Personalutbildning

Skriv ut

Personalutbildning i Skola24 Frånvaro. 

fill-color Created with Sketch.

Beräknad tidsåtgång: 1 – 2 tim. genomgång + eventuellt tid för att öva på vissa moment.
Handledningen är tänkt som ett hjälpmedel för den som genomför utbildning av skolans personal. Denna person förutsätts ha gått Skola24s utbildning för skoladministratörer eller ha skaffat sig motsvarande kunskaper på egen hand.
Innan utbildningen sker är det mycket viktigt att skolledning, schemaläggare och Skola24administratörer är överens om vilka rutiner som ska användas. Tänk noga igenom hur överföring av elever mellan elevregister och Skola24 ska ske och vem som ansvarar för detta. Alla inställningar i Skola24 ska i förväg vara anpassade för skolan. Frånvaroanledningar ska vara registrerade och inställda på rätt sätt. Gå noga igenom den checklista för skoladministratörer som ni har fått från leverantören. Den finns även i Skola24 under Hjälp & dokumentation: Snabbmanualer – Välkommen som administratör.
Ett tips för fortsatt kompetensutveckling av personalen är att använda artikelfunktionen på startsidan för att till exempel, besvara vanliga frågor eller upplysa om användbara funktioner.

Aktivering av konton och inlogg


Rekommenderade hjälpdokument

Snabbmanualer – Aktivering av konto

• Visa ett automatgenererat mejl. Klicka på länken för aktivering. Om man inte vill använda ett autentiskt användarkonto/personnummer för demon kan administratören förbereda det genom att registrera t.ex. en ny kanslist med påhittade personnummer och administratörens e-postadress. Tänk på att notera vilket personnummer som har använts, eftersom det ska anges vid aktiveringen.

• Gå igenom rutiner för lämpliga användarnamn och lösenord.

• Tala om hur användaren hittar till Skola24 via en länk på till exempel skolans hemsida eller genom att skriva [domännamn].skola24.se i den vanliga webbläsaren. Alternativt kan du skriva www.skola24.se och välja kommunens eller friskolans namn i listan med domäner.

• Logga in genom att skriva användarnamn och lösenord.


Allmän information


Rekommenderade hjälpdokument

Manualer – Användarroller

• Visa hur man navigerar i programmet med hjälp av menyerna och den blå navigeringslisten. Varna för användning av ”Bakåt-knappen”. Denna fungerar sällan eftersom sidorna i Skola24 inte är statiska.

• Om det finns användare med mer än en roll kan de byta aktiv roll via flervalslistan under menyalternativen.

• Förklara kortfattat skillnaden mellan olika roller. Som lärare kommer man åt information för elever man undervisar eller är ansvarig lärare för. Kanslister och administratörer ser alla elever.

• Vid behov av support ska skolpersonalen vända sig till skoladministratören.


Frånvarorapportering


Rekommenderade hjälpdokument

Snabbmanualer – Introduktion till frånvaro
Snabbmanualer – Frånvaroanmälan
Snabbmanualer – Introduktion till grupphantering
Manualer – Frånvarorapportering

• Lektioner.

• Vikariehantering.

• Frånvaroanmälan och annan planerad frånvaro.

• Frånvaro för en hel grupp.

• Ändring av redan rapporterad frånvaro.

Gå igenom följande

• Vilka frånvaroanledningar kan väljas, förklara skillnad mellan anmäld och ej anmäld frånvaro. Finns det någon anledning som inte räknas som frånvaro, till exempel ”skolaktivitet”, ska även detta förklaras.

• Ska kommentarfältet användas? Diskutera i så fall vad som är lämpliga och olämpliga kommentarer med hänsyn till PuL. Datainspektionen rekommenderar att skolan har skriftliga instruktioner om vad som får skrivas i fritextfält.

• Ska lärarna kunna ändra, ta bort eller skapa nya lektionstillfällen? Visa i så fall hur detta går till.

• Vilka rutiner tillämpas för klassbyten och gruppbyten? Sker ändringar i elevregistret, schemat eller i Skola24? Ska lärarna själva få ändra gruppinnehåll för alla eller vissa grupper? Visa hur gruppändringar går till om detta är tillåtet.

• Hur registreras vikarier? Visa hur läraren kan registrera sina egna vikarier via Administration – Vikariehantering och hur vikarien sedan kan växla till den andre lärarens lektioner i sin vanliga lektionsvy. Vikarien kan inte skapa nya lektioner och inte heller ändra lektioner eller elevinnehåll i grupper för den ordinarie läraren. Vikarien visas som rapportör för de lektioner som han/hon har rapporterat åt den ordinarie läraren.

• Rutiner kring frånvaroanmälan och ledighet: Vem ska bokföra detta i Skola24? Används telefontjänsten Telefon24? Ska föräldrarna och/eller eleverna ha konton i Skola24 där de kan anmäla frånvaro? Ska ny frånvaroanmälan göras varje dag? Anmälan kan göras för en vecka och sedan kan lärarna ta bort frånvaromarkeringen på de lektioner där eleven är närvarande. Programmet kan föreslå en anledning av typen Anmäld frånvaro om det var denna som gällde närmast föregående lektion.

• Visa de två metoderna för att bokföra frånvaro för en elev. Frånvaroanmälan för elev ska användas för att registrera frånvaroanmälningar samt planerade ledigheter från och med i dag och framåt i tiden. Använd Ändra frånvaro för enskild elev för att bokföra frånvaroanmälningar med mera i efterhand och för att ändra redan inmatad frånvaro.

• Skoladministratörer och kanslister har möjlighet att bokföra frånvaroanmälan för en hel grupp, till exempel ett studiebesök.


Rapporter


Rekommenderade hjälpdokument

Snabbmanualer – Introduktion till rapporter
Manualer – Rapporter
Visa principen för hur man tar fram en rapport.

• Välj en av frånvarorapporterna på rapportmenyn.
• Välj klass, grupp eller enskilda elever. Visa hur man väljer flera/alla poster i listan.
• Välj ett frånvarointervall.
• Klicka på Visa.

• Visa hur man gör för att skriva ut och för att spara en kopia av rapporten.

Visa hur man kan skapa en egen personlig rapportvariant.

• Välj en av standardrapporterna.

• Klicka på länken Växla till avancerat läge.
• Visa hur man kan välja till exempel en klass och en tidsperiod.
• Växla till fliken Ny rapport och välj ett namn för rapporten.
• Markera alternativet Skapa automatiskt.
• Klicka på Spara.

Visa eventuellt även hur man kan lägga till och ta bort fält, mata in filter, sortering mm. Detta bör endast rekommenderas för de något mer datorvana användarna.

Uppdaterad 12 september 2019

Skriv ut