Salshantering

Skriv ut

Det finns rikliga möjligheter att ange salsförutsättningar, så att programmet i de flesta fall ska välja salar så som schemaläggaren önskar. Man kan till exempel välja att en sal inte får väljas för vissa klasser, eller att den bara får väljas av vissa årskurser eller skolformer. Det finns också möjlighet att för en enskild elev registrera ett hemrum eller krav på vissa ämnessalar, om en elev av någon anledning behöver en specialutrustad sal. Härigenom väljs den salen automatiskt för till exempel den språkgrupp där eleven ingår.

fill-color Created with Sketch.

I detta dokument beskrivs först fyra olika exempel. Därefter följer två avsnitt om reservsalar och salsstorlek. Slutligen följer en genomgång av de olika tabellerna och de fält som programmet använder vid salsplaceringen.
Exemplen är:

1. Ämnessalar och hemrum i kombination.

2. Elev med särskilda behov behöver vara i vissa salar.

3. Olika salar används för olika årskurser.

4. De olika arbetslagens lektioner ska ligga i olika delar av skolan.

Observera att det alltid är möjligt att manuellt välja en annan sal än de som är rekommenderade från inställningarna. Det som beskrivs nedan är hur programmet väljer salar.

Exempel 1. Ämnessalar och hemrum i kombination

Det finns tre salar för matematik, 10, 11 och 12 och två för fysik, 20 och 21. Av dessa ska 12 resp. 21 användas i sista hand. För svenska finns inga ämnessalar angivna.

Principen är att Hemrum har högre prioritet än Ämnessalar för det aktuella ämnet, utom för de ämnen där det är angivet att Ämnesutrustad sal krävs (1 i kolumnen). Ämnessalar för lärare eller klass väljs före övriga ämnessalar för ämnet.
I tabellen visas hur salarna prioriteras för tre lektioner:

Förklaring:

• Sv: Programmet kan bara välja 30 (klassens hemrum) eftersom det inte finns någon ämnessal inmatad för ämnet Sv.

• Ma: Hemrummet 30 väljs i första hand. För lektionen blir även 10, 11 och 12 valbara. Eftersom Ab har sal 11 som ämnessal väljs 11 före 10.

• Fy: Endast ämnes- och reservsalar väljas för Fy-lektionen, eftersom det i ämnestabellen står 1 i fältet Ämnesutrustad sal krävs. 20 väljs före 21 trots att 21 har angetts som ämnessal för läraren, eftersom 21 bara är reservsal för ämnet.

Exempel 2. Elev med särskilda behov behöver vara i vissa salar

En elev är allergisk och måste så långt möjligt vara i sal 10 eller NO1, som är allergisanerade.
För eleven är inmatat 10 under Hemrum (krav) och NO1 under Ämnessalar (krav).

Då gäller följande för de lektioner där aktuell elev finns med:

• Alla lektioner med Fy, Ke och Bi kommer att hamna i NO1.

• Lektioner i övriga ämnen där Ämnesutrustad sal krävs (och där NO1 inte är registrerad som ämnessal för ämnet) kommer inte att påverkas av inmatningarna som är gjorda för eleven.

• Lektioner i övriga ämnen kommer att hamna i sal 10, elevens hemrum.

Fördelarna med att registrera ett hemrum direkt på eleven i stället för på klassen är två:

• Om klassen är delad i grupper kommer rätt grupp att placeras i hemrummet.

• Om hemrummet redan skulle vara upptaget kommer programmet inte att välja någon annan rekommenderad sal. Programmet kommer i stället att indikera att ingen ledig sal finns.

Exempel 3. Olika salar används för olika årskurser

En skola har årskurserna 1-9. De använder sig av olika idrottshallar. HallA används av årskurs 1-5 medan årskurs 6-9 använder HallB.
I Tabell – Ämne är HallA,HallB inmatat som Ämnessalar för ämnet Idh och fältet Ämnesutrustad sal krävs är markerat.
Registrera de olika årskurserna i Tabell – Årskurs och fyll i fältet Årskurs i Tabell – Klass.
Gå till Tabell – Sal och mata in i fältet Årskurser:

En idrottslektion för 3A kommer alltid att hamna i HallA medan den kommer att hamna i HallB för 7A. Om HallC matas in som Ämnessalar eller Reservsalar för ämnet Idh kommer den att kunna väljas för alla årskurser.

Exempel 4. De olika arbetslagens lektioner ska ligga i olika delar av skolan

Anta att klassen 1A helst ska ha sin undervisning i en viss del av skolan (hus A). Klassen har dessutom ett hemrum (13) där de ämnen som inte kräver speciella salar ska äga rum.
I detta fall är det praktiskt att först registrera salsgrupper (Tabell - Salsgrupp):

Följande salar kommer att rekommenderas:

• För Fr-lektionen väljs i första hand hemrummet för klassen (13). Därefter väljs de övriga lektionssalarna i HusA (arbetslagets salar, 10, 11, 12, 18, 19) följt av de andra språksalarna (22, 23). Övriga salar i HusB kommer inte att väljas.

