Individuell lösning för enskild elev

Skriv ut

Det förekommer ofta att elever inte helt följer schemat för den klass som eleven går i. Det kan till exempel handla om:

• Eleven ska inte läsa vissa ämnen som resten av klassen läser.

• Eleven ska bara delta på några av veckans lektioner i ett ämne.

• Eleven ska läsa något ämne tillsammans med någon annan klass.

• Eleven har lektioner som resten av klassen inte har, t.ex. specialundervisning eller modersmål, antingen ensam eller tillsammans med någon eller några andra elever.
För att frånvarohantering ska fungera och för att individuella elevscheman ska bli korrekta måste dessa situationer hanteras på ett bra sätt.

fill-color Created with Sketch.

Eleven ska inte läsa ett visst ämne

Om en elev inte ska läsa ett eller flera ämnen som resten av klassen läser, måste en grupp användas på de berörda lektionerna i stället för klassen.
Om sådana ämnesvisa grupper redan finns i elevregistret är det som regel inga problem. Vid importen från elevregistret har gruppen troligen redan skapats i Skola24 schema/Novaschem. Se till att det är den gruppen som används på lektionerna, ändra annars:

• Högerklicka på en av lektionerna och välj Lektion – Ändra lektioner.

• Välj den korrekta gruppbeteckningen i fältet Grupp.

• Se till att rutan Ändra likadana lektioner och tjänstefördelningen är markerad.

 Ta sedan bort eleven ur gruppen, antingen i elevregistret; gör sedan en ny import därifrån, eller direkt i Skola24 schema/Novaschem. I detta fall måste ändringen göras även i elevregistret för att den inte ska skrivas över vid en förnyad import.

Om det inte redan finns en grupp kan den enkelt skapas med hjälp av funktionen Skapa unika grupper. Börja med att aktivera funktionen om det inte redan är gjort:

• Välj Inställningar – Anpassa – Funktioner och menyer, fliken Visa fält/funktioner.

• Markera rutan Skapa unika grupper och tryck OK. (Alla öppna fönster i schemat kommer då att stängas).

Funktionen Skapa unika grupper finns nu tillgänglig för användning.

• Ta fram schemat för elevens klass och högerklicka på en lektion i det berörda ämnet.

• Välj Klass/GruppSkapa unika grupper. En grupp kommer att skapas med namn enligt mönstret Ämne-Klass (alternativt Kurs-Klass för gymnasieskolor).

• Välj Slutför. Lektioner och tjänstefördelningsposter kommer att uppdateras automatiskt med det nya gruppnamnet.

• Ta slutligen manuellt bort eleven ur den nya gruppen (Formulär – Grupp eller Formulär – Elev).

(Det går att samtidigt skapa unika grupper för samtliga ämnen i en klass där helklassbeteckningen används. Högerklicka då i schemats bakgrund och välj Skapa unika grupper. Detta kan också göras för flera klasser samtidigt. Öppna Tabell – Klass, markera de önskade klasserna, högerklicka och välj Skapa unika grupper.)

Eleven ska ha lektioner i ett ämne med en annan klass

Skapa unika grupper enligt ovan för den andra klassen i de berörda ämnena. Lägg till eleven i gruppen.

Eleven ska vara med på vissa av lektionerna i ett ämne

Nackdelen med metoden med unika grupper är att den inte fungerar i en situation där eleven ska vara med på till exempel 2 av 3 av klassens eller gruppens lektioner i ämnet. I Skola24 Schema kan man i stället använda metoden med att ta bort eller lägga till elever på enskilda lektioner. Detta kan göras på olika sätt.

 

Observera! Om lektionsdata förs över från Skola24 Schema till ett frånvaroregistreringsprogram från en annan leverantör bör man först säkerställa med den leverantören att detta program klarar att hantera elever som lagts till eller tagits bort på enstaka lektioner.


Först måste funktionen aktiveras. Gå in under Inställningar – Anpassa – Funktioner och menyer. Se till att rutan Lägg till/ta bort elev på lektion är markerad.

Ta bort elev från en lektion

• Ta fram ett schema där lektionen syns.

• Klicka på lektionen med höger musknapp.

• Välj alternativet Elev - Lägg till/Ta bort elev från lektionen.

Om det är en enkel lektion är menyalternativet kompletterat med upplysning om vilken lektion det gäller. Om det är ett lektionsblock där delarna skrivs bredvid varandra på schemat gäller kommandot den del av blocket som man högerklickar på. Om det är ett lektionsblock där delarna skrivs i samma ruta får man i nästa steg välja vilken av blockets lektioner som man vill ta bort elever från.

• En lista med klassens eller gruppens elever visas. Ta bort bocken i rutan framför den elev det gäller och tryck OK.

Om man utgår från ett elevschema lyder menyalternativet i stället Elev - Ta bort [elevens namn] från lektionen. Man får då ingen elevlista utan en kontrollfråga om man vill ta bort den elev det gäller från lektionen.

Lägg till elev på lektion

Metod 1:

• Ta fram ett schema där lektionen syns.

• Klicka på lektionen med höger musknapp.

• Välj alternativet Elev - Lägg till/Ta bort elev från lektionen.

Om det är en enkel lektion är menyalternativet kompletterat med upplysning om vilken lektion det gäller. Om det är ett lektionsblock där delarna skrivs bredvid varandra på schemat gäller kommandot den del av blocket som man högerklickar på. Om det är ett lektionsblock där delarna skrivs i samma ruta får man i nästa steg välja vilken av blockets lektioner som man ska lägga till elever på.
En lista med klassens eller gruppens elever visas.

