Releaser - Skola24 Förskola/Fritidshem

Skriv ut

Listan med versionshistorik nedan visar genomförda felrättningar och andra uppdateringar av Skola24 Förskola och Fritidshem.

fill-color Created with Sketch.

Prenumerera på releaser

Är du intresserad av att få löpande information kring våra releaser av Skola24 Förskola och Fritidshem. Du kan du prenumerera på notiser här. Dessa kommer till din mailadress så fort något händer. Du har möjlighet att när som hels avbryta din prenumeration.

Nyhet 2023-04-14

En ny version av mobilappen Skola24 erbjuder flera nya möjligheter för vårdnadshavare. Uppdateringen kan hämtas där appar finns att ladda ned. En manual för vårdnadshavare finns här: Skola24 manual för vårdnadshavare

 • Under "Översikt" finns aktuell information.
  • Påminnelser visas om sådant som behöver göras för ett barn, t.ex. registrering av schema när det saknas tider och besvarande av lovschema.
  • Dagvy visar aktuella tider för dagen. Aktuell status visar information om ett barn är frånvaroanmält, incheckat eller utcheckat.
  • Tillfällig ändring och meddelande till personalen kan enkelt registreras i appen för den valda dagen.
 • För elever på fritidshem kan vistelsetider registreras med enbart tider för när barnet lämnas och hämtas. I dagvyn finns en schemavy som automatiskt visar tider för skolschemat mellan de tider då barnet är på fritidshemmet.
 • I en veckovy visas tider för alla barn med start- och sluttider per dag. Tiderna gäller både för skolschema och vistelsetider.
 • Schema för vistelsetider kan registreras i appen. En påminnelse visar om grundschema saknas för ett barn.
  • Möjlighet finns att välja "Ändra schema". Detta underlättar inmatning vid delad vårdnad.
  • En funktion för att kopiera en vecka ger möjlighet till snabbare inmatning av tider.
  • Det är nu möjligt att ange slutdatum när ett nytt schema registreras.
 • Lovscheman kan besvaras i appen. En påminnelse visas om det finns ett obesvarat lovschema.

 • Det går nu att byta språk till engelska i mobilappen.

Nyhet 2023-03-24

Förbättring har gjorts gällande hantering av lovschema :

 • Nu finns möjlighet att ange namn för lovscheman som skapas. Namnet visas i den vy där vårdnadshavare svarar.

Nyhet 2022-06-03

Förbättringar har gjorts gällande hantering av användarroller och e-postadresser :

 • Alla tabeller för personalroller har en kolumn för E-post arbete.

 • Kolumn med e-postadress har tydlig rubrik: "E-post arbete" eller "E-post (person)". E-post (person) är den som finns i persontabellen och används för återställning av konto.
 • E-postutskick till personal ska i första hand skickas till E-post arbete.
 • Tabellen "Administration – Kommunadministratörer" blir synlig och redigeringsbar för användare med rollen Kommunadministratör.
 • Ny inställning finns i tabellen Kommunadministratörer: ”Mottagare av systeminformation”. Inställningen är tänkt att användas när leverantören vill skicka systeminformation till utvalda personer som väljs av huvudmannen.

Release 2022-01-21

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Felrättning: Detaljvyn för barn i Närvarolistan kunde inte visas om det fanns ett meddelande eller en tillfällig ändring för barnet. Felet är nu åtgärdat.

Release 2021-10-06

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Ändring: Det är nu möjligt för ett barn att samtidigt vara placerat på två enheter med olika scheman. Ett exempel är barn som har behov av både fritidshem på sin skola och natt- och helgomsorg på en annan enhet.
 • Ändring: Datum visas nu i veckoöversikten.
 • Felrättning: Närvarolistans sortering på förväntad tid för ankomst fungerade inte efter att incheckning av barn startat.
 • Felrättning: När barn byter enhet visades det gamla schemat i vissa vyer trots att det inte längre gäller. Efter avdelningsbyte ska alltid nytt schema registreras.
 • Felrättning: Vyn Veckoöversikt kunde hänga upp sig vid filtrering upprepade gånger.

Release 2021-09-25

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Ändring: Vissa meddelanden har tidigare legat kvar i Skola24 trots att de inte längre är aktuella. Det gäller  "Meddelande från vuxenkontakt" i samband med en tillfällig ändring och "Intern notering" som skrivs av personal. Båda dessa meddelanden är kopplade till ett barn och en dag. I fortsättningen kommer de att raderas ett dygn efter den dag de gäller.

Release 2021-05-21

Följande ändringar och felrättningar är gjorda:

 • Ändring: Vid csv-import av vårdnadshavare ska inte behörighet stängas av för kopplingar där status i Skola24 är satt till "Aktiverad". Detta underlättar exempelvis hantering av "Föräldrar" i familjehem.
 • Felrättning: Några vyer kunde inte hantera avdelningar rätt efter att en avdelning bytt namn. Felen kunde leda till att vyn inte alls visades eller att barnen visades två gånger efter namnändringen.
 • Felrättning: När placering av barn på en avdelning ändrades kunde detta leda till fel med lovschema. Vårdnadshavare fick ett nytt meddelande om lovschema och obesvarade lovscheman fick status "Ingen förfrågan skickad".

Rättning 2021-03-19

Närvaro för barn: Ett fel har rättats som gjorde att sammanställningen i vissa fall summerade frånvarotid felaktigt.

Rättning 2021-02-09

Csv-import för barn: Programkörningsfel kunde inträffa om samma barn fanns två gånger i importen. Detta fel är nu löst så att barn kan läsas in även vid dubblett.

Rättning 2020-10-27

Närvaro för barn: Även barn som har slutat på enheten går nu att ta fram för kontroll av tidigare närvaro.

Rättning 2020-10-19

Lovschema: Ett fel har rättats gällande hantering av vecka 53 i lovschemat. Felet orsakade att tider och stängda dagar för vecka 53 blev samma som för vecka 1.

 

 

Uppdaterad 14 april 2023

Skriv ut