Frånvaroanledningar

Det finns många anledningar till frånvaro från skolan men för att skydda den personliga integriteten hos eleven och för att underlätta för statistik och uppföljning klustras dessa anledningar ihop. 

Ogiltig och giltig frånvaro.jpg

Frånvaroanledningar

I det frånvarosystem skolan använder finns det oftast på förhand bestämda frånvaroanledningar som kommunen, skolan eller organisationen har valt. De vanligaste är giltig eller anmäld frånvaro, ogiltig eller oanmäld frånvaro, sen ankomst eller annan skolaktivitet. Det är skillnad på giltig och ogiltig frånvaro men all frånvaro ska följas upp av skolan. Rektorn är skyldig att utreda all upprepad och längre frånvaro.

Giltig och ogiltig frånvaro

Ogiltig frånvaro är när det inte finns någon godtagbar anledning till att eleven är frånvarande. Giltiga anledningar kan vara sjukdom, tandläkarbesök, begravning eller ledighet som skolan gett eleven ledigt för. Om frånvaron är giltig men eleven eller vårdnadshavaren glömt att anmäla detta kan det justeras i efterhand efter kontakt med läraren.

Olämpliga frånvaroanledningar

Begrepp som skolk bör undvikas eftersom det fråntar vuxenvärlden dess ansvar, då placeras elevens problem hos eleven själv. För eleven måste skolan kännas som en plats med god arbetsmiljö. Fritextkommentarer bör också undvikas för att skydda elevens personliga integritet. Det är inte ok att i frånvarosystemet skriva kommentarer som värderar frånvaron.

Frånvaromeddelande

Skolan har skyldighet att meddela vårdnadshavaren om en omyndig elev varit frånvarande. Detta kan ske via telefon, sms, e-post eller digitala hjälpmedel. Om en elev har en omfattande frånvaro bör mer kontakt och uppföljning skapas än korta frånvaromeddelanden. Det är skolans ansvar att se till att vårdnadshavaren mottar och förstår meddelandet.

Läs vad Skolverket skriver om frånvaro i skolan