Referensdel

Skriv ut

.

fill-color Created with Sketch.

Allmänt

Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Hjälp
Symbolen[BILD] länkar till mer utförlig hjälptext.

Administration

Administrera barn (roll skoladministratör)

Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Filterfunktion
Skriv valfri text för att filtrera fram ett eller flera barn.
Registrera maxtid för deltidsbarn
Ange ev. maxtid i timmar efter barnets namn.

Ramtid (roll skoladministratör)

Från
Ange den tid förskolan öppnar.
Tid 1

Anges om förskolan har en period/dag med öppettider. 
Tid 1 och 2
Anges om förskolan har två perioder/dag med öppettider.
Till
Ange den tid förskolan stänger.
Stängt
Markeras för de dagar förskolan har stängt.

Inställningar (roll skoladministratör)

Aviseringssätt till vuxenkontakt
Ange om vuxenkontakt vid meddelande ska avviseras via; Inget, E-post, SMS, I första hand E-post annars SMS, I första hand SMS annars E-post.
Informationstext
Ange text som ska visas på sidan där barnets schema registreras.
Schemaändringar antal dagar
Definiera hur många dagar minst i förväg en ändring av barnets schema måste göras.
Skicka alltid till skoladministratör
Markeras om meddelande vid ändring av registrerat schema ska skickas till skoladministratör.
Skicka till följande e-postadresser
Ange vilken/vilka epostadresser som ska meddelas vid en ändring av registrerat schema.

Vistelsetid

Lovschema – Skapa lovschema (roll skoladministratör)

Avvikelse slut
Slutdatum för förskolans avvikande schema.
Avvikelse start
Startdatum för förskolans avvikande schema. 
Från
Befintliga lovförfrågningar fr.o.m. angivet datum visas i listan.
Föregående vecka
Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man backa till föregående vecka för lovschemat.
Förfrågningar
Aktuella förfrågningar inom angivna från- och tilldatum visas för användaren.
Informationstext till VK
Här kan en informationstext till vårdnadshavarna anges för den aktuella lovförfrågan.
Nästa vecka
Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man gå till nästa vecka för att ange gällande öppettider för lovschemat.
Till
Befintliga lovförfrågningar till och med angivet datum visas i listan.
Skapa ny förfrågan Tryck på knappen för att skapa en ny förfrågan om lovschema.
Skola
Om användaren har tillgång till flera skolor väljs skola här.
Svarsperiod slut
Datumet anger vårdnadshavares sista möjliga dag att se och besvara lovförfrågan.
Svarsperiod start
Datumet anger vårdnadshavares första möjliga dag att se och besvara lovförfrågan.

Lovschema – Besvara lovförfrågan (roll vårdnadshavare, personal)

Avbryt
Formuläret stängs utan att spara inmatade uppgifter.
Från

Det angivna datumet är lovschemats startdatum.
Föregående vecka

Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man backa till föregående vecka för lovschemat för att ange barnets omsorgstider.
Inga ramtider

Om texten Inga ramtider visas för en veckodag är förskolan stängd den dagen.

Ledig

Markera rutan om barnet ska vara ledigt hela dagen.
Ledig hela veckan

Markera rutan om barnet ska vara ledigt hela veckan.
Maxtid per vecka

För deltidsbarn kan förskolan ha registrerat en maxtid i timmar. Om inmatade tider för barnet överskrider angiven maxtid visas en varningstext vid Spara.
Nästa vecka

Om lovförfrågan omfattar mer än en vecka kan man gå till nästa vecka för lovschemat för att ange barnets omsorgstider.
Omsorgstid för vecka

Barnets totala inmatade vistelsetid för vald vecka visas i timmar.
Spara

Inmatade tider för lovschemat sparas som barnets förväntade tider för ankomst och hämtning för aktuell period.
Till

Det angivna datumet är lovschemats slutdatum.
Veckonummer

Lovperiodens första vecka visas som veckonummer.

Hämtare (roll vårdnadshavare, personal)

Fritext

Textfält för valfri information.
Namn

Ange för- och efternamn på personen.
Relation

Ange personens relation till barnet.

Tillfällig ändring (roll vårdnadshavare, personal)

Datum
Välj via kalenderikonen datum för den tillfälliga ändringen.
Meddelande
Textfält för valfri information till personal på förskolan.
Tillfällig ändring - Från
Ange tiden barnet förväntas checka in på förskolan.
Tillfällig ändring – Till
Ange tiden barnets förväntas checkas ut från förskolan.

Visa schema (roll vårdnadshavare, personal)

Föregående vecka
Visar schemat för föregående vecka. 
Ledig
Visar att barnet inte har någon registrerad tid för den dagen.
Ledig hela veckan
Är markerat när barnet är ledigt hela veckan.
Nästa vecka
Visat schemat för nästa vecka. 
Omsorgstid
Visar barnets genomsnittliga omsorgstid/vecka.
Tid 1
Visar barnets omsorgstid för den specifika dagen. 
Tid 2
Visar barnets omsorgstid för den specifika dagen. Endast för barn som har två omsorgsperioder samma dag.
Välj schema
Visar befintliga scheman för barnet.

Registrera schema (roll vårdnadshavare, personal)

Från
Ange den tid barnet kommer till förskolan.

Från och med
Ange startdatum för det nya schemat genom att välja dag i kalenderikonen.
Kopiera schema
Kopiera tider från ett befintligt schema, barnets egna eller ett syskons.
Ledig
Visar att barnet inte har någon registrerad tid för den dagen.
Ledig hela veckan
Är markerat när barnet är ledigt hela veckan.
Lägg till vecka
Markeras om ytterligare en vecka ska läggas till vid registrering av nytt schema.
Omsorgstid
Visar barnets genomsnittliga omsorgstid/vecka.
Schemat är sparat
Dialogrutan visar att schemat är registrerat.
Schematyp
Välj mellan schematyp 1 vecka eller schematyp 2-8 veckor.

Skriv över schema
När det redan finns ett schema anges om det nya schemat ska skrivas över, tidsbegränsas eller om registreringen ska avbrytas.
Ta bort vecka
Markeras om en vecka ska tas bort från registreringen av nytt schema.
Till
Ange den tid barnet hämtas på förskolan.
Tid 1, Tid 2, Tid 3
Vid behov av flera omsorgsperioder inom samma dygn anges flera tider.
Lägg till ny vecka
Välj ett av följande alternativ; Ny blank vecka, Kopiera vecka 1 eller Kopiera vecka 2.

Frånvaro

Frånvaroanmälan (roll vårdnadshavare, personal)

Anmäl frånvaro

Sparar inmatad frånvaro.
Avbryt
Formuläret stängs utan att spara inmatade uppgifter.
Del av dag
Markering i Del av dag möjliggör inmatning av start- och sluttid för en planerad frånvaro.
Från
Starttiden för den planerade frånvaron.
Ny frånvaroanmälan
Här registreras en ny frånvaroanmälan för innevarande dag eller kommande dagar.
Till
Sluttiden för den planerade frånvaron.
Tillsvidare
Om förskolan har aktiverat funktionen kan en frånvaroanmälan markeras som gällande tillsvidare. Barnet räknas som frånvaroanmält till dess den aktuella frånvaroanmälan avslutas.

Avsluta frånvaroanmälan (roll vårdnadshavare, personal)

Avsluta pågående frånvaroanmälan
När ett barn har anmälts som frånvaroanmält tillsvidare väljs Avsluta pågående frånvaroanmälan för att markera att barnet inte längre ska vara frånvarande.

Översikt

Entréläge (roll personal)

>

Symbolen visar att det finns mer information om barnet.
Aktivera
Sekretessmarkering.

Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Anmälan att kvittera
Det finns en frånvaroanmälan/anmälan om avslutad frånvaro för personalen att kvittera. 
Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Checka in (V) barn
Barnet står under inväntas och har ett registrerat schema för dagen.
Checka ut (X) barn
Visar att barnet finns på förskolan och att det kan checkas ut av personal.
Deltidsbarn
Anger genom Ja eller Nej om barnet är deltidsbarn.
Från
Ange den tid barnet kommer till förskolan.
Frånvarande
Barn som står under frånvarande kan vara frånvaroanmälda, utcheckade eller inte ha några registrerade tider för aktuell dag.
Födelsedatum
Anger barnets födelsedatum.
Hämtare
Lista över personer som registrerats som ev. hämtare av barnet.
Händelser
Flik för händelser kopplade till dag och tid.
Intern notering
Fritextfält för intern kommunikation mellan personalen på förskolan.
Inväntas
Som inväntas står barn som har ett registrerat schema för dagen, men som inte dykt upp än.
Kontakter
Flik för kontaktuppgifter till barnets vårdnadshavare och eventuella andra hämtare.
Kvittera
Bekräfta att frånvaroanmälan/anmälan om avslutad frånvaro är mottagen genom att kvittera.
Meddelande från vuxenkontakt
Fritextfält där vårdnadshavare (eller annan vuxenkontakt) kan lämna information till personalen.

Närvarande
Som närvarande står barn som checkats in av personal.
Planerade tider
Barnets planerade tid innevarande dag.
Registrera händelse
Visar när barnet checkats in respektive ut.
Stäng
Stäng formuläret med kvitteringen av barnets frånvaroanmälan/anmälan om avslutad frånvaro.
Tid 1
När barnet checkats in respektive ut.
Till

Ange den tid barnet hämtas på förskolan.
Tillfällig ändring
Länk till en tillfällig ändring av barnets registrerade schema.
Vuxenkontakter
Barnets vårdnadshavare eller annan vuxenkontakt och dess kontaktuppgifter.
Välj datum
Välj rätt datum i kalenderikonen.
Ändrad tid
Det finns en ändrad tid för barnet innevarande dag.

Information om barn (roll personal)

Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Avdelning
Anger vilken avdelning barnet tillhör.
Födelsedatum
Anger barnets födelsedatum.
Schematid per vecka
Anger barnets registrerade schematid per vecka (genomsnitt på fyra veckor).
Maxtid per vecka
Anger barnets eventuella maxtid per vecka.
Närvaro, 4 senaste veckorna

Visa närvaro anger barnets närvaro de senaste fyra veckorna.
Vuxenkontakter
Barnets vårdnadshavare eller annan vuxenkontakt och dess kontaktuppgifter.
Hämtare
Lista över personer som registrerats som ev. hämtare av barnet.

Veckoöversikt (roll personal)

>
Nästa vecka
<
Föregående vecka
Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Namn/avd
Vertikal lista med barnens namn/vilken avdelning de tillhör.
Tid – filterfunktion
Används för att filtrera fram antalet incheckade barn vid ett visst klockslag.
Veckodag (XY)
Horisontell listan med veckans dagar. Siffran inom parentes anger hur många barn som har ett registrerat schema för aktuell dag. Vid filtering även för aktuell tid.

Sammanställningar

Närvaro för barn (roll personal)

Aggregerad differens
Summan av kolumnen differens för hela avdelningen/förskolan.
Aktivera
Sekretessmarkering. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.
Avdelning
Förskolans befintliga avdelningar.
Differens
Kolumnen visar antalet resterande timmar barnet har kvar att nyttja inom vald period. Differensen kan vara negativ.
Namn (avd)
Barnens namn listas vertikalt med barnets avdelningstillhörighet inom parentes.
Närvarotid
Kolumnen visar barnets närvarotid hittills under vald period.
Reg. Schematid
Kolumnen visar den totala vistelsetiden för barnet inom valt intervall. Vistelsetiden har registrerats av vårdnadshavare eller personal.
Skola
Anger vilken skola som visas i vyn.
Välj från datum
Här anges det datum som närvarotiden ska räknas från.
Välj till datum
Här anges det datum som närvarotiden ska räknas till.

Uppdaterad 12 september 2019

Skriv ut