Vi har bytt leverantör av vår telefontjänst

Telefonanmälan gör det möjligt att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola24 Frånvaro via telefon.
Idag används utrustning som är placerad i Skola24´s datacenter i Falköping. Som ett resultat av att företaget växer, ställs också högre krav på allt från underliggande kapacitet till mer administrativa insatser runt tjänsten. För att svara upp mot de behov som vi ser för framtiden, har vi under en längre tid utvärderat en ”molntjänst”.

Vår bedömning är att detta är ett naturligt steg för att kunna tillhandahålla en stabil telefonitjänst med goda möjligheter att möta den efterfrågan som finns. Valet av leverantör har också föregåtts av utredningar, där vi bl.a. tittat på leverantörens förmåga att leva upp till allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
From Mars 2019 kommer leverantören Voice Provider succesivt att börja ta över drift och förvaltning av vår tjänst för Telefonanmälan. Voice Provider kommer att behandla data inom EU/EES (i dagsläget inom Sverige).
Förändringen avser en förflyttning avseende placering av teknisk utrustning. Den medför inte några förändringar för de som nyttjar tjänsten (användare som anmäler frånvaro).
Skola24 har även upprättat ett biträdesavtal med Voice Provider (i egenskap av underbiträde till Skola24). Detta avtal syftar bl.a. till att redogöra för personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen, leverantörens ansvar när det kommer till dataskydd, såväl som leverantörens förhållningssätt till sekretess och tystnadsplikt.
Leverantören Voice Provider kommer framöver också finnas angiven som underbiträde i den bilaga (2) som finns i Skola24´s avtalsmall för personuppgiftsbiträdesavtal. Nedan tabell innehåller underlag från bilagan.

 

Biträde

Information

Underbiträde
Voice Provider Sweden AB

Land: Sverige, EU/EES, eller av tillsynsmyndighet definierat land som uppnår adekvat skyddsnivå.

 

Ändamål: telefonistöd för att registrera anmälan av frånvaro för elev och vidare dataöverföring till Skola24.

 

Kategorier av personuppgifter: mobilnummer samt av användare registrerad elev.

Land: redogör för geografiska begränsningar vid behandling av personuppgifter – var behandling får utföras. Ändamål: redogör för syfte med personuppgiftsbehandlingen. Kategorier av personuppgifter: redogör för vilka typer av personuppgifter som är föremål för behandling.
Vid funderingar eller invändningar, kontakta Kundansvarig eller skicka ett mail till support@skola24.com. Det kan t.ex. handla om att Ni önskar mer utförlig information eller att Ni önskar en uppdaterad avtalsbilaga.