• För Fy-lektionen väljs i första hand fysiksalarna (18, 19) i A-huset, därefter de i B-huset (28,29).

• För Idh-lektionen väljs i första hand HallA och i andra hand HallB (reservsalen).

• För Ma-lektionen väljs i första hand hemrummet för klassen (13). Därefter väljs de övriga lektionssalarna i HusA (arbetslagets salar, 10, 11, 12, 18, 19) följt av övriga matematiksalar (20, 21) och slutligen fysiksalarna i HusB (reservsalar, 28, 29). Övriga salar i HusB kommer inte att väljas.

Prioriteringsordningen är att hemrum väljs i första hand följt av arbetslagets salar. Därefter kommer ämnessalar och slutligen reservsalar. Lärarens eller klassens egna ämnessalar har dock högre prioritet än arbetslagets salar. Hemrum och arbetslagets salar väljs dock aldrig för ämnen som kräver ämnesutrustad sal.
Exempel: Om sal 20 registreras som ämnessal för läraren modifieras salsurvalet för matematik så att sal 20 kommer att väljas i andra hand direkt efter hemrummet 13. För franska sker ingen ändring eftersom sal 20 inte är registrerad som ämnessal för franska.

Reservsalar

Under Inställningar – Schemaläggning – Sal kan man ställa in om programmet ska ha med reservsalar vid salssökningen. Se i så fall till att rutan Reservsalar är markerad (rutan är markerad som standard). I det grafiska schemat finns en knapp märkt R, med vars hjälp den generella inställningen tillfälligt kan ändras. Denna tillfälliga ändring har bara effekt då lektioner placeras manuellt i det grafiska schemat.

Salsstorlek

När programmet ska avgöra om en sal är tillräckligt stor, jämförs värdet Antal platser i salstabellen med det beräknade fältet *Antal elever i klass- resp. grupptabellerna. Detta värde beräknas på följande sätt:

1. I första hand används en eventuell inmatning i det skrivbara fältet Planerat antal elever.

2. Annars används ett generellt inmatat värde Planerat antal elever i klass/grupp under Inställningar – Generellt – Standardvärde.

3. Om det finns elever i gruppen används dock värdet i det beräknade fältet *Faktiskt antal elever om detta värde är större än det planerade antalet eller om inget planerat antal finns angivet.

Även för antalet platser i salen går det att ställa in ett generellt värde under Inställningar – Generellt – Standardvärde. I Tabell – Sal behöver man då bara ange salsstorlek för de salar som avviker.

Olika fält för registrering av salsförutsättningar

Kurs/ Ämne
I dessa tabeller finns fälten Ämnessalar och Reservsalar, där reservsalarna har lägre prioritet.
Fältet Ämnesutrustad sal krävs används för att stänga av hemrum för sådana ämnen som kräver en specialsal. Fältet Välj ingen sal kan användas för ämnen som regelmässigt ska placeras utan sal.

Lärare
Fälten Hemrum och Ämnessalar finns. Ett hemrum används i första hand, utom för sådana ämnen som kräver ämnesutrustad sal. För att en ämnessal ska väljas måste salen också vara registrerad som ämnessal för det aktuella ämnet, inte bara för läraren. Om fältet Använd endast lärarens ämnessalar markeras, tas övriga ämnessalar för kursen/ämnet bort ur urvalet. Om fältet inte är markerat finns dessa salar kvar, men prioriteras lägre än lärarens ämnessalar.

Klass
Fälten Hemrum och Ämnessalar finns. Ett hemrum används i första hand, utom för sådana ämnen som kräver ämnesutrustad sal. För att en ämnessal ska väljas måste salen också vara registrerad som ämnessal för det aktuella ämnet, inte bara för klassen. Under Spärrade salar kan anges sådana salar som inte får väljas för klassen. Salar som är registrerade under Arbetslagets salar väljs för ämnen som inte kräver ämnesutrustad sal. Dessa salar har lägre prioritet än hemrum och lärarens/klassens egna ämnessalar, men har högre prioritet än övriga ämnessalar och reservsalar.

Grupp
Även för grupp finns fältet Hemrum.

Elev
Fälten Hemrum (krav) och Ämnessalar (krav) finns. Till skillnad från motsvarande fält i övriga tabeller utgör inmatningen ett krav, dvs. lägre prioriterade salar tas bort ur urvalet. Det går dock alltid att manuellt välja någon annan sal. Hemrum väljs inte för ämnen som kräver ämnesutrustad sal.

Lektion
Fältet Salskrav innebär att övriga prioriterade salar tas bort ur urvalet. (Däremot går det alltid att manuellt välja en annan sal, om den är tillräckligt stor). Det beräknade fältet *Rekommenderade salar visar i vilken ordning programmet kommer att välja salar för just denna lektion. Det kan alltså användas för att se effekten av de inställningar som är gjorda.

Sal
Bland annat finns inställningarna Får endast väljas av årskurser och Får endast väljas av skolformer. Beteckningar för årskurser och skolformer måste först registreras i Tabell – Årskurs resp. Tabell – Skolform. Årskurs resp. skolform anges sedan för varje klass i klasstabellen.

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut