Med anledning av rådande säkerhetsläge

Skola24 följer händelseutvecklingen och genomför en mängd åtgärder.
Med utgångspunkt från vår bevakning mot CERT-SE* så har interna informationsinsatser utförts med syfte att medvetandegöra säkerhetsläget i organisationen. Vi delgivit information om situationer och händelser som våra medarbetare skall vara särskilt uppmärksamma inför – och vid behov rapportera.

Skola24 har initierat särskilda insatser för att säkerställa att utrustning och programvara som används inom organisationen har nödvändiga skyddsmekanismer och säkerhetsuppdateringar. Vi har även initierat ett arbete med att upprätta kontakt med leverantörer som hanterar verksamhetskritiska funktioner.
Skola24 nyttjar verktyg för att övervaka utrustning och programvara med syfte att fånga risker eller avvikelser – så som verktyg för att identifiera och agera på så kallade överbelastningsattacker. Vi arbetar i beredskap under årets samtliga dagar, vilket gör att det alltid finns personal som kan agera på larm.
* CERT-SE är en tjänst från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Se även http://www.cert.se.