Referensdel

Skriv ut

.

fill-color Created with Sketch.

Allmänt

Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Hjälp
Symbolen  länkar till mer utförlig hjälptext.

Administration

Administrera barn (roll skoladministratör)
Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Filterfunktion
Skriv valfri text för att filtrera fram ett barn.
Registrera maxtid för deltidsbarn
Ange eventuell maxtid i timmar efter barnets namn.
Ramtid (roll skoladministratör)
Från
Ange den tid förskolan öppnar.
Tid 1
Anges om förskolan har en period/dag med öppettider. 
Tid 1 och 2
Anges om förskolan har två perioder/dag med öppettider.
Till
Ange den tid förskolan stänger.
Stängt
Markeras för de dagar förskolan har stängt.
Inställningar (roll skoladministratör)
Förskola / Fritidshem
Informationstext
Ange text som ska visas på sidan där barnets schema registreras.
Schemaändringar antal dagar
Definiera hur många dagar minst i förväg en permanent och tillfällig ändring av barnets schema måste göras.
Skicka alltid meddelande till skoladministratör  vid ändring av schema
Markeras om meddelande vid ändring av registrerat schema ska skickas till skoladministratör.
Skicka till följande e-postadresser
Ange vilken/vilka epostadresser som ska meddelas vid en ändring av registrerat schema.
Sammanställningar
Tidsenhet i sammanställningar
Ange vilken tidsenhet som ska användas i sammanställningen Närvaro för barn.
Meddelande
Frånvaroanmälan - Bekräftelse av frånvaroanmälan till vårdnadshavare
Ange om vårdnadshavare vid meddelande ska avviseras via; Inget, E-post.
Förskola / Fritidshem - Lovschema - meddelande till vårdnadshavare
Ange om vuxenkontakt vid meddelande ska avviseras via; Inget, E-post.
Förskola / Fritidshem - Lovschema - meddelande till vårdnadshavare att frånvaroanmälan kvitterats
Ange om vuxenkontakt vid meddelande ska avviseras via; Inget, E-post.

