Importguide personal/barn/förälder

Skriv ut

För att importera föräldrar, barn och personal till Skola24 behöver man vara inloggad som skol- eller kommunadministratör. Importerna sker genom kommaavgränsade CSV-filer som finns sparade hos användaren. För att starta importen för någon av grupperna går man under Inställningar och väljer sedan vilken import det är som ska göras. Ett nytt fönster kommer då att visas med samma namn som länken, där användaren först trycker på Välj fil, sedan väljer den filen som ska laddas upp och slutligen trycker på Ladda upp. Resultatet över hur många korrekta rader som lästs in kommer att publiceras på sidan och här kommer även de rader som eventuellt varit felaktiga och inte kunnat läsas in att listas med en förklaring.

fill-color Created with Sketch.

nr1.PNG

nr2.PNG

Innan import kan ske av personal eller barn måste samtliga skolor/förskolor finnas registrerade under Administration – Skolor i Skola24.

Förbered importfil och importera personal

Import kan endast göras för en skola i taget, observera att importfilen måste innehålla all personal.
Importfilen med förskolepersonalen ska innehålla följande information i följande ordning:

Skolans namn, avdelning (kolumn obligatorisk, men värde frivilligt), personalens personnummer, förnamn, efternamn, signatur (kolumn obligatorisk, men värde frivilligt), e-postadress (frivillig), sekretessmarkering (frivillig).

Personal kan vara sekretessmarkerade, detta visas genom att ange siffran 1 i det sista fältet. Ska personalen inte ha sekretessmarkering kan det sista fältet lämnas tomt eller ifyllt med en nolla. Personal kan endast importeras till en befintlig skola i Skola24 och skolans namn i importfilen måste stämma överens med skolans namn i systemet. Kolumnerna Avdelning och Signatur ska finnas med enligt ovanstående ordning, men kan lämnas tomma. Filen ska sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad). Innehållet i importfilen speglar även vid personalimporten innehållet som kommer att finnas tillgängligt i Skola24 vilket betyder att om personal ska läggas till, tas bort eller uppdateras så gör användaren det i sin CSV-fil och gör sedan om importen med all personal.
Exempel importfil personal:

nr3.PNG

Förbered importfil och importera barn

Importfilen med barn ska innehålla följande information i följande ordning:
skolans namn, avdelning, barnets personnummer, förnamn, efternamn samt siffran 1 i sista fältet om barnet ska vara sekretessmarkerat.
För de barn som inte ska vara sekretessmarkerade kan det sista fältet lämnas tomt eller ifyllt med en nolla. Barn kan endast importeras till en befintlig skola i Skola24 och skolnamnet i importfilen måste stämma överens med skolnamnet i systemet. Nya avdelningar kan läggas till via importfilen. Filen ska sedan sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad). Innehållet i importfilen speglar innehållet som kommer att finnas tillgängligt i Skola24 vilket betyder att om barn eller avdelningar ska läggas till, tas bort eller uppdateras så gör användaren det i sin CSV-fil och gör sedan om importen med alla barn.
Exempel importfil barn.

nr4.PNG

Förbered importfil och importera föräldrar

Import av föräldrar kan göras oberoende av skola och kan innehålla föräldrar från flera skolor/förskolor. Filen ska sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad).
Importfilen med föräldrar ska innehålla följande information i följande ordning:
barnets personnummer, förälderns personnummer, förälderns förnamn, förälderns efternamn och e-postadress (frivillig).
Exempel importfil föräldrar.

nr5.PNG

En mer detaljerad instruktion för hur man skapar en CSV-fil finns här.

Uppdaterad 19 december 2019

Skriv ut