Importguide personal/barn/förälder

Skriv ut

Import av föräldrar, barn och personal till Skola24 kan göras av en användare med roll som skol- eller kommunadministratör. Importerna sker genom kommaavgränsade CSV-filer som skapas hos användaren.


För att starta importen går man in på Inställningar och väljer vilken import som ska göras. Ett nytt fönster kommer då att visas, där användaren först trycker på Välj fil, sedan väljer den fil som ska laddas upp och slutligen trycker på Ladda upp. Resultatet över hur många korrekta rader som lästs in visas på sidan, och här kommer även de rader som eventuellt varit felaktiga och inte kunnat läsas in att listas med en förklaring.

fill-color Created with Sketch.

nr1.PNG

nr2.PNG

Innan import kan ske av personal eller barn måste samtliga skolor/förskolor finnas registrerade under Administration – Skolor i Skola24.

Förbered importfil och importera personal

Import kan endast göras för en skola i taget, observera att importfilen måste innehålla all personal.
Importfilen med förskolepersonalen ska innehålla information i följande ordning:

Skolans namn, avdelning (kolumn obligatorisk, men värde frivilligt), personalens personnummer, förnamn, efternamn, signatur (kolumn obligatorisk, men värde frivilligt), e-postadress (frivillig), sekretessmarkering (frivillig).

Från vissa elevregister exporteras personal med sekretessmarkering, detta visas då genom att siffran 1 anges i det sista fältet. Vid importen kommer inte sekretessmarkerade personer att tas in, vilket meddelas när filen laddas upp. Dialogrutan visar vilka rader som inte lästs in.

Personal kan endast importeras till en befintlig skola i Skola24, och skolans namn i importfilen måste stämma överens med skolans namn i systemet. Kolumnerna Avdelning och Signatur ska finnas med enligt ovanstående ordning, men kan lämnas tomma.

Filen ska i Excel sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad), vilket ger en fil med semikolonavgränsning. Innehållet i importfilen styr vad som kommer att finnas tillgängligt i Skola24, vilket betyder att om personal ska läggas till, tas bort eller uppdateras så gör användaren det i sin CSV-fil och gör sedan om importen med all personal.

Exempel importfil personal:nr3.PNG

Förbered importfil och importera barn

Importfilen med avdelningar och barn ska innehålla information i följande ordning:
skolans namn, avdelning, barnets personnummer, förnamn, efternamn, sekretessmarkering (frivillig).
Från vissa elevregister exporteras barn med sekretessmarkering, detta visas då genom att siffran 1 anges i det sista fältet. Vid importen kommer inte sekretessmarkerade personer att tas in, vilket meddelas när filen laddas upp. Dialogrutan visar vilka rader som inte lästs in.

Barn kan endast importeras till en befintlig skola i Skola24 och skolnamnet i importfilen måste stämma överens med skolnamnet i systemet. Nya avdelningar kan läggas till via importfilen.

Filen ska i Excel sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad), vilket ger en fil med semikolonavgränsning. Innehållet i importfilen styr vad som kommer att finnas tillgängligt i Skola24, vilket betyder att om barn eller avdelningar ska läggas till,  tas bort eller uppdateras så gör användaren det i sin CSV-fil och gör sedan om importen med alla barn.

Exempel importfil barn.nr4.PNG

Förbered importfil och importera föräldrar

Import av föräldrar kan göras oberoende av skola och kan innehålla föräldrar för flera skolor/förskolor. Filen ska i Excel sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad).
Importfilen med föräldrar ska innehålla följande information i följande ordning:
barnets personnummer, förälderns personnummer, förälderns förnamn, förälderns efternamn och e-postadress (frivillig).
Exempel importfil föräldrar.

nr5.PNG

En mer detaljerad instruktion för hur man skapar en CSV-fil finns här.

Uppdaterad 20 februari 2020

Skriv ut