• Klicka på pilen i rutan Lägg till elev och välj den elev som ska läggas till. (Tips: Skriv första tecknen i elevens klassbeteckning för att hamna på rätt ställe i listan).

• Tryck på knappen Lägg till. Eleven visas nu i elevlistan med ett plustecken framför namnet.

• Upprepa de två föregående stegen om fler elever ska läggas till.

• Tryck OK när du är klar.

Metod 2:

• Ta fram ett schema där lektionen syns.

• Öppna Tabell - Elev och lägg den bredvid schemat.

• Markera de elever som ska läggas till på lektionen.

• Dra-och-släpp eleverna till den lektion som de ska läggas till på.

Man får en kontrollfråga om man vill lägga till eleven på lektionen. Om det är en grupp på lektionen och inte en klass kan man också välja att på detta sätt lägga till eleven i gruppen i stället för på lektionen. I så fall hamnar gruppens samtliga lektioner på eleven.

Om man drar eleverna till ett lektionsblock där delarna skrivs bredvid varandra på schemat gäller kommandot den del av blocket som man släpper eleverna på. Om det är ett lektionsblock där delarna skrivs i samma ruta får man i nästa steg först välja om man vill lägga till eleven till någon av blockets lektioner eller till någon av de ingående grupperna. Därefter får man välja vilken lektion resp. grupp som det gäller.
Om man drar eleverna till en lektion med mer än en ingående grupp och väljer att lägga till eleverna i grupp får man i nästa steg välja vilken av grupperna som eleverna ska läggas till i.
När man på detta sätt lagt till eller tagit bort elever visas symbolen i lektionsrutans övre högra hörn.

I Novaschem, eller om ditt frånvarosystem inte kan hantera elever som lagts till eller tas bort på detta sätt, kan du i stället använda någon av följande metoder:

Metod 3:

Börja med att skapa en grupp där bara den aktuella eleven ingår:

Ta fram elevens individuella schema och högerklicka i bakgrunden. Välj Skapa en ny grupp för varje markerad elev. En ny grupp kommer att bildas med namn enligt ett mönster som du kan välja. (Detta kan även göras via elevtabellen och då för flera elever samtidigt: Markera en eller flera elever, högerklicka och välj Skapa en ny grupp för varje markerad elev.)
Den skapade gruppen kan nu användas enligt någon av följande metoder.

Exempel:

En elev ska vara med på två av klassens tre lektioner per vecka i ett ämne. Någon av följande metoder kan användas:

Metod 3a:

Skapa en grupp med bara den aktuella eleven enligt ovan. Se till att funktionen för avbokning av del av grupp är påslagen under Inställningar – Generellt – Avbokning. Gör en avbokning under Tabell – Avbokning för den aktuella ”en-elevsgruppen” och den tid som lektionen äger rum, t.ex. Måndag och 12:50-13:40. Fälten för Vecka och Period lämnas blanka om avbokningen ska gälla hela läsåret. 

Tips: Om eleven ska avbokas från samtliga måndagens lektioner, t.ex. för att eleven är på praktik, kan man göra på detta sätt. Då utelämnas givetvis tidsintervallet. Tänk på: Om lektionen flyttas till en annan tid under veckan följer inte avbokningen med.


Metod 3b:

Skapa en unik grupp för klassen och det berörda ämnet enligt punkt 1 på sid 1. Ta bort eleven ur gruppen. Skapa en grupp med bara den aktuella eleven enligt ovan. På de två lektioner som eleven ska vara med, används både den unika ämnesgruppen (t.ex. Sv-7A) och ”en-elevsgruppen” (t.ex. 7A-Eriksson-Anders).

Eleven ska ha lektioner individuellt

Skapa en grupp med enbart den berörda eleven på samma sätt som i metod 3 i avsnitt 3 ovan. Skapa sedan lektioner med den gruppen på vanligt sätt.

Eleven ska ha lektioner tillsammans med några få andra elever

Metod 1:

Skapa en grupp med alla de ingående eleverna. Om eleven ska ha lektioner i olika konstellationer vid olika tillfällen under veckan får man skapa en grupp för varje tillfälle. Ett exempel från introduktionsprogrammet på gymnasiet kan vara att skapa grupper av typen ENG-IM-Må, ENG-IMTi etc.

Tänk på: Vissa elevregister tillåter inte att en elev ingår i mer än en grupp per ämne/kurs!


Metod 2:

Använd flera ”en-elev-grupper” på lektionen. (Tips för inmatning: Öppna grupptabellen och lektionsformuläret bredvid varandra. Markera de aktuella grupperna i tabellen. Dra och släpp i fältet Klass/grupp i lektionsformuläret.)

Dölj enstaka elevers lektioner på klasschemat

De speciallösningar som man skapar på något av ovanstående sätt vill man kanske inte ha utskrivna på klasschemat. Använd då fältet Individuellt schema – Visa ej på klasschema som finns i elevformuläret eller i elevtabellen. Om fältet markeras kommer inte sådana lektioner som bara den eleven har att skrivas ut på klasschemat (eller lektioner med flera elever där alla har fältet markerat).
Fältet Individuellt schema – Ignorera dubbelbokning stänger av dubbelbokningskontrollen för just den eleven. Det är användbart om eleven borde vara med på två lektioner som t.ex. överlappar varandra med några minuter, och funktionen är mindre farlig än att stänga av dubbelbokningskontrollen på en av de kolliderande lektionerna.
I Novaschem finns dessa inställningar i ett och samma fält, Individuellt schema, där värdena 0, 1 eller 2 kan anges. 0 är normalvärdet, 1 motsvarar att rutan Individuellt schema Visa ej på klasschema är markerad, 2 att båda rutorna är markerade. 

 

 

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut