Minska trängsel i skolan

Skriv ut

För att minimera smittspridning rekommenderas åtgärder som bidrar till att minska trängseln i skolan. Schemaprogrammet innehåller flera funktioner som är användbara, både medan schemat läggs och för att göra en kontroll i efterhand.

Texten nedan innehåller korta instruktioner för de funktioner som kan användas. Utförligare beskrivning kan hittas via schemaprogrammets inbyggda hjälpfunktion.

fill-color Created with Sketch.

1. Se till att elever börjar och slutar vid olika tider. Ett sätt är att mata in olika schemaram för olika klasser. I klasstabellen finns en kolumn för inmatning av varierande schemaram.

  • Öppna Tabell - Klass och klicka på Egenskaper. Markera alternativet "Schemaram (starttid-sluttid)" och välj OK.
  • Schemaramen matas in enligt mönstret 8:00 - 15:30.
  • Ange schemaram som varierar med exempelvis 5 min förskjutning för olika klasser. Ett råd är att låta klasser i samma årskurs ha samma schemaram för att underlätta schemaläggning av språkval och andra block.

2. I det färdiga schemat kan starttider och sluttider kontrolleras för både klasser och enskilda elever. Om elever saknas för vissa klasser kan det förväntade antalet anges i kolumnen Planerat antal elever i klasstabellen.

  • Välj Rapport - Schema för start- och sluttid. Välj alternativ för visningen och kontrollera hur många elever som börjar respektive slutar vid olika tider. Justera vid behov de lektioner som ligger först och sist på dagen.

3. Kontrollera i det färdiga schemat hur många elever som har rast samtidigt. Om det finns tider då antalet är olämpligt stort behöver lektionslängder och tider justeras.

  • Välj Rapport - Rastschema. Välj alternativ för visningen och kontrollera hur många elever som har rast inom valda tidsintervall.

4. Kontrollera hur många elever som har lunch samtidigt. Ett sätt är att skapa lunchlektioner för varje klass och placera på tider som minimerar antalet samtidiga elever. Om inte lunchlektioner styr lunchen kan en rapport vara till hjälp.

  • Välj Rapport - Lunchschema. Välj alternativ för visningen och klicka på OK.
  • Det första värdet vid varje tidpunkt anger hur många elever som kan tänkas anlända till matsalen. Det andra värdet visar hur många elever som totalt beräknas befinna sig i matsalen.

 

 

 

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut