Beräkning av lärares tjänstgöring

Skriv ut

När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Skola24 Schema eller Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen i procent eller i timmar av årsarbetstiden.

fill-color Created with Sketch.

Beräkningens noggrannhet kan ställas in under Inställningar – Beräkning av tjänst, fälten Antal decimaler. I bilderna nedan har antalet decimaler satts till 0.
Följande metoder tas upp i detta tipsdokument:

• Sammanställning av undervisningstid (timmar per läsår)

• Sammanställning av undervisningstid (minuter per vecka)

• Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår)

• Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (minuter per vecka)

• Beräkna tjänstgöring i procent med hjälp av faktorer

• Beräkna tjänstgöring med hjälp av årsram

Sammanställning av undervisningstid (timmar per läsår)

Ställ först in hur programmet ska utföra beräkningarna. I detta första exempel vill vi ha en ren sammanställning av tiden under läsåret enligt tjänstefördelningen.

• Välj Inställningar – Beräkning av tjänst.

• Under avdelningen Utgå från vid beräkning - Tjänstefördelning väljer man Total tid (tim) om total tid är angiven i tjänstefördelningen, annars Veckotid (min).

• Markera rutan Visa ursprungliga poster om programmet inte ska ta hänsyn till eventuella ersättningsrader.

• Välj Timmar och Total tid under avdelningen Visa.

• Öppna Tabell – Lärare och ta fram kolumnen *Tid (tjf) på fliken Tjänst (övr). Med de gjorda inställningarna visar fältet den totala undervisningstiden under läsåret enligt tjänstefördelningen.

• Välj Rapport – Tidsammanställning – Tjänstefördelning eller lektioner. Den inställda metoden är förvald, men kan tillfälligt ändras.

• Välj vilken typ av sammanställning som ska visas, Lärare är förvalt. Välj ID i listan.

• Markera alternativet Lektion om det är den schemalagda lektionstiden du vill se i stället för tiden enligt tjänstefördelningen.

Sammanställning av undervisningstid (minuter per vecka)

Gör som i föregående exempel, men ändra inställningarna enligt följande:

• Välj Inställningar – Beräkning av tjänst.

• Välj Minuter och Tid per standardvecka under avdelningen Visa.

• Öppna Tabell – Lärare och ta fram kolumnen *Tid (tjf) på fliken Tjänst (övr). Med de gjorda inställningarna visar fältet undervisningstiden per vecka enligt tjänstefördelningen.

• Välj Rapport – TidsammanställningTjänstefördelning eller lektioner. Nu är i stället visning av minuter per standardvecka förvalt.

Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår)

Faktormodellen innebär att varje tjänstefördelningspost åsätts en faktor som undervisningstiden multipliceras med. Detta kan användas för att ge en tid inklusive för- och efterarbete, som ska ingå i lärarens reglerade arbetstid. Exempel: En tjänstefördelningspost med totala tiden 50 timmar kommer att generera en tjänstgöring på 90 timmar om faktorn är 1,8 (1,8 x 50 = 90). Man kan mata in en faktor för varje ämne (eller kurs) och/eller för varje klass eller grupp.

1.Välj Inställningar – Beräkning av tjänst.

• Välj alternativet Faktorberäkning.

• Ange ett standardvärde för Faktor Ämne, t.ex. 1,8.

• Ange ett standardvärde på Heltidstjänst för lärare, t.ex. 1360 tim/år.

• Under avdelningen Utgå från vid beräkning - Tjänstefördelning väljer man Total tid (tim) om total tid är angiven i tjänstefördelningen, annars Veckotid (min).

• Markera rutan Visa ursprungliga poster om programmet inte ska ta hänsyn till eventuella ersättningsrader.

• Välj Timmar och Total tid under avdelningen Visa.

2. Öppna Tabell – Ämne och ta fram kolumnerna Faktor och *Faktor (ber.).

• Ange ett värde i kolumnen Faktor för de ämnen i tabellen som ska ha en annan faktor än den generella. Notera att värdet i det beräknade fältet *Faktor (ber.) ändras.

3. Öppna Tabell – Grupp och ta fram kolumnen Faktor.

• Det går att ange en faktor även för grupper, t.ex. om en grupp med få elever anses behöva en kortare tid för för- och efterarbete än övriga grupper. Ange i så fall en låg faktor på sådana grupper. Exempel: Den totala tiden är 50 timmar, faktorn för ämnet är 1,8 och för gruppen 0,8. Tjänstgöringen blir då 1,8 x 0,8 x 50 = 72 timmar. (Det går också att ange en faktor för klasser på samma sätt som för grupper).

4. Öppna Tabell – Lärare och ta fram kolumnerna *Tid (tjf), *Tjänstgöring (tjf) och *Tjänstgöring % (tjf). Med inställningarna ovan visar fältet *Tid (tjf) den totala undervisningstiden under läsåret enligt tjänstefördelningen, fältet *Tjänstgöring (tjf) visar undervisningstiden multiplicerad med faktorn för respektive tjänstefördelningspost och fältet *Tjänstgöring % (tjf) visar lärarens tjänstgöring som en andel av en heltidstjänst (1056 timmar, se tipsrutan under punkt 1 ovan).

5. Välj Rapport – Tidsammanställning – Tjänstefördelning eller lektioner. Den inställda metoden är förvald, men kan tillfälligt ändras.

• Välj vilken typ av sammanställning som ska visas, Lärare är förvalt. Välj ID i listan.

• Markera alternativet Lektion om det är den schemalagda lektionstiden du vill se i stället för tiden enligt tjänstefördelningen.

• Bocka för rutan Tjänstgöring.

• Rapporten visar nu även den beräknade tjänstgöringen för varje rad.

Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (minuter per vecka)

Man kan också få tjänstgöringen uttryckt i minuter per vecka i stället för timmar per läsår. Modifiera inställningarna enligt följande:

• Välj Inställningar – Beräkning av tjänst.

• Fältet Heltidstjänst per lärare måste modifieras. Om läsåret är 178 dagar motsvaras 1056 timmar (se föregående exempel, tipsrutan under punkt 1) av ca 1780 min (1056/178 x 5 x 60). Skriv in värdet 1780 och enheten min/vecka.

• Välj under Visa alternativen Minuter och Tid per standardvecka.

• I Tabell – Lärare visas nu följande.

• Tidsammanställningen ser ut så här:

Beräkna tjänstgöring i procent med hjälp av faktorer

Tjänstgöringen kan också beräknas i procent, oavsett om man valt att visa tid i timmar per läsår eller minuter per vecka. I exemplet nedan är alternativet timmar per läsår valt.

• Välj Inställningar – Beräkning av tjänst.

• Se till att faktormodellen och visa tid i timmar (total tid) är valt.

• Välj Beräkna tjänstgöring i procent.

• Ange ett värde för Heltidstjänst för lärare (1056 tim/år i exemplet nedan).

• För inställningar av faktorer, se exemplet Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår).

• Ta fram Tabell – Lärare och ta fram kolumnerna *Tid (tjf) och *Tjänstgöring (tjf). I fältet *Tjänstgöring (tjf) visas nu tjänstgöringen i procent.

• Ta fram Rapport – Tidssammanställning – Tjänstefördelning eller lektioner. Även här visas tjänstgöringen i procent, både för varje post och totalt.

Beräkna tjänstgöring med hjälp av årsram

Detta är det traditionella sättet för beräkning av lärares tjänstgöring (”usk”).

• Ta fram formuläret Inställningar – Beräkning av tjänst.

• Välj Årsram som beräkningsmodell.

• Ange ett standardvärde för Årsram Ämne, t.ex. 576 eller 504.

• Heltidstjänst för lärare kan anges på olika sätt: o 1360 om lärarens hela reglerade arbetstid ska räknas. o Ca 500-600 timmar om bara ren undervisningstid ska anges. o Ca 1000-1100 timmar om vissa uppgifter som ingår i den reglerade arbetstiden inte ska räknas med. Se tipsrutan under punkt 1 i exemplet Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår).
(Observera att om man använder årsramsmodellen ska Heltidstjänst för lärare alltid anges i enheten tim/år)

I exemplet nedan är Heltidstjänst för lärare satt till 1056 timmar. Vidare väljer vi att utgå från Tjänstefördelning – Veckotid. Rutan Ursprunglig markeras, så att programmet inte tar hänsyn till eventuella ersättningsrader. Slutligen väljer vi att visa beräkningarna i Timmar och Total tid.

• Ta fram Tabell – Ämne, klicka på Egenskaper och markera fälten Årsram och *Årsram (ber.). Välj OK.

• Fyll i värden i fältet Årsram för de ämnen i tabellen som ska ha en annan årsram än den generella. Notera att värdet i det beräknade fältet *Årsram (ber.) ändras. Årsramen ska ange hur många undervisningstimmar som skulle utgöra en full tjänst om lärarens tjänst bara innehöll undervisning i detta ämne.

• För gymnasier är det även möjligt att ange årsram för kurser om inte alla kurser i ett ämne har samma årsram.

Genom att mata in olika årsram för olika ämnen (eller kurser) kan man ta hänsyn till att ämnena inte kräver lika mycket förberedelsetid och efterarbete.

Formeln innebär att om Heltidstjänst för lärare och Årsram för ämnet/kursen har samma värde sker ingen omräkning.
I exemplet nedan är heltidstjänst för lärare 1056. Ämnet Sp har årsram 575, medan ämnena Idh och EvIdh har årsram 648.

Beräkna tjänstgöring i procent med hjälp av årsram

För beräkning av tjänstgöring i procent måste två inställningar göras.

• Välj Inställningar – Beräkning av tjänst och markera alternativet Beräkna tjänstgöring i procent. Heltidstjänst för lärare kan inte ställas in. Den är definitionsmässigt 100.

• Ta fram Tabell – Ämne, klicka på Egenskaper och markera fältet Årsram. Välj OK. Fyll i värden på samma sätt som i det föregående exemplet Beräkna tjänstgöring hjälp av årsram.
Tjänstgöringen beräknas enligt formeln ovan, med 100 som värde för Heltidstjänst för lärare.

Fält i lärartabellen

I lärartabellen finns ett antal fält som används vid beräkning av lärarnas tjänstgöring. Klicka på knappen Egenskaper i tabellen så hittar du bland annat nedanstående fält på fliken Tjänst.

Dessa och andra fält som är användbara vid tjänstefördelningen beskrivs på följande sidor.

Tjänstgöringsrelaterade fält i Skola24 Schema

Ämne

Årsram

En metod för beräkning av lärarens tjänstgöring bygger på årsram, se Inställningar – Beräkning av tjänst. Om ett generellt värde angetts där behöver bara avvikelser anges i ämnestabellen. Årsramen ska ange hur många undervisningstimmar som skulle utgöra en full tjänst om läraren undervisade endast i detta ämne. Ett avvikande värde kan matas in för enskilda kurser, tjänstefördelningsposter eller lektioner. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.

*Årsram (ber.)

Detta beräknade fält anger vilken årsram som gäller för ämnet. Finns det ett värde angivet för ämne under Inställningar – Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Årsram för det enskilda ämnet. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.
Faktor

Lärarens tjänstgöring kan också beräknas med hjälp av ett faktorsystem, se Inställningar – Beräkning av tjänst. Om ett generellt värde angetts där behöver bara avvikelser anges i ämnestabellen. Faktorn ska ange det tal som undervisningstiden ska multipliceras med för att ge den arbetstid (t.ex. inklusive för- och efterarbete) som läraren ska få tillgodoräkna sig. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.
Faktor kan också anges för klass eller grupp. Om faktorer anges både för ämne och klass/grupp multipliceras de olika faktorerna för att ge en resulterande faktor.
*Faktor (ber.)

Detta beräknade fält anger vilken faktor som gäller för ämnet. Finns det ett värde angivet för ämne under Inställningar – Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Faktor för det enskilda ämnet. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.
Justera längd för lärare resp. för klass/elev (%)

Dessa fält används om endast en del av tiden för det aktuella ämnet ska räknas med i total tid och lektionstid för lärare eller klasser/elever. Om värdet 0 anges räknas ingen tid med i rapporterna.
Reducera längd (min)

Fältet används om ett visst antal minuter ska räknas bort från lektionslängden vid summering av lektionstid. Inmatningen 10 betyder att 10 minuter räknas bort från lektionens längd. Längden justeras för varje lektion.
Reducera arbetstid

Om detta alternativ markeras kommer utlagd arbetstid att reduceras med lektionens längd. För lunchämnet kan det vara lämpligt att markera detta fält, vilket innebär att olika mycket tid räknas bort från arbetstiden om lunchlängden varierar.

Kurs

Årsram

Om en kurs ska använda en annan årsram än den som gäller för ämnet i övrigt, kan detta anges här. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.
*Årsram (ber.)

Detta beräknade fält anger vilken årsram som gäller för kursen. Finns det ett värde angivet för kurs under Inställningar – Generellt – Standardvärde används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Årsram (manuell) för den enskilda kursen. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.
Faktor

Om en kurs ska använda en annan faktor än den som gäller för ämnet i övrigt, kan detta anges här. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.
*Faktor (ber.)

Detta beräknade fält anger vilken faktor som gäller för kursen. Finns det ett värde angivet för kurs under Inställningar – Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Faktor (manuell) för den enskilda kursen. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.

Lärare

Tjänst %

Här anges omfattningen av lärarens tjänst i procent av en heltidstjänst.
Nedsättning %

Här anges omfattningen i procent av partiell tjänstledighet under läsåret.
*Planerad tjänst

Under Inställningar – Beräkning av tjänst finns ett fält Heltidstjänst för lärare. Fältet *Planerad tjänst beräknas enligt formeln

* Planerad tjänst = Heltidstjänst för lärare x (Tjänst % - Nedsättning %) / 100


Reglerad arbetstid

I lärarens reglerade arbetstid ingår förutom undervisning även tid för konferenser, för- och efterarbete mm. Den reglerade arbetstiden bör anges i timmar per vecka (t ex 35 eller vad som gäller enligt lokala överenskommelser).
Heltidstjänst

Värdet kan anges på olika sätt beroende på hur lärarnas tjänstgöring beräknas, men ska alltid ange hur många timmar som utgör full tjänst för en lärare.
Exempel:
1. Endast tid med elever räknas. Om årsramsmodellen används bör heltidstjänsten för lärare vara samma som den vanligast förekommande årsramen för ämne, t.ex. 575 timmar.

2. Lektionstid plus tid för för- och efterarbete räknas. Heltidstjänsten blir ca 1000 – 1100 timmar.

3. Hela den reglerade arbetstiden räknas. Heltidstjänsten blir 1360 timmar.

4. Tjänsteomfattningen räknas i procent. Ändra under Inställningar – Beräkning av tjänst. Bocka för alternativet Beräkna tjänstgöring i procent. Fältet Heltidstjänst döljs om beräkning enligt årsramsmodellen är vald.


*Heltidstjänst (ber.)

Detta beräknade fält anger vilken omfattning som utgör heltidstjänst för läraren. Finns det ett värde angivet för lärare under Inställningar – Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Heltidstjänst. Fältet är dolt om tjänsteberäkning i procent och årsramsmodellen är vald.
*Tid (tjf), *Tid (lektion)

Dessa beräknade fält visar summan av lärarens tid enligt tjänstefördelnings- resp. lektionstabellen. Under Inställningar – Beräkning av tjänst ställer man in om total tid eller veckotid enligt tjänstefördelningen ska användas vid beräkningen av *Tid (tjf). Om total tid enligt tjänstefördelningen ska användas måste denna finnas inmatad på alla lärarens tjänstefördelningsposter. Någon omräkning från veckotid görs inte.
*Tjänstgöring (tjf), *Tjänstgöring (lektion)

Fälten visar lärarens tjänstgöring omräknat från lärarens tid enligt tjänstefördelnings- resp. lektionstabellen. Omräkningen görs på olika sätt beroende på vilka inställningar som gjorts under Inställningar – Beräkning av tjänst.


