisk översikt. Skolpersonalen, oftast klassföreståndare eller mentor, använder dessa rapporter för att få en bild över hur elevens närvaro ser ut och om eventuella resurser behöver sättas in. Dessa rapporter används också ofta som underlag vid utvecklingssamtal med föräldrar, vårdnadshavare eller myndiga elever.

Frånvarostatistik är ett mycket viktigt redskap för både skolor, kommuner men även nationellt. För en skola kan frånvarostatistiken användas till för att göra olika justeringar som kanske längre rast efter idrott och hälsa, ett underlag till elevhälsoteamet eller som jämförelse med andra skolor.

Den kommungemensamma statistiken är ett viktigt verktyg för att jämföra hur det går för kommunens olika skolor. Ofta ligger ju skolorna i olika sociala och ekonomiska utsatta bostadsområden och gymnasieskolornas frånvaro per program kan ofta skilja sig åt.

Idag finns ingen nationell frånvarostatistik som underlag för förändringar som behöver göras i den svenska skolan. Det experterna får luta sig på är tillfälliga undersökningar som görs vid behov, exempelvis under Coronapandemin.