Versionshistorik Novaschem

Skriv ut

Här finns versionshistoriken för Novaschem 2013.

För utförligare information hänvisas till programmets manual.

fill-color Created with Sketch.

Nyheter i version 2013
Revidering av programmets salshantering
Revidering av programmets undantagshantering
Stöd för hantering av lärarbehörighet uppdelat på årskurs och
skolform
Avbokning kan göras för del av lektion och del av grupp
Nya tabeller för Årskurs och Skolform
Avbokning är flyttat till Tabell – Avbokning
Nytt för lärare: Maximal tid per dag och Maximalt omfång per vecka
Spärrad tid kan anges för vissa perioder eller veckor
Tid kan anges som timmar och minuter i stället för decimalform
Filter i tabeller visas i anslutning till aktuell kolumnrubrik
Vid flyttning av lektion kan man välja att behålla befintlig sal
Symbolerna för låst sal och låst position har gjorts tydligare
Differensvisning följer inställningar för beräkning av tjänst
Nya alternativ för Visa schema: ”Elever” samt ”Lärare och elever”
Elevsignatur kan användas i samlingsscheman vid schemavisning


2013-05-31, HF1
Rättning: Ett fel i personnummerhanteringen rättades.
Rättning: En rättning gjordes avseende inställningen för om
kommentarfältet ska visas i WebViewer.


2013-06-27, HF2
Rättning: Licensiering krävdes felaktigt för att få åtkomst till funktioner
för lärarbehörighet. Detta krav togs bort.


2013-08-07, HF3
Rättning: En förskjutning av dagar i kalendern kunde i vissa fall felaktigt
uppstå när schemafilen sparades som access och sedan lästes in igen.


2013-08-14, HF4
Rättning: Lektionslängd lagrades felaktigt som sträng när schemat sparades i accessformat. Detta ändrades till heltal.


2013-11-12, SP1

Nyhet: Ett nytt avsnitt i statusrapporten visar ID:n som innehåller
felaktiga (osynliga) tecken vilka kan störa exporter till Skola24 och andra
system.
Rättning Rapport – Status: Sektionen ”Ej uppfyllda önskemål - Lärare”
visade ej rekommenderad tid på ett felaktigt sätt.
Rättning Rapport – Lunchschema: Felmeddelandet ”Antal elever saknas
på…” visade felaktigt grupper istället för klasser.
Rättning Rapport – Schema: Lektioner som inte skall visas på schema
för läsår eller period/vecka har ändå visats när man valt flera perioder
på ett samlingsschema.
Rättning Rapport – Schema: Vid visning av tillfälliga samlingsscheman,
dvs. när man själv skriver in ID, har inte alla ID visats i namnlisten.
Rättning Rapport – Tidsammanställning: Fältet *Tid (lektion) för lärare
och Rapport – Tidssammanställning visade inte samma värde om man
tittade på en enskild vecka där alla dagar inte ingick.
Rättning Automatplacering: Fältet ”Välj ingen sal” för ämne hade ingen
effekt. Detta kunde i vissa fall leda till dubbelbokning av salar.
Rättning Automatplacering: Om rekommenderad sal saknades, kunde
den befintliga salen få högre prioritet än reservsalar.
Rättning Import – Procapita: Vid import från Procapita kunde
nyregistrerade ämnen få fel startvärde på vissa fält (t.ex. ”Tillåt
upprepat ämne”).
Rättning Starttidsmall: I vissa lägen fungerade det inte att ändra i
differensfältet på lektion när man använde sig av starttidsmall.
Rättning Starttidsmall: Avbokning för en del av dag fungerade
bristfälligt om man använder sig av en starttidsmall.
Rättning Arkiv - Optimera fil: Längder under 25 min i
tjänstefördelningen kunde försvinna vid optimering av fil.
Rättning Arkiv - Optimera fil: Schemafilen kunde skadas om ”$”-tecken
användes i sökvägar för importer.
Rättning Arkiv – Spara scheman på fil: Datum har inte visats på
datumuppdelade scheman. Denna rättning påverkar även WebViewer.
Rättning Årskurs: Årskurs uppdaterades inte korrekt vid inläsning av
schemafil från gammal version.
Rättning Felmeddelande: Felmeddelandet ”Ej tillåten tid” för elev
visades inte korrekt vid t.ex. flyttning av lektion.

2013-11-25, SP1 HF2

Rättning Export – Extens: Vid export till Extens förvanskades skol-ID,
vilket ledde till att det inte gick att importera från mellandatabasen till
Extens.

 

Uppdaterad 20 mars 2020

Skriv ut