Alt 1. Om beräkning av tjänst enligt faktormodellen valts:
Tiden anger summan av lärarens tid omräknat efter den faktor som angivits för ämnen, kurser, grupper eller den enskilda tjänstefördelningsposten/lektionen.


Alt 2. Om beräkning av tjänst enligt årsramsmodellen valts:
Tiden anger summan av lärarens tid omräknat efter heltidstjänst för lärare samt årsram för ämnen och kurser. Omräkningen sker enligt formeln.

*Tjänstgöring = *Tid x (Heltidstjänst för lärare) / (Årsram ämne)

Om ingen årsram är inmatad sker ingen omräkning. Om tjänsteberäkning i procent är vald under Inställningar – Beräkning av tjänst används värdet 100 för Heltidstjänst för lärare.


*Övertid (tjf), *Övertid (lektion)

Programmet redovisar här lärarens över- respektive undertid i förhållande till undervisningstid, nedsättning och tjänstgöring (om sådan finns). Tiden räknas ut från tjänstefördelningen resp. lektionerna enligt formeln:
*Övertid = *Tjänstgöring - *Planerad tjänst


Beskrivning av tjänst

Här kan registreras arbetsuppgifter som inte finns med i tjänstefördelningen och inte ska värderas i tid, t.ex. ansvar för prövningar eller liknande. 

 

Tjänstefördelning 

Ursprunglig

Värdet sätts till 1 för den ursprungliga raden. Vid användning av funktioner som skapar nya rader (t.ex. Skapa gruppering - Med ersättningsrad och Fördela tid - Resurs på halvgrupp) får de nya raderna värdet 0 (noll).
Skapa lektion

Fältet anger om lektion skall skapas från den aktuella raden. Utgångsvärdet är 1 (lektion skall skapas) men kan ändras till 0 (noll). När ersättningsrader skapas får den ursprungliga raden värdet 0 och de nya får värdet 1.
Total tid (tim)

Den totala tiden för eleverna anges i timmar. Veckotiden beräknas från detta fält. Om veckotiden anges direkt behöver total tid inte anges.
Resurs (Total tid)

Fältet används tillsammans med Total tid (tim). Anger hur mycket av den totala tiden som skall ske i halvklass.
Veckotid

Veckotiden för eleverna anges i minuter. Värdet beräknas ur Total tid (tim) eller anges direkt. Det är denna tid som används när lektioner skapas.
Resurs (Veckotid)

Fältet används tillsammans med Veckotid. Anger hur mycket av veckotiden som skall ske i halvklass.
Justera längd för lärare resp. för klass/elev (%)

Fälten används om endast en del av tjänstefördelningstiden skall räknas med i rapporterna. Om värdet 0 anges räknas ingen tid i rapporterna. Om t.ex. två lärare ska dela lika på undervisningstiden kan värdet för lärare sättas till 50.
Lektionsberäkning (%)

Vid beräkning av veckotid från total tid används normalt faktorn 100 vilket betyder att 100 % av den totala tiden ska bli lektionstid. En högre faktor, t.ex. 105, kan användas om det inte är möjligt att i förväg ange vilka dagar och veckor som kommer att avbokas under läsåret. Lektionstiden i schemat kommer då att bli 105 % av den totala tiden när lektioner skapas.
Årsram

Om en rad i tjänstefördelningen ska använda en annan årsram än den som gäller för ämnet eller kursen, kan detta matas in här. Årsram används för beräkning av lärarens tjänstgöring. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.
*Årsram (ber.)