Vistelsetid

Lovschema – Skapa lovschema (roll skoladministratör)
Från
Befintliga lovförfrågningar fr.o.m. angivet datum visas i listan.
Föregående vecka
Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man backa till föregående vecka för lovschemat.
Informationstext till vårdnadshavare 
Här kan en informationstext till vårdnadshavarna anges för den aktuella lovförfrågan.
Lovschema - Från
Startdatum för förskolans/fritidshemmets avvikande schema. 
Lovschema - Till
Slutdatum för förskolans/fritidshemmets avvikande schema.
Nästa vecka
Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man gå till nästa vecka för att ange gällande öppettider för lovschemat.
Till
Befintliga lovförfrågningar till och med angivet datum visas i listan.
Skapa förfrågan
Tryck på knappen för att skapa en ny förfrågan om lovschema.
Skola
Om användaren har tillgång till flera skolor väljs skola här.
Svarsperiod från 
Datumet anger vårdnadshavares första möjliga dag att se och besvara lovförfrågan.
Svarsperiod till 
Datumet anger vårdnadshavares sista möjliga dag att se och besvara lovförfrågan.
Visar lovscheman för period
Aktuella förfrågningar inom angivna från- och tilldatum visas för användaren.
Lovschema – Besvara lovförfrågan (roll vårdnadshavare, personal)
Använd samma tider för alla veckor
Markera rutan om lovschemat innefattar flera veckor och barnen ska ha samma vistelsetider alla veckor.
Föregående vecka
Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man backa till föregående vecka för lovschemat för att ange barnets omsorgstider.
Ledig
Markera rutan om barnet ska vara ledigt hela dagen.
Ledig hela veckan
Markera rutan om barnet ska vara ledigt hela veckan.
Maxtid per vecka
För deltidsbarn kan förskolan ha registrerat en maxtid i timmar. Om inmatade tider för barnet överskrider angiven maxtid visas en varningstext vid Spara.
Nästa vecka
Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man gå till nästa vecka för lovschemat för att ange barnets omsorgstider.
Omsorgstid
Barnets totala inmatade vistelsetid för vald vecka visas i timmar.
Spara
Inmatade tider för lovschemat sparas som barnets förväntade tider för ankomst och hämtning för aktuell period.
Status
Status för lovförfrågan för valt barn visas; Förfrågan skapad, Förfrågan skickad, Ingen förfrågan skickad, Förfrågan besvarad
Stängt
Om texten Stängt visas för en veckodag är förskolan/fritidshemmet stängd den dagen.
Tillbaka
Formuläret stängs utan att spara inmatade uppgifter.
Utskrift tomt schema
En blankett kan skrivas ut för aktuell lovförfrågan för manuell inmatning av vistelsetider.
Hämtare (roll vårdnadshavare, personal)
Mobilnummer
Textfält för hämtares mobilnummer eller annan valfri information.
Namn
Ange för- och efternamn på personen.
Relation
Ange personens relation till barnet.
Tillfällig ändring (roll vårdnadshavare, personal)
Datum
Välj via kalenderikonen datum för den tillfälliga ändringen.
Ledig
Markeras om barnet inte ska komma till förskolan/fritidshemmet aktuell dag.
Meddelande
Textfält för valfri information till personal på förskolan.
Tillfällig ändring - Från
Ange tiden barnet förväntas checka in på förskolan.
Tillfällig ändring – Till
Ange tiden barnets förväntas checkas ut från förskolan.
Visa schema (roll vårdnadshavare, personal)
Föregående vecka
Visar schemat för föregående vecka. 
Ledig
Visar att barnet inte har någon registrerad tid för den dagen.
Ledig hela veckan
Är markerat när barnet är ledigt hela veckan.
Nästa vecka
Visat schemat för nästa vecka. 
Omsorgstid
Visar barnets genomsnittliga omsorgstid/vecka.
Schema
Visar befintliga scheman för barnet.
Skriv ut
För utskrift av valt schema
Tid 1
Visar barnets omsorgstid för den specifika dagen. 
Tid 2
Visar barnets omsorgstid för den specifika dagen. Endast för barn som har två omsorgsperioder samma dag.
Registrera schema (roll vårdnadshavare, personal)
Från
Ange den tid barnet kommer till förskolan.
Från och med
Ange startdatum för det nya schemat genom att välja dag i kalenderikonen.
Kopiera ett schema
Kopiera tider från ett befintligt schema, barnets egna eller ett syskons(/annat barn - endast personal).
Ledig
Visar att barnet inte har någon registrerad tid för den dagen.
Ledig hela veckan
Är markerat när barnet är ledigt hela veckan.
Lägg till vecka
Markeras om ytterligare en vecka ska läggas till vid registrering av nytt schema.
Omsorgstid
Visar barnets genomsnittliga omsorgstid/vecka.
Schema sparat
Dialogrutan visar att schemat är registrerat.
Schematyp
Välj mellan schematyp 1 vecka eller schematyp 2-8 veckor.
Skriv över schema
När det redan finns ett schema anges om det nya schemat ska skrivas över, tidsbegränsas eller om registreringen ska avbrytas.
Ta bort vecka
Markeras om en vecka ska tas bort från registreringen av nytt schema.
Till
Ange den tid barnet hämtas på förskolan.
Tid 1, Tid 2, Tid 3
Vid behov av flera omsorgsperioder inom samma dygn anges flera tider.
Lägg till ny vecka
Välj ett av följande alternativ; Ny blank vecka, Kopiera vecka 1 eller Kopiera vecka 2.

Frånvaro

Frånvaroanmälan (roll vårdnadshavare, personal)
Anmäl frånvaro
Sparar inmatad frånvaro.
Avbryt
Formuläret stängs utan att spara inmatade uppgifter.
Del av dag
Markering i Del av dag möjliggör inmatning av start- och sluttid för en planerad frånvaro.
Från
Starttiden för den planerade frånvaron.
Ny frånvaroanmälan
Här registreras en ny frånvaroanmälan för innevarande dag eller kommande dagar.
Till
Sluttiden för den planerade frånvaron.
Tillsvidare
Om förskolan har aktiverat funktionen kan en frånvaroanmälan markeras som gällande tillsvidare. Barnet räknas som frånvaroanmält till dess den aktuella frånvaroanmälan avslutas.
Avsluta frånvaroanmälan (roll vårdnadshavare, personal)
Avsluta pågående frånvaro 
När ett barn har anmälts som frånvaroanmält tillsvidare eller flera dagar väljs Avsluta pågående frånvaro för att markera att barnet inte längre ska vara frånvarande.

Översikt

Närvarolista (roll personal)
>
Symbolen visar att det finns mer information om barnet.
Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Anmälan att kvittera
Det finns en frånvaroanmälan/anmälan om avslutad frånvaro för personalen att kvittera. 
Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Datum
Välj rätt datum i kalenderikonen.
Deltidsbarn
Anger genom Ja eller Nej om barnet är deltidsbarn.
Från
Ange den tid barnet kommer till förskolan.
Frånvarande
Barn som står under frånvarande kan vara frånvaroanmälda, utcheckade eller inte ha några registrerade tider för aktuell dag.
Födelsedatum
Anger barnets födelsedatum.
Hämtare
Lista över personer som registrerats som hämtare av barnet.
Händelser
Flik för händelser kopplade till dag och tid.
In 
Barnet står under Inväntas eller Frånvarande och kan checkas in av personal.
Intern notering
Fritextfält för intern kommunikation mellan personalen på förskolan.
Inväntas
Som inväntas står barn som har ett registrerat schema för dagen, men som inte dykt upp än.
Kontakter
Flik för kontaktuppgifter till barnets vårdnadshavare och eventuella andra hämtare.
Kvittera
Bekräfta att frånvaroanmälan/anmälan om avslutad frånvaro är mottagen genom att kvittera.
Meddelande från vuxenkontakt
Fritextfält där vårdnadshavare (eller annan vuxenkontakt) kan lämna information till personalen.
Ny rad
Välj Ny rad för att lägga till en ny tid för incheckning/utcheckning.
Närvarande
Som närvarande står barn som checkats in av personal.
Planerade tider
Barnets planerade tid innevarande dag.
Registrera händelse
Visar när och av vem barnet checkats in respektive ut.
Stäng
Stäng formuläret med kvitteringen av barnets frånvaroanmälan/anmälan om avslutad frånvaro.
Tid 1
När barnet checkats in respektive ut.
Till
Ange den tid barnet hämtas på förskolan.
Tillfällig ändring
Länk till en tillfällig ändring av barnets registrerade schema.
Tillfällig ändring
Det finns en ändrad tid för barnet innevarande dag.
Ut 
Barnet finns på förskolan och kan checkas ut av personal.
Vuxenkontakter
Barnets vårdnadshavare eller annan vuxenkontakt och dess kontaktuppgifter.
Information om barn (roll personal)
Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Avdelning
Anger vilken avdelning barnet tillhör.
Födelsedatum
Anger barnets födelsedatum.
Genomsnittlig schematid per vecka
Anger barnets registrerade schematid per vecka (genomsnitt på fyra veckor).
Maxtid per vecka
Anger barnets eventuella maxtid per vecka.
Närvaro, 4 senaste veckorna
Visad närvaro anger barnets närvaro de senaste fyra veckorna.
Vuxenkontakter
Barnets vårdnadshavare eller annan vuxenkontakt och dess kontaktuppgifter.
Hämtare
Lista över personer som registrerats som hämtare av barnet.
Veckoöversikt (roll personal)
>
Nästa vecka
<
Föregående vecka
Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Filtrera på tid eller frånvaroanledning
Används för att filtrera fram antalet incheckade barn vid ett visst klockslag, eller för att filtrera fram antal barn med en viss frånvaroanledning.
Namn/avd
Vertikal lista med barnens namn/vilken avdelning de tillhör.
Veckodag (XY)
Horisontell listan med veckans dagar. Siffran inom parentes anger hur många barn som har ett registrerat schema för aktuell dag. Vid filtering även för aktuell tid.

Sammanställningar

Närvaro för barn (roll personal)
Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Differens
Kolumnen visar antalet resterande timmar barnet har kvar att nyttja inom vald period. Differensen kan vara negativ.
Från datum
Här anges det datum som närvarotiden ska räknas från.
Frånvarotid
Värdet anger summan av frånvaroanmäld tid jämfört med barnets registrerade vistelsetid.
Maxtid per vecka
Kolumnen visar om det finns barn med registrerad maxtid.
Namn (avd)
Barnens namn listas vertikalt med barnets avdelningstillhörighet inom parentes.
Närvarotid
Kolumnen visar barnets närvarotid hittills under vald period.
Reg. Schematid
Kolumnen visar den totala vistelsetiden för barnet inom valt intervall. Vistelsetiden har registrerats av vårdnadshavare eller personal.
Skola
Anger vilken skola som visas i vyn.
Summerad tid
Summan av varje kolumn för hela avdelningen/förskolan.
Till datum
Här anges det datum som närvarotiden ska räknas till.

Uppdaterad 30 januari 2020

Skriv ut