Lärarbehörighet

Skriv ut

Det går att ange i programmet inte bara i vilka ämnen en lärare är behörig, utan också i vilka årskurser och skolformer. En lärare kan till exempel vara behörig i olika ämnen i olika årskurser. Med hjälp av detta kan man bland annat få en rapport om i vilken utsträckning som undervisningen sköts av obehörig personal, och vilken undervisning som en lärare eventuellt saknar behörighet för.

fill-color Created with Sketch.

Förberedelser

För att använda funktionerna för lärarbehörighet behöver en del grundregistreringar göras:
I Tabell – Skolform och Tabell – Årskurs registreras de skolformer och de årskurser som förekommer vid skolan.
Under Inställningar – Generellt – Lärarbehörighet registreras de behörighetskategorier som man önskar använda.

Se nedanstående exempel:
imagezgd3g.png

Kolumnerna Aktivera nummer och Använd i rapport förklaras i de följande avsnitten.
I Tabell – Klass registreras för varje klass vilken årskurs och skolform som klassen tillhör. Det går att ange flera årskurser för en klass, men bara en skolform. Om enstaka elever i en klass har en avvikande årskurs eller skolform kan man registrera detta direkt på eleven i elevtabellen (eller elevformuläret).
I Tabell - Ämne finns ett fält Behörighetskrav, där man kan ange om ett ämne ska omfattas av behörighetskrav eller ej.

Registrering av behörighet

I Tabell - Lärare finns upp till åtta förberedda fält, där man kan ange ämnesbehörighet för de olika behörighetskategorierna. Fälten kopplas i tabellen ovan till respektive behörighetskategori genom kolumnen Aktivera nummer (se bilden ovan), och är åtkomliga först när så har skett.
imagepbjeu.pngAnge för varje lärare och behörighetskategori i vilka ämnen läraren är behörig. Om en lärare är behörig i ett ämne för alla de behörighetskategorier som används, kan man i stället ange behörigheten i fältet Behörig i ämne (alla kategorier).

Om man vet att en lärare är behörig för all sin undervisning kan man som ett alternativ ange värdet 1 i fältet Behörig i alla ämnen.
I Formulär – Lärare är alla dessa fält samlade på en egen flik, Behörighet.
I Tabell – Tjänstefördelning (fliken Tjänst) finns ett beräknat och ett skrivbart fält Behörig lärare. Det skrivbara fältet kan användas för att ange behörigheten direkt på tjänstefördelningsposten, i de fall som inställningarna ovan inte ger önskat resultat.

Rapporter

När dessa registreringar är gjorda kan man ta fram en rapport över hur mycket undervisning som bedrivs av lärare som saknar behörighet, Rapport – Lärarbehörighet. Rapporten delas upp på de olika behörighetskategorier som är markerade med 1 i fältet Använd i rapport i tabellen under Inställningar – Generellt – Lärarbehörighet (se bilden i stycket ovanför).
Alla kategorier behöver inte ha värdet 1 i fältet Använd i rapport. På en skola med mellan- och högstadium är kanske de flesta lärarna behöriga i sitt ämne på det ena eller båda stadierna oavsett årskurs. Men några mellanstadielärare kanske är behöriga även i årskurs 7, men inte övriga årskurser på högstadiet. Förutom kategorin Gr7-9 kan man då behöva registrera och aktivera även kategorin Gr7. Men den kategorin behöver inte tas med i rapporten om den bara ska visa behörighet per stadium, utan det räcker med den ”överordnade” kategorin Gr7-9.
Rapporten visar obehörig tid uppdelat per ämne. Genom olika inställningar kan man välja vad rapporten ska visa. Den kan visa enbart obehörig tid, obehörig tid i procent eller jämfört med den totala undervisningstiden i ämnet. Tiden kan visas i timmar eller minuter, och avse antingen total tid eller veckotid. Man kan också välja om rapporten ska räkna på tjänstefördelad tid eller utlagd lektionstid.
Det går också att för varje lärare se vilken undervisning som läraren är obehörig för, Rapport – Tidssammanställning – Tjänstefördelning eller lektioner och markera rutan Obehörig tid.

Regler

• Om det finns två lärare på en lektion, räcker det med att den ena är behörig.

• Om gruppen är blandad, med elever från klasser som hör till olika behörighetskategorier måste läraren ha behörighet för samtliga kategorier. Man kan vid behov göra undantag manuellt på posten i Tabell – Tjänstefördelning.

• För gymnasieskolan anges behörighet per ämne, inte per kurs. Om en lärare inte är behörig i samtliga kurser inom ett ämne får man markera behörigheten direkt på posten i Tabell – Tjänstefördelning.

Behörighetsrelaterade fält (sammanfattning)

Lärare

Behörig i ämne (respektive behörighetskategori)

Det finns åtta fält för olika behörighetskategorier, för att ange vilka ämnen läraren är behörig i för olika skolformer och årskurser. Dessa fält är synliga först sedan de kopplats till respektive behörighetskategori (tilldelats nummer) i kolumnen Aktivera nummer under Inställningar - Generellt - Lärarbehörighet.

Behörig i alla ämnen

Detta fält kan användas för att ange att läraren är behörig för all sin undervisning. Det kan användas som alternativ till att för varje behörighetskategori ange vilka ämnen som läraren är behörig i.

Behörig i ämne (alla kategorier)

Här anges de ämnen som läraren är behörig i oavsett behörighetskategori.

Ämne

Behörighetskrav

Fältet används för att ange vilka ämnen som omfattas av krav på behörighet. Standardvärdet är 1 (behörighet krävs).

Klass/Grupp/Elev

Fälten Skolform och Årskurs används för att koppla till rätt behörighetskategori. Observera att det kan finnas flera årskurser i en klass eller grupp. I klass- och elevtabellen finns fälten både som beräknade och skrivbara, i grupptabellen bara som beräknade.
Observera att skolformer och årskurser först måste registreras i Tabell – Skolform resp. Tabell – Årskurs.

Tjänstefördelning/ lektion

Behörig lärare

Fältet finns både som beräknat och skrivbart. Det beräknade fältet visar resultatet för varje tjänstefördelningspost respektive lektion av de gjorda inställningarna. Det skrivbara kan vid behov användas för korrigering av det beräknade.

Uppdaterad 2 januari 2023

Skriv ut