Ett beräknat fält som visar vilken årsram som används för den aktuella raden i tjänstefördelningen. I första hand används eventuell inmatning i tjänstefördelningens årsram. Kursens årsram har högre prioritet än ämnets årsram. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.
Faktor

Om en rad i tjänstefördelningen ska använda en annan faktor än den som gäller för ämnet eller kursen, kan detta matas in här. Faktor används för beräkning av lärarens tjänstgöring. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.
*Faktor (ber.)

Ett beräknat fält som hämtar sitt värde från:

1) Eventuellt manuellt angivet värde i fältet Faktor.
2) Faktor som angivits för klass/grupp eller ämne/kurs. Om en faktor har angivits både för klass/grupp och ämne/kurs multipliceras faktorerna med varandra. Kursens faktor har högre prioritet än ämnets faktor.
3) Generell faktor för ämne eller kurs som angivits under Inställningar – Beräkning av tjänst.
Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.

 

*Tid

Fältet visar tiden enligt tjänstefördelningen presenterad på det sätt som ställts in under Inställningar - Beräkning av tjänst.
*Tjänstgöring

Tiden beräknas utifrån dels det värde som finns i fältet *Årsram resp. *Faktor för tjänstefördelningsposten, dels – om årsramsmodellen används – fältet Heltidstjänst för lärare. Om något värde som behövs för omräkningen saknas, sker ingen omräkning.
*Lektionstid

Den totala lektionstiden i schemat i timmar under läsåret visas.
*Lektionstid (%)

Lektionstiden i schemat anges i förhållande till tiden enligt tjänstefördelningen.

 

Lektion

Justera längd för lärare (min)

Använd detta fält om lektionslängden för läraren i verkligheten är en annan än den som finns i schemat. Den angivna tiden används i beräkningar oberoende av lektionens faktiska längd i schemat.
Justera längd för lärare resp för klass/elev (%)

Dessa fält används om endast en del av lektionstiden ska räknas med i lektionstiden för läraren eller gruppen. Om värdet 0 anges räknas ingen tid med i rapporterna.
Reducera längd (min)

Fältet används om ett visst antal minuter ska räknas bort från lektionslängden vid summering av lektionstid. Inmatningen 10 betyder att 10 minuter räknas bort från lektionens längd.
Årsram

Om en lektion ska använda en annan årsram än den som gäller för ämnet, kursen eller tjänstefördelningsposten, kan detta matas in här. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.

*Årsram (ber.)

Ett beräknat fält som hämtar sitt värde från:

 

1) Eventuellt angivet värde i fältet Årsram.

2) Årsram som angivits för tjänstefördelningsposten som lektionen är skapad ur.

3) Årsram som angivits för ämne eller kurs. Kursens årsram har högre prioritet än ämnets årsram.

4) Generell årsram för ämne eller kurs som angivits under Inställningar - Beräkning av tjänst. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används.


Faktor

Om en lektion ska använda en annan faktor än den som gäller för ämnet, kursen eller tjänstefördelningsposten, kan detta matas in här. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.
*Faktor (ber.)

Ett beräknat fält som hämtar sitt värde från:

1) Eventuellt angivet värde i fältet Faktor.

2) Faktor som angivits för tjänstefördelningsposten som lektionen är skapad ur.

3) Faktor som angivits för klass/grupp eller ämne/kurs. Om en faktor har angivits både för klass/grupp och för ämne/kurs multipliceras faktorerna med varandra. Kursens faktor har högre prioritet än ämnets faktor.

4) Generell faktor för ämne eller kurs som angivits under Inställningar - Beräkning av tjänst. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används.


Reducera arbetstid

Om detta alternativ markeras kommer utlagd arbetstid att reduceras med lektionens längd. Motsvarande fält finns även för ämnen.
Uppdatera ej från tjänstefördelning Om detta alternativ är markerat kommer förändringar i tjänstefördelningen inte att påverka lektionen.
*Finns i tjänstefördelning Om det finns en rad i tjänstefördelningen med samma innehåll (lärare, klass, ämne/kurs), visas detta med en etta (1) i fältet. I annat fall visas värdet noll (0).

 

 

Uppdaterad 2 mars 2022

Skriv ut