Frånvaro för tidigare läsår

Skriv ut

Här visas två exempel på hur man går tillväga när man vill ta fram en sammanställning av frånvaro för tidigare läsår. Det ena fallet gäller en enskild elev som slutat på skolan och det andra gäller sammanställd statistik för hela klasser.

squiqqly Created with Sketch.

Frånvaro eller omdöme för en elev som slutat

När en elev tas bort ur schemat kommer den att arkiveras i Skola24 antingen i samband med nästa publicering om arkiveringsfunktionen är aktiv eller vid nästa läsårsbyte. En användare med rollen Skoladministratör eller Kommunadministratör kan få fram frånvaro och omdömen för elever som slutat på skolan. Både frånvaro och omdömen går att få fram även för elever som har bytt skola till en annan inom samma databas.

1. Välj Sammanställning, t.ex. Grundrapport Frånvarotillfällen.

2. Börja med att välja grupputseende för ett datum då eleven fanns klassplacerad på skolan.

3. Markera rutan ”Visa arkiverade grupper/elever”.

4. Välj alternativet ”Välj elever ur klasser” och leta fram eleven i den klass han eller hon tidigare gick i. Observera att klassbeteckningar som inte längre används finns i listan med grupper då de inte längre räknas som klasser. Om man inte vet vilken klass eleven gick i går det också att skriva in elevens personnummer direkt i fältet.

5. Välj vilken tidsperiod/undersökning som ska visas och klicka på Visa för att ta fram rapporten.


Sammanställning av frånvaro för klasser

Om man vill ha en samlad statistik över skolans frånvaro kan man välja en sammanställning som visar genomsnittlig frånvaro per klass. Rapporten kan även beräkna genomsnittlig frånvaro för grupper av typen ”alla elever i år 8”. Dessa grupper måste då ha funnits med i Skola24 vid det aktuella datumet.

1. Välj Sammanställningar – Verksamhet - Frånvaro totalt för grupp/klass (Grundrapport Frånvaro totalt för ingående elever i grupp/klass).
image56uzw.png

2. Välj datum för grupputseende.

3. Markera rutan ”Visa arkiverade grupper/elever”.

4. Markera de klasser och grupper som rapporten ska beräkna frånvaron för. Observera att klassbeteckningar som inte längre används finns i listan med grupper då de inte längre räknas som klasser.

5. Välj tidsperiod och klicka på Visa för att ta fram rapporten.

Uppdaterad 11 mars 2021

Skriv ut